Search form

1 Corinthiens 14

Ké Rhûû Vè Döwöö Rö-I Pâr̂â Kwââvâr̂â I Ko-Ar̂ii

1Vi wa vi méar̂i, aè rhî vè e vè mör̂ö na gëve pâr̂â kââ né ko, na e na ki gëve rhî vè e vi kwéjî ké yè pérövéta. 2Wè ö kâmö ré aʼ i dèxâ mêr̂ê aʼ, wè na da pè aʼ kâmö, aè na pè aʼ Bâô rö, wè na yèri kâmö ka pwêr̂ê-ê, aè na êr̂ê rö-i ko pâr̂â kââ ka tö yêr̂ê; 3Ö kâmö ré pérövéta, wè na tëvë yè pâr̂â kâmö, vè pè vâi rua, mâ pè mör̂ö, mâ ya vè tââmêr̂ê. 4Ö kâmö ré aʼ i mêr̂ê aʼ, wè na dè vi vâi rua-è, aè ö kâmö ré pérövéta, wè na vâi rua Ékalésia.

5Gö dè rhî vè e cè ke-ve rhau aʼ i pâr̂â mêr̂ê aʼ, aè na vi kwéjî na rhî vè e xi-nyâ na ki gëve pérövéta, wè na vi kwéjî na kâmö ré pérövéta rai kâmö ré aʼ i mêr̂ê aʼ, na ki da pugèwè mêr̂ê aʼ xi-e vè pè vâi rua Ékalésia na ce. 6Aè xina-ré, wè pâ kaavèâi-nyâ, gö yè vi pwa yèr̂i-ve, mâ tëvë rö-i pâr̂â mêr̂ê aʼ, ö jië na e xi-nyâ yè-ve na ki göi da tëvë yè-ve rö ka êr̂ê vèa ra, wi yè rö-i ké rhî tâwai ra, wi yè rö-i pérövéta ra, wi yè rö-i vi aʼpâgür̂ü?

7Na ûr̂û-ré bar̂ee na pâr̂â kââ ka yèri mör̂u rö xé-r̂é ka mâiaa, na ûr̂û döö mâ kitara, na ki da pi dèxâ na pâr̂â mêr̂ê mâiaa xé-r̂é, gèré yè bör̂i tâwai tâîî ké yè rhîâgür̂ü mêr̂ê rhe é waa rö-i? 8Aè nè yè ku vè cêê na mêr̂ê aʼ i döö, wîr̂î na kâmö ré yè vi kâ vè tö vâ-ê yè vi paa? 9Na ûr̂û-ré bar̂ee na gëve, na ki gëve da aʼ i mêr̂ê aʼ ka tö vèa rö-i kur̂umé, nè yè mâ tö vèa tâîî na ké êr̂ê xe-ve? 10Wè gëve tëvë rö kayâ. Na pôr̂ô yéyé na pâr̂â mêr̂ê aʼ rö-a bwêê jë, aè na yèri dèxâ cè ki da tö vèa. 11Tö ökâré, gö yè da tâwai nô né dèxâ mêr̂ê aʼ, gö yè ûr̂û kâmö xè bör̂i névâ yè kâmö ré tëvë, aè ö kâmö ré tëvë, wè na ûr̂û kâmö xè bör̂i névâ yè-nya. 12Na ûr̂û-ré bar̂ee na gëve, na ki rhî vè e vè mör̂ö pâr̂â kââ né ko, na e na gëve mèyè vè kau cè ki wii na ka örua rö pwar̂a-ve vè pè vâi rua Ékalésia.

13Tö ökâré, ö kâmö ré aʼ i mêr̂ê aʼ, na e na ki yè waa ar̂ii cè ki mâ tâwai pugèwè mêr̂ê aʼ xi-e. 14Wè gö yè pwaér̂ö rö dèxâ mêr̂ê aʼ, wè ko-nya ré pwaér̂ö, aè na da wii na pwêê vi tâ néxâi xi-nya. 15Aè é yè mâ tâîî? Gö yè pwaér̂ö xè-i ko, mâ gö yè pwaér̂ö bar̂ee xè-i vi tâ néxâi; aè gö yè rhe xè-i ko, mâ gö yè rhe bar̂ee xè-i vi tâ néxâi. 16Gè yè ëi xè-i ko, nè yè mâ aʼvui tâîî ké ëi xi-i na kâmö ré da tâwai pèci, wè na da tâwai na ce ö kââ-ré gè êr̂ê? 17Na dè e na ké ëi xi-i, aè na da pè vâi rua rö wêê nénââ i dèxâ.

18Gö ëi yè Bâô, wè na kau na ké aʼ i xi-nya pâr̂â mêr̂ê aʼ rai-ve wânii; 19rhaaxâr̂ö, gö rhî vè e ké yè êr̂ê yè pâr̂â Ékalésia kanii nô xar̂a vi tâ néxâi xi-nya, cè göi aʼpâgür̂ü yè bör̂i, rai ké yè êr̂ê pâr̂â nô ka pârör̂ö mille rö-i dèxâ mêr̂ê aʼ. 20Pâ kaavèâi-nya mwêê, koa yè wêê nénââ o na pwéé-ve, aè na e na ki o yar̂i na pwéé-ve rö-i nô ka yaané, aè dö kâmö na pwéé-ve rö-i vi tâ néxâi. 21É yu rö mââyöö,

«Gö yè tëvë aʼ i mêr̂ê aʼ yè ba-a,

Mâ rö-i néwâ ka pi vi dèxâ,

Aè rhaaxâr̂ö cér̂é yè da pwêr̂ê-nya bar̂ee, na êr̂ê na Ör̂ökau.»

22Tö ökâré, pètâbâ yè pâr̂â kâmö ré da tâ néwèi na pâr̂â mêr̂ê aʼ, aè na da yè pâi pa tâ néwèi; aè ö ké pérövéta, wè na da ki pâi pa da tâ néwèi, aè ki pâi pa tâ néwèi.

23Tö ökâré, cér̂é yè bar̂i vi kâ vèâi-r̂é na pâr̂â Ékalésia wânii, cér̂é yè bör̂i aʼ i vidù pâr̂â mêr̂ê aʼ, cér̂é yè bör̂i vi ru mi na pâi pa da tâwai pèci, mâ pa da tâ néwèi, na wêr̂êi, cér̂é yè da vi êr̂ê, êr̂ê, gëve vi bwéjé? 24Aè gëve yè rhau pérövéta röi, nè yè bör̂i vi ru mi na dèxâ kâmö ka da tâ néwèi, ra, wi yè kâmö ka da tâwai pèci, nè yè bör̂i daa na ce xè xé-r̂é wânii, mâ cér̂é kâ vè târi-e na cér̂é wânii; 25nè yè bör̂i wê tö vèa na pâr̂â kââ ka tö yêr̂ê rö pwéé-é, tö ökâré, nè yè bör̂i rhè nôô ria na ce mâ pwaér̂ö yè Bâô, êr̂ê: «Avâr̂i êr̂ê, na tö pwar̂a-ve na Bâô.»

Kaa Kâ Vè Târi Rö Ékalésia

26Pa kaavèâi-nya mwêê, nè mâ wêr̂êi? Wè, gëve yè vi kâ vèâi, gëve yè bör̂i wii vidù yè rhe, mâ vi pur̂â, mâ êr̂ê vèa, mâ pâr̂â mêr̂ê aʼ, mâ ké pugèwè? Na e na ki mâ waa röi pâr̂â kââ wânii vè pè vâi rua wêê nénââ. 27Nè aʼ i mêr̂ê aʼ na dèxâ kâmö, töwè na ki kaar̂u, ra karir̂i, na e na ké yè aʼ i vidù, aè nè yè pugèwè na dèxâ. 28Aè ki yèri kâmö ka yè pugèwè, na bör̂i e na ki cuè târâdâ rö pwar̂a pâr̂â Ékalésia na kâmö ré aʼ i mêr̂ê aʼ mâ dè vi pè aʼ-è rhar̂i mâ Bâô. 29Cér̂é yè tëvë vi na pâr̂â pérövéta, kaar̂u, ra, wi karir̂i, aè cér̂é yè ye vè avâr̂i na bör̂i. 30Nè yè wii na dèxâ kââ ré yè tö vèa yè kâmö ka tö-i, nè yè bör̂i cuè tâwâdê na ka baayê. 31Wè gëve dè rhau tâwai rö-i ké yè pérövéta vi te dèè-ve, cè ké-r̂é rhau pâgür̂ü na pâr̂â kâmö mâ pixê. 32Wè cér̂é pwêr̂êwaa pâr̂â pérövéta na pâr̂â ko i pâr̂â pérövéta. 33Wè na da xè-i mi Bâô na vi mür̂ü, aè na e rö na aʼvui. Wè na ûr̂û-ré rö pwar̂a pâr̂â Ékalésia i pâr̂â kâmö pa vi rheewaa-r̂é, 34cuè tâwâdê na pâr̂â powè rö ka vi kâ vèâi Ékalésia, wè é da kâyâi yè-r̂é cè ké-r̂é tëvë; aè na e rö na ké-r̂é pwêr̂êwaa, ûr̂û ké êr̂ê i mââyöö. 35Aè cér̂é yè bar̂i tâwai dèxâ nô, na e na ké-r̂é ërëwaa pâr̂â pâ kui-r̂é rö wêê mwâ, wè pè köö na ki tëvë na bwè rö ka vi kâ vèâi Ékalésia.

36Na wêr̂êi? Na pwa na nô i Bâô xè xe-ve? Aè na wêr̂êi, na dè pwa yèr̂i-ve rhar̂i? 37Nè yè tâ néxâi na dèxâ kâmö, êr̂ê, na dè pérövéta na ce, mâ kâmö xè-i ko, na e na ki rhîâgür̂ü na ce pâr̂â kââ ré gö yu vèr̂i yè-ve, êr̂ê, ökâré pâr̂â mââyöö i Ör̂ökau. 38Aè nè yè da tâwai na dèxâ kâmö, é yè da tâwai-e bar̂ee.

39Tö ökâré, pâ kaavèâi-nyâ mwêê, rhî vè e vè mör̂ö ké yè pérövéta, aè koa yè aʼrhua cè ki mâ da êr̂ê pâr̂â mêr̂ê aʼ. 40Rhaaxâr̂ö waa vè e mâ rhôôr̂u vè târi pâr̂â kââ wânii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index