Search form

1 Corinthiens 6

Ké Rhôôr̂u Pâr̂â Pâ Kaavèâi

1Nè yè bar̂i na dèxâ rai-ve, na ki wii na vi caa-r̂u vèâ dèxâ kâmö, cè ki mâ pè na ka rhôôr̂u rö pwar̂a pâr̂â kâmö paxa da târi, rai ké yè pè vi rhôôr̂u na pwar̂a pâr̂â kâmö paxa vi rheewaa-r̂é? 2Wè gëve da tâwai êr̂ê, cér̂é yè rhôôr̂u vè târi bwêê jë na pâr̂â kâmö pa vi rheewaa-r̂é? Aè gëve yè rhôôr̂u vè târi bwêê jë, na wêr̂êi, na da pâr̂i-ve na ké yè rhôôr̂u vè târi pâr̂â kââ ka yar̂i? 3Aè gëve da tâwai êr̂ê, gèré yè rhôôr̂u pâr̂â angéla? Na wêr̂êi, nè yè bör̂i da pâr̂i-ré na ké yè rhôôr̂u pâr̂â kââ rö-i mör̂u xina? 4Gëve yè wii yè ké yè rhôôr̂u bör̂i kââ rö-i mör̂u xina, na wêr̂êi, gëve yè kâyâi yè pâi pa da ékalésia cè ké-r̂é rhôôr̂u? 5Gö êr̂ê vèr̂i nô-ré cè ki pè köö-ve. Avâr̂i na yèri aau rha kâmö ka gaamëë rai-ve ka tâwai yè rhôôr̂u vè târi pâr̂â pâ kaavèâi-e. 6Nè yè vi kââr̂â i nô xi-e yè dèxâ kaavèâi na dèxâ kaavèâi, mâ né yè waa ûr̂û-ré rö pwar̂a pâi pa da tâ néwèi ra?

7Ökâré nô ka yaané xe-ve, na ki wii na vi kââr̂â rö pwar̂a-ve. Gëve wêr̂êi, gëve da pè mör̂ö-ve rai vi waa vè yaané? Ki-yé ré gëve yè da dö kâyâi na ki mâ wê pè rai-ve kââ? 8Aè gëve rö ré dè waa vè yaané, mâ vi öxar̂a, mâ gëve waa ûr̂û-ré yè kaavèâi-ve! 9Aè gëve da tâwai êr̂ê, cér̂é da tö vi béé mwâcir̂i i Bâô na cér̂é wânii ré pa da târi? 10Koa yè pè vi mür̂ü-ve; pâr̂â pa vi yôôbö, mâ pâr̂â paxa pwaér̂ö yè kaxoo, mâ pâr̂â paxa cuu pâr̂â, mâ pâr̂â paxa béé bwè, mâ pâr̂â paxa vi waa miir̂i cér̂é, mâ pâr̂â paxa pâr̂â, mâ pâr̂â paxa âmu, mâ paxa wâyö vi bwir̂i, mâ paxa vi vâpèr̂u, mâ paxa vi öxar̂a lèèwi, wè cér̂é yè da vi béé mwâcir̂i i Bâô. 11Na ûr̂û-ré mâ' xiréé na bör̂i rai-ve. Aè é wê cowa gââ-ve, mâ pè rheewaa-ve, mâ aʼvè târi-ve rö-i néé Ör̂ökau Ièsu, mâ rö-i ko i Bâô xé-ré.

Kâyâi Kar̂ö Yè Nêr̂ê Né Rhîrhér̂é I Ör̂ökau

12Na pâr̂i-nya na pâr̂â kââ wânii, rhaaxâr̂ö na da dö kââ na pâr̂â kââ wânii; na pâr̂i-nya na pâr̂â kââ wânii, rhaaxâr̂ö gö yè da kâyâi yè dèxâ kââ cè ki vi winô yè-nya. 13Wè ki pwé na êê ara, aè ki êê ara na pwé; aè nè yè rhau kâ vè bwir̂i-r̂é na Bâô. Aè na da ki vi yôôbö na kar̂ö. Na ki Ör̂ökau na ce, aè Ör̂ökau wè na ki kar̂ö. 14Aè na pè mör̂u tëë Ör̂ökau na Bâô, né yè bör̂i pè mör̂u tëë bar̂ee rö-i awir̂è xi-e na ce.

15Aè gëve da tâwai, êr̂ê, pâr̂â kar̂ö-ve, êr̂ê, béé kar̂ö? Tö ökâré, na wêr̂êi, gö yè pè béé kar̂ö cè göi pugèwè vè béé kar̂ö dèxâ bwè kui dö wêyê? 16Aè! Na wêr̂êi, gëve da tâwai êr̂ê, ö kâmö ré pirii wa bwè kui dö wêyê, wè na rhaaxâ na kar̂ö-r̂u? 17Wè é wê êr̂ê mâ', êr̂ê, nè yè rhaaxâ na kar̂ö-r̂u. Aè ö kâmö ré pirii wa Ör̂ökau, wè nè rhaaxâ na ko-r̂u.

18Or̂o rai vi yôôbö. Pâr̂â nô ka yaané ka é waa i kâmö, wè na tö koa rai kar̂ö, aè ö kâmö ré waa vi yôôbö, wè na waa vè yaané yè dö kar̂ö-è. 19Na wêr̂êi, gëve da tâwai êr̂ê, kar̂ö-ve, wè mwâ ka ar̂ii i Ko-Ar̂ii ré tö xe-ve, ré gëve cëi rai Bâô, aè gëve, wè na da ke-ve na gëve? 20Wè é wê cowa urhii-ve xè-i pè urhii ka kau. Tö ökâré, wè pè kau vèr̂i Bâô rö-i kar̂ö-ve.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index