Search form

1 Corinthiens 15

Mör̂u Tëë I Kérisö

1Pâ kaavèâi-nya mwêê, gö êr̂ê vèa yè-ve vi rherhî ka e ré gö vi pur̂â i yè-ve, ré gëve cëi mâ tuxâgür̂ü rö-i, 2wè ökâré pè mör̂u-ve, na ki gëve tuwir̂i tuxâgür̂ü ka vi pur̂â xi-nya yè-ve; ki da ûr̂û-ré, né yè bör̂i bwir̂i na vi tâ néwèi xe-ve.

3Wè gö êr̂ê vèa yè-ve baayê ké cëi xi-nya, êr̂ê, na pèii mé na Kérisö vè ki pâr̂â nô ka yaané xé-ré, na ûr̂û ka yu; 4aè é kérui-e, é bör̂i pè mör̂u-é tëë tèi pèkarir̂i nédaa, na ûr̂û ka yu; 5aè na tö vèa yè Kéfa, bör̂i tèi nédèè na tö vèa yè pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u. 6Bör̂i tèi nédèè-r̂é, cér̂é bör̂i tö rhûû-é vè rhaaxâ na pâi pâ kaavèâi pa kanii kâmö kâmö, cér̂é mö mör̂u na bör̂i rai-r̂é kwéyë rua xina, aè cér̂é wê kur̂u mé na bör̂i. 7Bör̂i tèi nédèè-r̂é, na bör̂i tö vèa yè Iakobo, bör̂i tèi nédèè, wè yè pâr̂â aposetolo wânii.

8Bör̂i tèi nédèè-r̂é wânii, na tö vèa bar̂ee yè-nya, ûr̂û yè o yar̂i ka da tö cî é. 9Wè gènyâ ka yar̂i né pâr̂â aposetolo, na da pâr̂i cè ki mâ aʼyè-nya vè aposetolo, xè-i ké wê yömör̂ui xi-nya mâ pâr̂â Ékalésia i Bâô. 10Aè kina, wè gö ûr̂û-â xè-i vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô, na bör̂i da bwir̂i na vi méar̂i rö pwar̂a-nya; aè gö waa vè kau nêr̂ê rai-r̂é wânii, na bör̂i da gènyâ, aè na waa rö na vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô ré wê tö pwar̂a-nya. 11Aè nè yè gènyâ-ra, nè yè cér̂é-ra, wè gèvé vi pur̂â ûr̂û-ré, aè gëve cëi ûr̂û-ré bar̂ee na gëve.

Ké Yè Mör̂u Tëë Xé-ré

12Aè é yè vi pur̂â i, êr̂ê, é pè mör̂u tëë Kérisö xè ka pèii mé, cér̂é wîr̂î na bör̂i rai-ve, cér̂é êr̂ê, na da wii na mör̂u tëë xè ka pèii mé? 13Nè yè yèri mör̂u tëë xè ka pèii mé, ëi, é da pè mör̂u tëë bar̂ee Kérisö. 14Aè é da pè mör̂u tëë Kérisö, na bör̂i bwir̂i na vi pur̂â xé-vé, mâ bwir̂i bar̂ee na vi tâ néwèi xe-ve. 15Nè yè wê tö vèa, êr̂ê, gèvé pâr̂â paxa ye vè avâr̂i Bâô pa vee, pûû-é wè gèvé da cëi, êr̂ê Bâô, wè na pè mör̂u tëë Kérisö, na ki da pè mör̂u-é tëë, cér̂é yè bör̂i da mör̂u tëë bar̂ee na paxa wê mé. 16Wè é yè da pè mör̂u tëë pâr̂â pa pèii mé, ëi, é da pè mör̂u tëë bar̂ee Kérisö. 17Aè é yè da pè mör̂u tëë Kérisö, na bör̂i bwir̂i na vi tâ néwèi xe-ve, mâ gëve yè bâ tö-i pâr̂â nô ka yaané xe-ve. 18Na ûr̂û-ré bar̂ee na cér̂é ré wê kur̂u mé rö pwar̂a Kérisö. 19Gèré yè tâ néwèi rö Kérisö rö-i mör̂u xina, gèré bör̂i dö bwir̂i aau rai pâr̂â kâmö wânii.

20Aè na avâr̂i, êr̂ê, é pè mör̂u tëë Kérisö xè ka pèii mé, aè ce rö ré mör̂u baayê rai pâr̂â kâmö paxa kur̂u mé 21Wè na wê pwa na pèii xè-i dèxâ kâmö, na bör̂i pwa tëë na vi pè mör̂u xè ka pèii mé rö-i dèxâ kâmö. 22Wè é pèii wânii na pûû-é na Adamu, na bör̂i ûr̂û-ré tëë na ké yè pè mör̂u wânii, na pûû-é na Kérisö, 23na pi vi dèxâ vidù na kétöné kâmö, wè na baayê na Kérisö, bör̂i tèi nédèè, wè pâr̂â kâmö i Kérisö, na ki wê tö vèa tëë na ce. 24Nè yè bör̂i wê pwa tëë na léé na ki wê kâyâi mwâcir̂i na ce yè Bâô Pevaa xi-e, mâ kâ vè bwir̂i röi nêr̂ê pâr̂â ör̂ökau, mâ pâr̂â vi winô, mâ pâr̂â awir̂è. 25Wè na e na ki vi winô na ce kwéyë rua na ki wê nââ rö é ria né duö néxar̂a â-ê xè ria pâr̂â vi rhîaa xi-e wânii. 26Aè ö vi rhîaa ka taadè ré é yè pè yèri, wè pèii mé. 27Wè é wê cowa nââ rö é ria né duö néxar̂a â-ê xè ria pâr̂â kââ wânii. Aè nè yè êr̂ê na ce, êr̂ê, é pè vè yar̂i pâr̂â kââ wânii rö é ria né-é, wè na wê tö vèa, êr̂ê, na da ce ré nââ pâr̂â kââ wânii rö é ria né-é. 28Aè é yè wê pè yar̂i ria pâr̂â kââ wânii rö é ria, nè yè bör̂i vi na O na ka pè yar̂i-e bar̂ee yè Bâô, ré wê pè yar̂i ria pâr̂â kââ wânii rö é ria né O xi-e, wè cè ki vi winô rö pâr̂â kâmö wânii na Bâô. 29Na ki da ûr̂û-ré, cér̂é yè bör̂i tâîî na pâr̂â kâmö ré é batiyi-r̂é vè ki pâr̂â paxa wê pèii mé? Na ki cér̂é da mör̂u tëë aau na pâr̂â paxa wê mé, bör̂i cè-yé ré cér̂é waa vi batiyi vè ké-r̂é?

30Aè cè-yé ré gèvé bâ gu pè mör̂ö-vé tèi pâr̂â pè mèèxa wânii? 31Ca ki göi wê mé tèi pâr̂â nédaa, gö êr̂ê avâr̂i rö-i vi or̂o xè xe-ve xi-nya xè-i mi Kérisö Ièsu Ör̂ökau xé-ré. 32Gö wê cowa vi ya vèâ gèvé pâr̂â bwâr̂âwê ka vi kùxè rö Éféso, rö-i câwâ i kâmö, na bör̂i jië na pè kwê yè-nya? Na ki mâ da pè mör̂u tëë pâr̂â pa pèii mé, ûr̂û ke êîê: «Ara mâ wâyö na gèré, wè gèré mâ mé gaar̂a!» 33Koa yè vi mür̂ü na gëve, wè na waa vè yaané câwâ ka e na vi tëvë ka yaané. 34Tâ rhî vèr̂i yè câwâ ka târi, aè koa yè waa nô ka yaané, wè cér̂é da tâwai Bâô na bör̂i, gö êr̂ê ûr̂û-ré vè pè köö-ve.

Kar̂ö Paxa Yè Mör̂u Tëë

35Aè nè yè êr̂ê na dèxâ kâmö, êr̂ê: «É yè pè mör̂u tâîî tëë pâr̂â kâmö pa wê pèii mé? Aè kar̂ö ka ûr̂û-wè ré cér̂é yè pwa xar̂a tëë?» 36Gèi kâmö ka bwéjé! Nè yè da tuö na kââ ré gè nai, na ki da tö bo. 37Aè ö kââ-ré gè nai, wè gè da nai kar̂ö ré yè wê tö vèa, aè na e rö na pwêê, wi pwêê bélé ra, wi yè dèxâ pwêê. 38Nè yè bör̂i nââ kar̂ö-è yè-è na Bâô ûr̂û rhî vè e xi-e, aè na nââ vidù yè pâr̂â pwêê kar̂ö ka pâr̂i-r̂é.

39Pâr̂â pie, wè na da vi rhaaxâ na kétöné, na pi vi dèxâ na pie kâmö, aè na pi vi dèxâ na pie bwâr̂âwê, aè na pi vi dèxâ na êêwâ, aè na pi vi dèxâ na mür̂ü?

40Na wii bar̂ee na pâr̂â kar̂ö xè nékö, mâ pâr̂â kar̂ö xè bwêê jë; aè na pi dèxâ na rhîrhér̂é né kâmö xè nékö, mâ na pi vi dèxâ na rhîrhér̂é né kâmö xè bwêê jë. 41Na pi vi dèxâ na rhîrhér̂é né mèèxa, na pi vi dèxâ na rhîrhér̂é né var̂ui, aè na pi vi dèxâ na rhîrhér̂é né pâr̂â âr̂âwir̂è; na pi vi dèxâ vidù bar̂ee na rhîrhér̂é né pâr̂â âr̂âwir̂è.

42Na ûr̂û-ré na ké yè mör̂u tëë i pâi pa pèii mé. É yè nai-r̂é rö ka bo, aè é yè pè mör̂u-r̂é tëë rö ka da bo; 43é yè nai-e rö-i ka da e, aè é yè pè mör̂u-é tëë rö-i rhîrhér̂é; é nai-e rö-i méyë, aè é yè pè mör̂u-é tëë rö-i awir̂è; 44é yè nai-e, wè kar̂ö né bwêê jë, aè é yè pè mör̂u-é tëë, wè kar̂ö né ko. Na wii na kar̂ö né bwêê jë, ëi, na wii na kar̂ö né ko bar̂ee. 45Na ûr̂û ka yu êr̂ê: «É yaxai Adamu, kâmö ka baayê vè ko ka mör̂u.» Aè Adamu ka taadè, wè ko né vi pè mör̂u. 46Aè na da baayê na kââ né ko, aè na e rö na kââ né bwêê jë; bör̂i tèi nédèè, wè kââ né ko 47Xè-i mi néjë na kâmö ka baayê, na bör̂i kâmö né bwêê jë na ce, aè xè rua mi nékö na kâmö pèkaar̂u. 48Cér̂é virù vèr̂i kâmö xè bwêê jë na pâr̂â kâmö xè bwêê jë; cér̂é virù vèr̂i bar̂ee kâmö xè nékö na pâr̂â kâmö xè nékö. 49Gèré wêê mèè xè bwêê jë, mâ gèré wêê mèè bar̂ee xè nékö.

50Pâ kaavèâi-nya mwêê, ökââ ké êr̂ê xi-nya, êr̂ê, na da tâwai na pie mâ war̂a ké yè wii yè mwâcir̂i i Bâô; na da tâwai bar̂ee na ka bo ké yè wii yè ka yè da bo.

51Tö rhûû, gö pèri vèa yè-ve kââ ka tö yêr̂ê, êr̂ê, gèré yè da rhau kur̂u mé; aè é yè rhau pugèwè-ré wânii, 52nè dö bèr̂éé, na ûr̂û ké rhè vè gë pièmè rö-i ku döö ka taadè, wè nè yè wê aʼ na döö, é yè bör̂i pè mör̂u tëë pâr̂â pa pèii mé vè ka da bo, é yè bör̂i pugèwè-ré bar̂ee. 53Wè na e na ka bo rö-a cè ki cur̂i ka yè da bo, mâ pèii mé rö-a cè ki cur̂i ka yè da mé aau. 54Aè é yè wê pè cur̂i ka bo rö-a xè-i ka yè da bo, mâ pèii mé rö-a xè-i ka yè da mé aau, nè yè bör̂i wê yexèvè na ka yu, êr̂ê: «É mââmui pèii mé rö vigâr̂â.»

55«Pèii mé éé, âri vigâr̂â xi-i?

Pèii mé éé, âri ka köuu jë xi-i?»

56Ökââ köuu jë né pèii mé, wè yaané; aè awir̂è né yaané, wè mââyöö. 57Aè ëi yè Bâô ré nââ yè-r̂é vigâr̂â xè-i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö!

58Tö ökâré, pâ kaavèâi-nya pa dö wêê nénââ xi-nya, tömâ vè mör̂ö na gëve, aè koa yè gë, aè bâ mör̂ö waa vi nêr̂ê i Ör̂ökau, wè gëve wê tâwai, êr̂ê, nè yè da bwir̂i na nêr̂ê-ve rö Ör̂ökau.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index