Search form

1 Corinthiens 9

Pâr̂â Târi Mâ Pâr̂â Nêr̂ê Aposetolo

1Na wêr̂êi gö da kâmö ka wii na târi yè? Gö da aposetolo? Gö da tö vi tö rhûû Ièsu Kérisö Ör̂ökau xé-ré? Aè na da nêr̂ê-nya na gëve? 2Ki göi da aposetolo yè bör̂i, aè gö dè aposetolo yè-ve, wè gëve pètâbâ pè rhùvia ké aposetolo xi-nya rö-i Ör̂ökau.

3Ökââ pè aʼcëi xi-nya yè pâr̂â kâmö ré vi kââr̂â i-nya. 4Na wêr̂êi na da pâr̂i-ré na ké yè ara mâ wâyö? 5Na da pâr̂i-ré na ké yè vâr̂â vèâ rö-a vi gèré dèxâ bwè kaavèâi, na ûr̂û bör̂i aposetolo, mâ pâr̂â kaavèâi Ör̂ökau mâ Kéfa? 6Na wêr̂êi dè gövu rhar̂i Barabas ré da pâr̂i-vu rö na ké yè da waa nêr̂ê né bwêê jë? 7Wîr̂î kâmö ré vi na ka waa nêr̂ê paa, nè bör̂i dè vi urhii nékwêêr̂ê-ê na ce? Wîr̂î na kâmö ré mar̂a döwö viné, nè bör̂i da tö vi wâyö pwêê? Aè wîr̂î na kâmö ré pè ara bwêê mutô, nè yè bör̂i da tö vi wâyö jâr̂â ji?

8Aè na da êr̂ê ûr̂û-ré bar̂ee na mââyöö? 9Wè é wê cowa yu rö-i mââyöö i Mosé, êr̂ê: «Koa yè pöi néwâ pôr̂ômökau ré texai vi bélé.» Na wêr̂êi na tâ néxâi yè pôr̂ômökau na Bâô ra? 10Na êr̂ê ûr̂û-ré rö vè ké-ré? Üüwa, é yu vè ké-ré, êr̂ê, na e na kâmö ré mar̂a na ki mar̂a xar̂a vi târ̂î, aè na e na kâmö ré texai vi bélé, na ki texai vi târ̂î ka yè wii yè-è? 11Na ki gëve wê nai rö pwar̂a-ve pâr̂â kââ né ko, na wêr̂êi, na kau na ké yè yiur̂u xé-vé kââ né kar̂ö rai-ve? 12Aè na ki pâr̂i bör̂i na ké yè wii târi yè-r̂é rai-ve, na wêr̂êi, nè da dö pâr̂i-vé bar̂ee? Rhaaxâr̂ö gèvé da vi waa nô ka târi-ré, aè gèvé pè mör̂ö-vé rai pâr̂â kââ wânii, koa wè-vé pè rhèwir̂i vi rherhî ka e i Kérisö. 13Na wêr̂êi gëve da tâwai, êr̂ê, pâr̂â kâmö ré waa pâr̂â nêr̂ê ka ar̂ii, wè cér̂é mör̂u rö-i pâr̂â kââ né mwâ ka ar̂ii, aè pâr̂â kâmö ré kâmö yar̂i yè kaa yâmar̂a, wè na wii na ké-r̂é xè-i kaa yâmar̂a? 14Na ûr̂û-ré bar̂ee na ké kâ vè târi i Ör̂ökau, êr̂ê, pâr̂â kâmö ré vi vaa i vi rherhî ka e, wè cér̂é yè mör̂u xè-i vi rherhî ka e.

15Aè gö da waa dèxâ kââ rö-i pâr̂â kââ-ré na gènyâ, gö da bör̂i yu bar̂ee pâr̂â nô-â cè ki mâ waa ûr̂û-ré yè-nya, wè na e yè-nya na ké yè mé rai ké yè pè rai-nya pûû vi or̂o xi-nya i dèxâ kâmö. 16Na ki göi vi vaa i vi rherhî ka e, na bör̂i da wii na pè vi or̂o xi-nya rö-i, wè na tawarui-nya na aivia, aè aauu xi-nya mwêê na ki göi da vi vaa i vi rherhî ka e! 17Wè na ki göi waa ö kââ-ré xè xi-nya, nè bör̂i wii na pè urhii yè-nya, aè gö yè waa xè xi-nya, na bör̂i dè dèxâ nêr̂ê é kâyâi yè-nya. 18Nè yè bör̂i jië na pè urhii yè-nya? Ö kââ-ré gö yè vi na ka vi vaa i vi rherhî ka e, gö yè bör̂i dè nââ vi bwir̂i vi rherhî ka e, aè gö yè da winô vè mör̂ö yè ka pâr̂i-nya rö-i vi rherhî ka e.

19Wè na wii na târi yè-nya yè pâr̂â kâmö wânii, aè gö pugèwè-nya vè kâmö yar̂i xé-r̂é wânii, cè ki göi pèi mi ka pôr̂ô vi kwéjî. 20Gö ûr̂û kâmö xè Juda yè pâi xè Juda, cè göi pèi mi pâi xè Juda; aè gö ûr̂û kâmö ré tö é ria né mââyöö yè pâr̂â kâmö pa tö é ria né mââyöö, wè gö da kâmö ka tö é ria né mââyöö na gènyâ, cè göi pèi mi pâr̂â paxa tö é ria né mââyöö; 21aè gö ûr̂û kâmö ka da winô yè-è na mââyöö, yè pâr̂â kâmö ré da winô yè-r̂é na mââyöö; wè gö da kâmö ka yèri mââyöö i Bâô yè-è, wè gö tö é ria né mââyöö i Kérisö, cè gèi pèi mi pâr̂â kâmö ré da winô yè-r̂é na mââyöö. 22Gö ûr̂û kâmö ka méyë yè pâr̂â paxa méyë, cè göi pèi mi pâr̂â paxa méyë. Gö tö vi pè pâr̂â câwâ wânii yè pâr̂â kâmö wânii, cè göi wê mör̂ö na ka pè mör̂u bör̂i. 23Wè gö rhau waa pâr̂â kââ wânii na pûû-é na vi rherhî ka e, cè göi wii yè-è.

24Gëve da tâwai, êr̂ê, pâr̂â kâmö ré vi rhâmâ rö kaa vi kwa-r̂é, wè cér̂é rhau vi rhâmâ rö-i, aè aau na rhaaxâ r̂ö na kâmö ré yè cëi pè urhii? 25Cér̂é pè mör̂ö-r̂é rai pâr̂â kââ wânii na pâr̂â kâmö ré dè vi êr̂ê vidù ké-r̂é rö-i vi waawaa vi paa. Cér̂é waa ûr̂û-ré cè ké-r̂é wii yè bwaar̂a dee kêê ka yè bo, aè gèré, wè cè gèré wii yè bwaar̂a dee kêê ka yè da tâwai bo. 26Wè gö dè rhâmâ ûr̂û-ré na gènyâ, gö da rhâmâ bwir̂i; gö dè vi rhâmâ ûr̂û-ré na gènyâ, na da ûr̂û kâmö ré yè ya kayâ. 27Aè gö pè mör̂ö-nya yè kar̂ö-nya, mâ pè pè yar̂i-e koa wè-nya vi vaa i rö-i yè bör̂i, aè tèi nédèè é yè bör̂i virai-nya.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index