Search form

1 Corinthiens 13

Vi Méar̂i

1Wè na ki göi tëvë ûr̂û ké tëvë i pâr̂â kâmö, mâ pâr̂â angéla, aè nè yè yèri rai-nya vi méar̂i, gö virù vèr̂i vaö ka paya, mâ sinébalé ka bor̂o. 2Aè ki göi kâmö ré péröféta, aè ki göi tâwai pâr̂â kââ ka tö yêr̂ê, mâ pâr̂â ké rhî tâwai wânii, aè ki wii yè-nya na vi tâ néwèi wânii, cè göi tâwai tèwi pâr̂â gwêêwè, aè nè yèri rai-nya vi méar̂i, gö bör̂i da dö kââ. 3Aè ki göi vi wii pâr̂â nékwêêr̂ê-nya vè néara pâr̂â kâmö pa rhauadè, aè ki göi nââ kar̂ö-nya cè ki mâ kèr̂i virai, aè nè yèri rai-nya vi méar̂i, na bör̂i yèri pè rhègèwè yè-nya.

4Ö vi méar̂i, wè kââ ka kièo mâ e, na da tâwai wêêgûr̂û, na da vi êr̂ê ki-e, na da vi pè kau-é, 5na da waa vè döwi câwâ xi-e, na da vi mè ki-e kââ, na da vi rhôê, na da tâ néxâi yè yaané, 6na da vi or̂o wa câwâ ka téé, aè na vi or̂o wa rö avâr̂i; 7na da iibwir̂iwîî pâr̂â kââ, na cëi pâr̂â kââ, na vi târ̂î pâr̂â kââ, na pâr̂i-e na pâr̂â kââ.

8Nè da tâwai bèi na vi méar̂i. Nè yè yèri pâr̂â ka pérövéta, nè yè mâ wii na léé pâr̂â mêr̂ê aʼ, aè nè mâ wii na mèèwâ ké rhî tâwai. 9Wè gèré tâwai rö böömèè, mâ gèré vi pérövéta rö böömèè, 10aè nè yè wê pwa na ka tö wânii, cér̂é yè bör̂i bwir̂i na pâr̂â böömèè.

11Tèi ökâré gö mö ké o yar̂i, wè gö wê aʼ ûr̂û o yar̂i, aè gö wê tâ pêê ûr̂û o yar̂i, mâ tâ néxâi ûr̂û o yar̂i; gö bör̂i wê kau, gö bör̂i wê virai câwâ i o yar̂i. 12Aè xina-ré, wè gèré rhî rö-i kaa vi koomè rö ka köuu, aè waavi wè gèré yè vi némèè-ré yè-ré vè rhaaxâ; xina ré, wè gö tâwai rö böömèè, aè waavi, wè gö yè mâ rhîâgür̂ü ûr̂û ké wê rhîâgür̂ü-nya.

13Aè xina-ré, wè karir̂i kââ ré tömâ vè mör̂ö, wè tâ néwèi, mâ vi târ̂î, mâ vi méar̂i, aè ka vi kwéjî rai karir̂i kââ-ré wè vi méar̂i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index