Search form

1 Corinthiens 3

Pâr̂â Kâmö Yar̂i i Bâô

1Pa kaavèâi-nya mwêê, gö da tâwai pè aʼ-ve na ûr̂û pâr̂â kâmö né ko, aè gö pè aʼ-ve na ûr̂û pâr̂â kâmö né kar̂ö, na ûr̂û pâr̂â o yar̂i rö pwar̂a Kérisö. 2Gö wê pè wâyö-ve i jâr̂â ji, aè na da dö êê ara, wè na da tö pâr̂i-ve mâ, aè xina, wè na da bâ tö pâr̂i-ve. 3Wè gëve kâmö né kar̂ö, tö rhûû na tö pwar̂a-ve na vi yar̂ii mâ vi caa, na wêr̂êi, gëve da pâr̂â kâmö né kar̂ö, mâ gëve vi pugèwè-ve ûr̂û câwâ i kâmö? 4Wè na êr̂ê na dèxâ êr̂ê: «Gö kâmö i Paulo na gènyâ!» Aè na êr̂ê na dèxâ êr̂ê: «Gö kâmö i Apolo na gènyâ!» Na wêr̂êi, gëve da pâr̂â kâmö?

5Wè jië na Apolo? Mâ jië na Paulo? Dè duö kâmö yar̂i ré vi wêyê né tâ néwèi xe-ve, na ûr̂û ké nââ vidù i Ör̂ökau yè-ve. 6Gö wê nai, aè na wê ôâ na Apolo, aè na pè tuö na Bâô. 7Ö kââ-ré, na bör̂i da dö kââ na kâmö ré nai, aè na da dö kââ bar̂ee na kâmö ré ôâ, na e rö na ce ré pè tuö, wè Bâô. 8Wè cér̂é rhaaxâ na kâmö ré nai, mâ kâmö ka ôâ, aè nè yè mâ wii vidù yè-r̂é na pè urhii ka pâr̂i nêr̂ê-r̂é. 9Wè gèré pâr̂â kâmö pa vi nêr̂ê-ré vèâ gèré Bâô, aè gëve döwö i Bâô mâ mwâ i Bâô.

10Rö-i vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô ré é wê nââ yè-nya, gö wê cowa nââ kavèè, na ûr̂û kâmö ka navui mwâ ka gaamëë, na bör̂i u mwâ rö bwêêwé na dèxâ kâmö. Rhaaxâr̂ö ki waa tö rhûû ké u mwâ xi-e rö-i na kâmö. 11Wè na da tâwai na dèxâ kâmö ké yè nââ tëë dèxâ kavèè, aè na e rö na ka é wê nââ, ökâré Ièsu Kérisö. 12Aè é yè bör̂i vi mâ u rö bwêêwé kavèè-ré i mwâné mii, ra i ario, ra i pèyaa lèèwi, ra i kêê, ra i dèoo, ra i diri, nè yè dè tö vèa vidù na nêr̂ê kâmö; 13wè nè yè mâ pè tö vèa-è na nédaa, pûû-é wè é yè mâ pèri vèa rö-i kêmör̂u, nè yè kèr̂i na kêmör̂u cè ki wê tö vèa vidù na nêr̂ê kâmö. 14Nè yè örua na nêr̂ê kâmö ré wê û rö bwêêwé kavèè, wè nè yè mâ cëi pè urhii. 15Nè yè kê rö-i na nêr̂ê dèxâ kâmö, nè yè bör̂i yèri pâr̂â nékwêêr̂ê-ê; nè yè mâ mör̂u rö na ce, aè na ûr̂û ka tù rua xè-i kêmör̂u.

16Wè gëve da tâwai, êr̂ê, gëve mwâ ka ar̂ii i Bâô, aè na tö xe-ve na Ko i Bâô? 17Nè yè rhâi mwâ i Bâô na dèxâ, nè yè bör̂i rhâi-e na Bâô; wè na yömèr̂è na mwâ ka ar̂ii i Bâô, wè ökâré gëve rö.

18Koa yè dè vi ârui-e na dèxâ kâmö, nè yè wii na dèxâ rai-ve ré tâ néxâi, êr̂ê, na kâmö ka gaamëë na ce rö ka tö yawi-a, wè na e yè-è na ké yè vi bwéjé, cè ki wê gaamëë. 19Wè ö gaamëë né bwêê jë, wè vi bwéjé rö némèè Bâô. Wè é wê yu röi, êr̂ê: «Nè yè pè wâré na Bâô yè pâi pa gaamëë rö-i vi pè pôr̂ô xé-r̂é.» 20Aè ökââ dèxâ: «Wè na dè tâwai na Ör̂ökau, êr̂ê, na döwi na pâr̂â vi tâ néxâi i pâr̂â kâmö pa gaamëë.» 21Tö ökâré, koa yè vi na dèxâ na ka vi êr̂ê ki-e wa dèxâ kâmö, wè na ke-ve na pâr̂â kââ wânii, 22wi yè Paulo, wi yè Apolo, wi yè Kéfa, wi yè bwêê jë, wi yè mör̂u, wi yè mé, wi yè pâr̂â kââ xina, wi yè pâr̂â kââ ré yè pwa mi. 23Wè dè rhau ke-ve röi; gëve, wè ki Kérisö, aè Kérisö wè ki Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index