Search form

1 Jean 2

Na Mi Na Ka Nââbéé-Ré Na Kérisö

1Ba yar̂i xi-nya mwêê, gö yu yè-ve pâr̂â kââ-ré, cè ki gëve da waa nô ka yaané. Aè nè yè waa nô ka yaané na dèxâ kâmö, na bör̂i wê wii yè-r̂é na vi nââbéé tö pwar̂a Pevaa, wè Ièsu Kérisö, ce ré târi. 2Ce rö ré êê pwaér̂ö vè nâânévâ xè-i pâr̂â yaané xé-ré, aè da gèré rhar̂i rö, aè xè-i pâr̂â bwêêiapâ wânii bar̂ee.

3Aè ökââ pètâbâ ké tâwai-e xé-r̂é, êr̂ê, gèré yè dè pwêr̂êwaa pâr̂â mââyöö xi-e. 4Ö kâmö ré êr̂ê, êr̂ê: «Gö wê tâwai-e, na da bör̂i pwêr̂êwaa rö pâr̂â mââyöö xi-e, na bör̂i wê vee na ce, aè na da tö xi-e na avâr̂i.» 5Aè ö kâmö ré pwêr̂êwaa nô xi-e, na bör̂i pâr̂i-e kwéyë na vi méar̂i i Bâô. Ökâré wêyê né ké tâwai xé-ré, êr̂ê, gèré tö xi-e. 6Ö kâmö ré êr̂ê, êr̂ê, na tö xi-e, wè na bör̂i e yè-è cè ki vâr̂â ûr̂û ké vâr̂â xi-e.

Mââyöö Ka Döwöö

7Pâr̂â pa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, gö da yu vèr̂i yè-ve mââyöö ka mö ké döwöö, aè dè mââyöö mâʼ xiréé, ré gëve dè tö xar̂a-è rö ka rhavûû; mââyöö mâʼ xiréé, wè ö kââ-ré nô ré gëve wê dè pwêr̂ê. 8Ökââ tëë mwâr̂â, gö yu bar̂ee yè-ve mââyöö ka mö ké döwöö, ré ka avâr̂i rö xi-e mâ rö xe-ve, wè na tö-a yèri vi orê, aè na mö ké waavèai xina na daa ka avâr̂i.

9Ö kâmö ré êr̂ê, na wê tö-i daa, aè na rhî vè yaané rö kaavèâi-e, na bâ tö orê na ce kwéyë rua xina. 10Aè ö kâmö ré méar̂i kaavèâi-e, wè na wê tö-i daa na ce, mâ na yèri pè dùxè rö xi-e. 11Ö kâmö ré rhîaa i kaavèâi-e, wè na bâ tö ka orê mâ na vâr̂â rö ka orê, na da tâwai ö kââ-ré na vi nai, wè na pè bwi duö pièmè-è na orê.

12Gö yu vèr̂i yè-ve pâr̂â paxa yar̂i, wè é cöö virai pâr̂â yaané xe-ve xè-i néé-é. 13Gö yu vèr̂i yè-ve pâr̂â pâ pevaa, wè gëve dè tâwai ö ce-ré rö ka rhavûû. Gö yu vèr̂i yè-ve pâr̂â pâi dowa, wè gëve dè cowa vigâr̂â yè wi ka veevee.

14Gö yu yè-ve pâr̂â paxa yar̂i, wè gëve wê tâwai Pevaa. Gö wê yu röi yè-ve pâr̂â pâ pevaa, wè gëve wê tâwai ö ce-ré rö ka rhavûû. Gö wê yu röi yè-ve pâr̂â pâi dowa, xè-i ké wê dè mör̂ö xe-ve, mâ na tö yawi rö xe-ve na nô i Bâô, aè gëve wê vigâr̂â yè wi ka veevee.

15Koa yè nââ wêê nénââ xe-ve rö-i bwêê jë, mâ pâr̂â kââ ré tö-a bwêê jë. Nè yè nââ rö-i bwêê jë wêê nénââ na dèxâ, na bör̂i da pâr̂i-e na vi méar̂i i Pevaa. 16Wè na da xè-i mi Pevaa, aè dè xè-i mi bwêê jë na pâr̂â kââ rö-a bwêê jë, wè vi wêêgûr̂û i kar̂ö, mâ vi wêêgûr̂û i duö pièmè, mâ vi êr̂ê ki-e rö-i mör̂u rö-a, 17wè nè mâ' yèri bwêê jë, mâ pâr̂â vi wêêgûr̂û yè-è, aè nè yè tömâ vè mör̂ö waavi na kâmö ré waa e rhî vè e i Bâô.

Ka Rhîaa I Kérisö

18Ba yar̂i xi-nya mwêê, ö pè mèèxa xina, wè pè buèi-e. Gëve wê pwêr̂ê, êr̂ê, nè yè pwa na ka vi rhîaa yè Kérisö, aè cér̂é pôr̂ô xina na pâr̂â pa vi rhîaa yè Kérisö, ökâré pètâbâ yè-r̂é, êr̂ê, ö pè mèèxa xina wê pè buèi-e. 19Cér̂é wê virai-ré, aè cér̂é da pâ ker̂e-ré; wè cér̂é yè pâ ker̂e-ré, cér̂é yè wê cuè vè mör̂ö rö pwar̂a-ré; aè cér̂é wê dè vi, cè ki wê tö vèa, êr̂ê, cér̂é da pâ ker̂e-ré na cér̂é.

20Aè rhaaxâr̂ö, gëve wê cëi ké ôâ-ve xè-i mi ö ce ré ar̂ii, aè na dè tö vèa yè-ve na pâr̂â kââ. 21Gö da yu yè-ve xè-i ké da tâwai xe-ve kââ ka avâr̂i, aè gö yu xè-i ké tâwai-e xe-ve, mâ xè-i ké da pwa i nô ka vee rö-i avâr̂i.

22Âri ö kâmö ka vee, na da ce kâmö ré êr̂ê, êr̂ê, na da Kérisö na Ièsu? Ö kâmö ré vi yiâ rai Pevaa mâ O xi-e, ökâré ka vi rhîaa yè Kérisö. 23Ö kâmö ré vi yiâ rai O, wè na wê yèri Pevaa rai-e; aè ö kâmö ré êr̂ê vèa O, wè na wê tö pwar̂a-è na Pevaa.

24Na e na ki bâ tö yawi rö xe-ve na nô ré gëve tö pwêr̂ê rö ka rhavûû. Nè yè bâ tö xe-ve na nô ré gëve tö pwêr̂ê rö ka rhavûû, gëve yè bör̂i bâ tö yawi rö pwar̂a O mâ tö pwar̂a Pevaa. 25Aè ökââ kââ ré na êr̂ê baayê ma'ʼ yè-ré na ce, êr̂ê, mör̂u ka yè da tâwai yèri.

26Gö wê yu röi yè-ve pâr̂â kââ-ré xè-i pâr̂â kâmö ré bar̂i pè vi mür̂ü-ve. 27Aè gëve, wè na bâ tö vè mör̂ö rö pwar̂a-ve na ké ôâ ré gëve cëi rai-e, aè na da dö kââ yè-ve cè ki vi na dèxâ kâmö na ka aʼpâgür̂ü-ve, wè na dè vi aʼpâgür̂ü-ve rö-i pâr̂â kââ wânii na ké ôâ-ve xi-e. Na dè avâr̂i na ké ôâ xi-e, na da vee, mâ na aʼpâgür̂ü yè-ve wêyê. Cuè vè mör̂ö na gëve rö pwar̂a Bâô xè-i.

28Aè xina, wè pâr̂â paxa o yar̂i mwêê, cuè rö xi-e, cè ki wii yè-ré na vi pè mör̂ö ka yè mör̂ö, tèi ökâré nè tö vèa mi na ce cè ki gèré da köö rö némèè-è, mâ gèré tö vè mwâi rai-e na ki yè wê pwa na ce. 29Gëve tâwai êr̂ê, ce ré târi, ökâré rhîâgür̂ü xè-i na gëve êr̂ê, é ër̂i xè xi-e pâr̂â kâmö paxa yaxèvè târi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index