Search form

1 Jean 3

Pâr̂â Pâlè Bâô.

1Tö rhûû ké kau i vi méar̂i ré na nââ yè-ré na Pevaa, cè ki mâ' vi ye néé-ré êr̂ê, pâr̂â pâlè Bâô! Aè dè gèré-ré. Na da tâwai-ré na bwêê jë, xè-i ké da tâwai xi-e Pevaa. 2Pâr̂â wêê nénââ xi-nya mwêê, gèré pâr̂â pâlè Bâô xina, aè na da tö tö vèa na nô né-ré waavi. Aè gèré dè tâwai rö, êr̂ê, nè yè wê tö vèa, gèré yè bör̂i dè ûr̂û-é, wè gèré yè tö rhûû e rö-i dö kétöné-é. 3Cér̂é vi na ka e vi na cér̂é wânii paxa tö xi-e na ka vi târ̂î xé-r̂é, na ûr̂û ké e Ièsu kwéyë.

4Aè rhau cér̂é wânii paxa waa nô ka yaané, wè cér̂é tar̂a kwéjîr̂i mââyöö, ö ké tar̂a kwéjîr̂i mââyöö, wè ökâré yaané. 5Aè gëve wê dè tâwai êr̂ê, na wê tö vèa na Ièsu cè ki wê cöö yaané, wè na yèri yaané rö xi-e. 6Ö kâmö ré tö xi-e, wè na da yaxèvè yaané; aè ö kâmö ré yaxèvè yaané, wè na da tö rhûû Ièsu, mâ na da tâwai-e.

7Pâr̂â paxa yar̂i xi-nya mwêê, koa yè pè vi mür̂ü-ve na dèxâ kâmö. Na târi na kâmö ré waa nô ka târi, na ûr̂û ce ré dö târi. 8Xè-i mi méavor̂a na kâmö ré waa yaané, wè na yaxèvè yaané na méavor̂a rhavûû rö ka rhavûû. Aè na wê tö vèa na O i Bâô cè ki yö vè yèri pâr̂â nêr̂ê i méavor̂a.

9Na da waa yaané na kâmö ré e ër̂i-e xè-i mi Bâô, xè-i ké tö xi-e na pwêê mi xè-i Bâô, aè na da tâwai yè waa yaané xè-i ké ër̂i-e xè-i Bâô. 10Ökâré, na bör̂i tö vèa na pâlè Bâô mâ pâlè méavor̂a xè-i, wè na da mi xè-i Bâô na kâmö ré da waa câwâ ka târi, mâ ö kâmö ré da méar̂i bar̂ee kaavèâi-e.

Vi Méar̂i I Bör̂i Yè Bör̂i

11Wè ökââ-â na vi rherhî ré gëve tö pwêr̂ê mi rö ka rhavûû, êr̂ê, na e na gèré vi méar̂i-ré. 12Koa yè ûr̂û Kaina, wè xè-i mi wi ka veevee na ce, na bör̂i yö vè mii pâdii-e na ce. Aè ki-yé ré na yö vè mii-e na ce? Na pûû-é na ké yaané i pâr̂â nêr̂ê-ê, aè na wê târi rö na pâr̂â nêr̂ê i pâdii-e.

13Pa kaavèâi-nya mwêê, koa yè vi rhèè, na ké-r̂é rhî vè yaané-ve na pâr̂â kâmö xè bwêê jë. 14Gèré wê tâwai, êr̂ê, gèré mi xè-i mé na mör̂u, xè-i ké méar̂i xé-ré pâr̂â pâ kaavèâi-ré. Ö kâmö ré da vi méar̂i, wè na bâ tö pèii mé na ce. 15Ö kâmö ré rhîaa i kaavèâi-e, wè ce rö kâmö ka vi yö vè mii, aè na da tö xi-e na mör̂u ka da tâwai yèri. 16Aè na dè tö vèa yè-ré na vi méar̂i xè-i ké dè nââ xi-e mör̂u xi-e vè ké-ré; na dè pâr̂i-ré bar̂ee na ké yè nââ mör̂u xé-ré vè ki pâr̂â pâ kaavèâi-ré. 17Ö kâmö ré wii na ki-e pâr̂â lèèwi né bwêê jë, na bör̂i dè tö rhûû kaavèâi-e na na rhauadè, na bör̂i yâwîî wêê nénââ xi-e rai-e, nè yè bör̂i tâîî na ké yè tö xi-e na vi méar̂i i Bâô? 18Ba yar̂i xi-nya mwêê, koa yè vi méar̂i rö na gèré rö-i nô mâ kur̂umé-ré, aè na e rö rö-i nêr̂ê mâ avâr̂i.

Pè mör̂ö Wêê nénââ Rö Némèè Bâô

19Xè-i rö kââ-ré, gèré yè bör̂i dè rhîâgür̂ü, êr̂ê, gèré mi xè-i avâr̂i, aè gèré yè pè mör̂ö wêê nénââ xé-ré rö némèè Bâô; 20wè nè aʼvè yaané-ré na wêê nénââ xé-ré, nè yè bör̂i wêr̂êi na Bâô, wè na vi kwéjî rai wêê nénââ xé-ré na Bâô, mâ na tâwai pâr̂â kââ wânii. 21Pâr̂â wêê nénââ xi-nya mwêê, nè yè dè aʼvè yaané-ré na wêê nénââ xé-ré, gèré bör̂i dè tâwai ké yè mör̂ö waa Bâô. 22Aè ö kââ-ré gèré pëër̂ii yè-è, wè gèré bör̂i cëi rai-e xè-i ké pwêr̂êwaa xé-ré mââyöö xi-e, mâ waa pâr̂â kââ ka e rö némèè-è. 23Ökââ mââyöö xi-e, êr̂ê, gèré yè dè tâ néwèi yè néé O xi-e Ièsu Kérisö, mâ gèré vi méar̂i-ré, na ûr̂û mââyöö ré na wê nââ yè-ré na ce. 24Aè ö kâmö ré pwêr̂êwaa pâr̂â mââyöö xi-e, wè na tö-i Bâô na ce mâ na tö xi-e na Bâô. Gèré bör̂i dè rhîâgür̂ü-e, êr̂ê, na tö xé-ré na ce xè-i ko ré na nââ yè-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index