Search form

1 Corinthiens 4

Pâr̂â Aposetolo I Kérisö

1Tö ökâré, na e na ki mâ tâ néxâi yè-vé na kâmö, êr̂ê, gèvé pâr̂â kâmö yar̂i i Kérisö, mâ pâr̂â kâmö yar̂i paxa vi târ̂î pâr̂â ka tö yêr̂ê i Bâô. 2Aè dèxâ, wè nêr̂ê rhî vè e yè pâr̂â paxa vi târ̂î, wè ké-r̂é avâr̂i vidù. 3Wè na döwi yè-nya na ké yè rhôôr̂u-nya xe-ve, mâ ké yè rhôôr̂u-nya i dèxâ kâmö. Aè gö da dè vi rhôôr̂u-nya na gènyâ, wè gö da tâwai dèxâ nô ka yaané xi-nya; 4rhaaxâr̂ö na da pè aʼvè târi-nya na kââ-ré, wè dè Ör̂ökau ré vi rhôôr̂u-nya. 5Tö ökâré, koa yè tâ néxâi yè dèxâ kââ na ki da pwa na nédaa, aè na ki pwa wîr̂î na Ör̂ökau, nè yè bör̂i ce ré yè pè daa pâr̂â kââ ka tö yêr̂ê rö-i orê, mâ pèri vèa pâr̂â vi tâ néxâi rö pwéé. É yè bör̂i aʼvè e vidù kâmö xè-i rö mi Bâô.

6Pâr̂â pâ kaavèâi-nya mwêê, gö wê cowa pè virù vèr̂i pâr̂â kââ-ré yè-vu Apolo vè ke-ve cè ke-ve aʼpâgür̂ü rai-vu ké yè da pè yeyâi pâr̂â kââ ré é yu mâ, mâ cè ki da pè kau-é na dèxâ kâmö rai-ve wa dèxâ rai dèxâ. 7Wè wîr̂î ré pè pwa dèxâ nô né-i? Aè âri dèxâ kââ rai-i ré gè da cëi? Aè é yè wê nââ yè-i röi, gè wêr̂êi, gè vi êr̂ê ki-i, na ûr̂û é da nââ yè-i? 8Gëve wê kiè xina, gëve wê kigör̂ödiwi xina, aè gëve vi winô na na mö ké yèri-vé. Ki dè avâr̂i rö na ké vi winô xe-ve, cè gèvé tö vi winô bar̂ee gèré-ve! 9Wè gö tâ néxâi, êr̂ê, na pè tö vèa-vé na Bâô, gèvé pâr̂â aposetolo, na ûr̂û pâr̂â kâmö é rhî vi niwîî, mâ pâr̂â kâmö döwi yè mé, wè, é wê pèri vè wayâi yè bwêê jë, mâ pâr̂â angéla mâ pâr̂â kâmö. 10Gèvé wè gèvé bwéjé na pûû-é xè-i Kérisö, aè gëve, wè gëve gaamëë rö Kérisö, gèvé méyë na gèvé, aè gëve mör̂ö na gëve. Na wii na pè pè kau-ve, aè gèvé pâr̂â kâmö é rhî vè döwi-vé! 11Kwéyë rua i pè mèèxa-a, wè gèvé mêr̂ê, mâ bar̂i wâyö, mâ gèvé rhéwèr̂è, aè é kôjuwaa-vé, aè na yèri ö kââ-ré gèvé yè cuè târâdâ rö-i; 12aè gèvé bë vèrhö-vé rö ka wakè i duö néxar̂a â-vé xè rua; é vër̂ëë-vé, aè gèvé aʼvui; yömör̂ui-vé, aè gèvé pè mör̂ö-vé, 13é vâpèr̂u-vé, aè gèvé bëia; gèvé vi na ka ûr̂û pâr̂â rheevâ né bwêê jë, mâ muur̂u pâr̂â kââ kwéyë rua xina.

14Gö da yu vèr̂i yè-ve pâr̂â kââ-ré vè pè köö-ve, aè pè aʼvè néxâi yè-ve ûr̂û pâr̂â pâlè-nya pa dö wêê nénââ xi-nya. 15Wè cér̂é yè dè pârör̂ö mille pâr̂â paxa yè aʼpâgür̂ü yè-ve rö Kérisö, nè yè da bör̂i pôr̂ô na pâ pevaa xe-ve, wè gö ër̂i-ve na gènyâ rö-i Ièsu Kérisö, na vi wêyê né-é na vi rherhî ka e. 16Tö ökâré, gö pëër̂ii yè-ve cè ke-ve vi pè vi cir̂i-nya. 17Na pûû-é rö ré na ké tùr̂ùwaa xi-nya Timotéo yè-ve, wè o xi-nya ka dö wêê nénââ xi-nya na ce, mâ kâmö ka avâr̂i yè Ör̂ökau. Nè yè aʼvè néxâi yè-ve pâr̂â câwâ xi-nya rö-i nêr̂ê Kérisö, mâ ké vi aʼpâgür̂ü xi-nya rö pâr̂â ékar̂aè rö pwar̂a pâr̂â ékalésia wânii.

18Cér̂é wê vi pè kau-r̂é na bör̂i rai-ve, na ûr̂û gö yè da vi cêmèèr̂i-ve. 19Aè gö yè vi cêmèèr̂i-ve vi bèr̂éé na ki rhî vè e na Ör̂ökau, gö yè da bör̂i tâwai mêr̂ê tëvë i pâr̂â kâmö pa pè kau-r̂é, aè awir̂è xé-r̂é rö. 20Wè na da mêr̂ê tëvë na mwâcir̂i i Bâô, aè awir̂è rö. 21Ö jië na rhî vè e xe-ve? Gö yè pwa yèr̂i-ve xar̂a pè kwijir̂è, ra xar̂a vi méar̂i mâ wêê nénââ ka kièo?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index