Search form

1 Jean 1

Nô Né Mör̂u

1Ö kââ ré tö ka rhavûû ré gèvé pwêr̂ê mâ tö rhûû i pâr̂â pièmè-vé mâ rhîâgür̂ü, mâ paxè-i pâr̂â néxar̂a â-vé, wè Nô né Mör̂u, 2aè na wê tö vèa na mör̂u, aè gèvé wê tö rhûû mâ ye vè avâr̂i, mâ pè bwayûi-ve i mör̂u ka yè da yèri waavi, ö kââ-ré na tö pwar̂a Pevaa, é bör̂i pèri yè-vé, 3aè gèvé êr̂ê vèa yè-ve ö kââ-ré gèvé tö rhûû mâ pwêr̂ê, cè ki gëve tö vèâ gèré. Üüwa, aè gèvé cuè vèâ gèvé Pevaa mâ O xi-e Ièsu Kérisö. 4Mâ gèvé yu vèr̂i pâr̂â kââ-ré, cè ki yexèvè kwéyë na vi or̂o xé-vé.

Bâô Wè Daa

5Ökââ vi rherhî gèvé wê pwêr̂ê rai-e, mâ vi êr̂ê vèa yè-ve, êr̂ê, Bâô ré daa, aè na dö yèri aau dèxâ orê rai-e. 6Gèré yè êr̂ê, êr̂ê, gèré cuè vèâ gèré-é, na ki gèré vi rö-i orê, gèré bör̂i vee, aè gèré da yaxèvè nô ka avâr̂i. 7Aè gèré yè vi rö-i daa, aè na tö daa na ce, ëi, gèré bör̂i dè rhau vi rhaaxâ, aè na nyââmöi pâr̂â yerii xé-ré na war̂a i Ièsu, wè O xi-e.

8Gèré yè êr̂ê, na yèri yaané xé-ré, gèré bör̂i dè ârui-ré, mâ na yèri avâr̂i rö xé-ré. 9Gèré yè êr̂ê vèa yaané xé-ré, na bör̂i dè avâr̂i mâ târi na Bâô cè ki cöö virai pâr̂â yaané xé-ré, mâ nyââmöi pâr̂â câwâ xé-ré wânii ka da târi. 10Gèré yè êr̂ê, êr̂ê, gèré da tö vi waa nô ka yaané, ëi, gèré bör̂i pugèwè Bâô cè ki vee, aè na da tö xé-ré na nô xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index