Search form

1 Corinthiens 8

Bwâr̂âwê Ka Mi Xè-I Pâr̂â Êê Pwaér̂ö Yè Pâr̂â Kaxoo

1Aè pâr̂â kââ ré é nââ vè êê pwaér̂ö yè pâr̂â kaxoo, wè gèré dè tâwai, êr̂ê, na rhau wii na rhî tâwai xé-ré waa. Na bör̂i pè pè kau na rhî tâwai, aè na vâi rua na vi méar̂i. 2Nè tâ néxâi na dèxâ kâmö, êr̂ê, na wê tâwai dèxâ kââ, aè na da tö rhî tâwai na ce kââ ka pâr̂i ké yè rhî tâwai. 3Nè yè méar̂i Bâô na dèxâ kâmö, bör̂i dè rhî tâwai-e na ce.

4Ökâré rö-i nô né pâr̂â êê öi é nââ vè êê pwaér̂ö yè pâr̂â kaxoo, wè gèré wê tâwai, êr̂ê, na yèri kaxoo rö bwêê jë, mâ na yèri bar̂ee dèxâ bâô, wi yè tö rua nékö, wi yè rö-a bwêê jë, mâ na yèri bar̂ee dèxâ bâô, aè dè rhaaxâ r̂ö Bâô. 5Ki wii na pâr̂â kââ é êr̂ê yè bâô, wi yè tö rua nékö, wi yè rö-a bwêê jë, ö kââ-ré cér̂é dè pôr̂ô yéyé na pâr̂â bâô, mâ cér̂é pôr̂ô yéyé na pâr̂â ör̂ökau, 6aè dè rhaaxâ rö Bâô xé-ré, ö kââ-ré Pevaa, ka mi xè xi-e na pâr̂â kââ wânii, aè gèré dè ki-e na gèré, mâ dè rhaaxâ rö Ör̂ökau, ö kââ-ré Ièsu Kérisö, wè rö xi-e na pâr̂â kââ wânii mâ rö xi-e na gèré bar̂ee.

7Rhaaxâr̂ö na da ûr̂û-ré na ké rhî tâwai rö pwar̂a-r̂é wânii, na uvar̂a yè bör̂i kâmö na kaxoo kwéyë rua xina, cér̂é bör̂i öi kââ ka é vië i yè kaxoo, na bör̂i yaané xè-i na vi rhîâgür̂ü xé-r̂é, xè-i ké wê yör̂a. 8Wè na da pè xé-ré vè ubwa i Bâô na ké vi öi, wè na da yèri dèxâ kââ yè-ré na ki gèré da öi. Aè na da wii bar̂ee dèxâ kââ yè-ré na ki gèré öi.

9Aè waa tö rhûû, koa-wi pè dùxè bör̂i pa yör̂a rö-i tâ néwèi na ké waa xe-ve. 10Wè nè yè tö rhûû-i na dèxâ êr̂ê, gè kâmö ka rhî tâwai na gè cuè rö taapër̂ë rö mwâ i pâr̂â kaxoo, ö jië, nè yè da tuö na vi rhîâgür̂ü xi-e ré yör̂a cè ki mâ öi pâr̂â kââ é vië-i yè kaxoo? 11Gè yè bör̂i wê kâ vè bwir̂i kâmö ka yör̂a xè-i ké rhîâgür̂ü xi-i, wè ce dèxâ kaavèâi ré na mé vè ki-e na Kérisö! 12Na ki gëve waa nô ka yaané ûr̂û-ré yè pâr̂â pâ kaavèâi, mâ kâgayu pâr̂â wêê nénââ xé-r̂é ka yör̂a, wè gëve waa vè yaané Kérisö. 13Tö ökâré, nè yè vi dùxè-è na kaavèâi-nya xè-i dèxâ êê öi, gö yè da öi tëë kwéyë rua waavi, koa wè-nya pè dùxè kaavèâi-nya.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index