Search form

1 Corinthiens 7

Pâr̂â Pè Aʼcëi Yè Pâi Xè Korénito Rö-I Nô Né Vi Öyö

1Aè waa pâr̂â nô ré gëve yu mi yè-nya, wè na e yè kâmö wi cè ki da paxè bwè. 2Rhaaxâr̂ö na e yè pâi na ki rhaaxâ vidù na bwè xé-r̂é, aè na e bar̂ee yè pâr̂â powè na ki rhaaxâ vidù na wi xé-r̂é, koa wé-r̂é vi yôôbö. 3Nêr̂ê wi na ka nââ ka pâr̂i bwè xi-e, na ûr̂û-ré bar̂ee na bwè yè wi. 4Na da winô yè kar̂ö-è na bwè, aè na e na wi xi-e; aè na da winô bar̂ee yè kar̂ö-è na wi, aè na e na bwè xi-e. 5Koa yè vi kërhùr̂ùù-u rai-u, aè na e rö na ki rhaaxâ na pwéé-u tèi dèxâ nédaa, cè göu wê kâyâi-u yè pwaér̂ö, göu bör̂i yè wê cuè tö rhaavu tëë, koa-wi waa yeyèè yè-u na méavor̂a rö-i ké da tâdâ xi-u.

6Gö dè êr̂ê ûr̂û-ré xè xi-nya, aè na da xè-i mââyöö. 7Aè gö yè dö rhî vè e na ké-r̂é ûr̂û-nya na pâr̂â kâmö wânii. Rhaaxâr̂ö na dè rhau wii vidù kwââvâr̂â i Bâô yè pâr̂â kâmö, êr̂ê, nè yè ûr̂û-â na dèxâ, aè, nè yè ûr̂û-ré na dèxâ.

8Yè pâr̂â kâmö pa yèri kui-r̂é, mâ pâr̂â powè jâmé, wè gö êr̂ê, êr̂ê, na dè e yè-r̂é na ké-r̂é dè tö ûr̂û-nya. 9Aè gëve yè da tâwai pè mör̂ö-ve, na e na ke-ve vi pè öyö, wè na e na ké yè vi pè öyö rai ké yè kê xè-i rhî vè e. 10Yè pâr̂â kâmö pa wii na kui-r̂é, gö yakoa, rhaaxâr̂ö, na da gènyâ, aè dè Ör̂ökau rö, êr̂ê, koa yè kâyâi kui-e na bwè, 11aè ké yè wê dè virai-e, na bör̂i e na ki da öyö tëë töwè na ki dè vi e tëë na ki-r̂u, aè koa yè virai bwè xi-e na wi.

12Yè pâr̂â kâmö pa vi örua, na da xè-i mi Ör̂ökau, wè, gö êr̂ê, nè yè wii na dèxâ kaavèâi ka wii na bwè xi-e ka da tâ néwèi, aè na dè rhî vè e na bwè-ré ké yè tö cur̂u, koa yè bör̂i virai-e; 13aè nè yè dèxâ bwè ka wii na kui-e ka da tâ néwèi, aè na dè rhî vè e na wi-ré ké yè tö cur̂u, koa yè bör̂i virai-e na bwè. 14Wè wi ka da tâ néwèi, wè é yè vi rheewaa-è rai bwè xi-e, aè bwè ka da tâ néwèi, wè é yè vi rheewaa-è rö-i kaavèâi-e; é yè da waa ûr̂û-ré, nè yè bör̂i döwi na pâr̂â pâlè-ve, aè cér̂é wê vi rheewaa xina. 15Aè nè yè pi vi tö na kâmö ka da tâ néwèi, bör̂i wê kâyâi-e cè ki wê pi vi töö, wè é da pö vèâi dèxâ wi kaavèâi, ra dèxâ bwè kaavèâi rö-i nô ka ûr̂û-ré. Wè na aʼyè-ve na Bâô yè vi e. 16Wè bwè éé, gè yè tâwai tâîî, êr̂ê, nè yè mör̂u na kui-i xè xi-i? Aè gèi wi, gè yè tâîî, êr̂ê, nè yè mör̂u na bwè xi-i xè xi-i.

Mör̂u Ûr̂û Rhî Vè E I Bâô

17Rhaaxâr̂ö, na e na ki köiwaa vidù na kâmö ûr̂û ké vi wii vidù vè pâr̂i yè-è i Ör̂ökau, na ûr̂û ké aʼyè-r̂é vidù i Bâô. Na ûr̂û-ré na ké vi câwâ xi-nya yè pâr̂â ékalésia wânii. 18Ki mâ aʼyè dèxâ kâmö ka wii na vâr̂â yêr̂ê xi-e, na e na ki tö yawi rö ké tö xi-e. É yè aʼyè dèxâ kâmö ka yèri vâr̂â yêr̂ê xi-e, na e na ki da vi mè vâr̂â yêr̂ê na ce. 19Na da dö kââ na vâr̂â yêr̂ê, mâ na da dö kââ bar̂ee na ké da vâr̂â yêr̂ê, aè na e rö na ké mâ köiwaa pâr̂â mââyöö i Bâô. 20Na e na ki tö yawi na kâmö rö kaa töö ré na wê aʼyè rö-i na Bâô. 21Na wêr̂êi, é aʼyè-i na gè kâmö êê yavia? Koa yè tâ néxâi xè-i. Gè tâwai ké yè cöö-i yè târi, nè yè vi kwéjî na gèi pè dö kââ vèr̂i ké wê aʼyè-i 22Wè kâmö êê yavia ré é wê aʼyè rö Ör̂ökau, wè na kâmö i Ör̂ökau ka wii na târi yè-è, na dè ûr̂û-ré bar̂ee na kâmö é aʼyè na na wii na târi yè-è, wè é pugèwè-è vè kâmö êê yavia i Kérisö. 23É wê urhii-ve xè-i pè urhii; aè koa yè vi tëë cè ki kâmö êê yavia i kâmö. 24Pa kaavèâi-nya éé, na e na gëve dè tö yawi rö némèè Bâô rö kaa töö ré é wê aʼyè-ve vidù xè-i.

Pè Ërëwaa Rö-I Pa Da Öyö Mâ Pâr̂â Bwè Jâmé

25Na da wii na mââyöö i Ör̂ökau yè-nya rö-i nô né powè dowa, aè gö êr̂ê vèa vi tâ néxâi xi-nya, ûr̂û kâmö ré avâr̂i rö-i vi méar̂i i Ör̂ökau.

26Gö tâ néxâi xè-i nédaa né bwêêpë ré mö ké pwa mi, êr̂ê, na e yè kâmö cè ki ûr̂û-â. 27Wè é rhùvia-i yè bwè? Koa yè vi mèyè ké yè cöö tëë. Aè é da rhùvia-i rö bwè. Koa yè vi mèyè bwè. 28Aè gè yè wê öyö rö-i, gè da waa nô ka yaané; aè nè yè öyö na bwè dowa, na da waa nô ka yaané; rhaaxâr̂ö nè yè dè wii na bwêêpë rö kar̂ö-r̂é yè pâr̂â kâmö pa ûr̂û-ré, aè gö bar̂i iirher̂e yéé rai-ve.

29Aè ökââ, wè pâ kaavèâi-nya, gö êr̂ê vèr̂i, êr̂ê, na da mwââ tëë na nédaa, wè na e yè pâr̂â kâmö pa wii na bwè xé-r̂é cè ké-r̂é ûr̂û pâr̂â kâmö pa yèri bwè xé-r̂é, 30mâ pâr̂â kâmö pa tââ, cè ké-r̂é ûr̂û pâr̂â kâmö pa da tââ, mâ pâr̂â kâmö ré vi or̂o, cè ké-r̂é ûr̂û pâr̂â kâmö pa da vi or̂o, mâ pâr̂â kâmö ré vi rhöwö, cè ké-r̂é ûr̂û pâr̂â kâmö pa rhauadè, 31mâ cér̂é ré waa nêr̂ê né bwêê jë, cè ké-r̂é ûr̂û ka da waa, koa yè waa vi bwir̂i, wè, na vi yèri vi na kétöné bwêê jë-a. 32Gö rhî vè e cè ki da vi rhèè na wêê nénââ xe-ve. Ö kâmö ré yèri kui-e, na bör̂i tâ vi nénââ yè néki Ör̂ökau na ce, êr̂ê, nè yè pè vi or̂o tâîî Ör̂ökau.

33Aè ö kâmö ré wii na kui-e, na bör̂i tâ vi nénââ yè pâr̂â néki bwêê jë, êr̂ê, nè yè pè vi or̂o tâîî bwè xi-e. 34Na pi dèxâ bar̂ee na nô né bwè ka wii na kui-e, mâ bwè dowa. Ö bwè ré yèri kui-e, wè tâ vi nénââ yè pâr̂â néki Ör̂ökau, cè ki vi rheewaa rö-i kar̂ö mâ ko; aè ö bwè ré na wii na kui-e, wè na tâ vi nénââ yè pâr̂â néki bwêê jë, êr̂ê, nè yè pè vi or̂o tâîî wi kui-e.

35Gö êr̂ê ûr̂û-ré cè ki mâ e yè-ve; gö da nââ wêê goo yè-ve, aè na e rö na ki gëve cuè e, mâ vi pö vèâi-ve vè mör̂ö wa Ör̂ökau.

36Aè ki wii na dèxâ kâmö ré tâ néxâi, êr̂ê, nè yè da e yè pûr̂ûbwè xi-e na ki tö kwaayi nédaa né ké yè öyö xi-e, aè na nêr̂ê-ê na ké yè pè öyö-è, na e na ki dè waa rhî vè e xi-e, na da yaané na ki dè pè öyö-è. 37Aè ö kâmö ré dè mör̂ö wa wêê nénââ xi-e, na ki yèri pè rhèwir̂i-e, mâ na ki tâwai na ce ké yè dè winô né rhî vè e xi-e, na bör̂i tâ mwér̂é rö pwéé-é na ké yè dè ya vè ar̂ii pûr̂ûbwè xi-e rai vi öyö, na bör̂i dè e na ké waa i kâmö-ré. 38Tö ökâré, ö kâmö ré kâyâi pûr̂ûbwè xi-e yè vi öyö, na dè e na ké waa xi-e, aè ö kâmö ré da kâyâi, na bör̂i dè vi kwéjî na ké waa xi-e.

39Na tö ka rhùvia na bwè rèi pâr̂â nédaa ré na mö mör̂u na kui-e, aè nè yè wê pèii mé na wi, na bör̂i dè tâwai ké yè öyö tëë rö-i rhî vè e xi-e, na e na ki dè rhau mi xè-i Ör̂ökau. 40Aè né yè mâmâ vi kwéjî na ki tö yawi rö ké jâmé xi-e, ökââ vi tâ néxâi xi-nya. Gö bör̂i tâ néxâi êr̂ê, na tö pwar̂a-nya bar̂ee na Ko i Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index