Search form

1 Jean 4

Ko I Bâô Mâ Ko I Wi Ka Vi Rhîaa

1Pâr̂â pa wêê nénââ xi-nya mwêê, koa yè cëi pâr̂â ko wânii, aè dè waawaa pâr̂â ko, êr̂ê, xè-i mi Bâô ra, wè cér̂é pôr̂ô na pâr̂â péröféta pa vee ré pwa mi rö-a bwêê jë. 2Gëve yè rhîâgür̂ü ko i Bâô xè-i ö kââ-ré, êr̂ê, ka mi xèi Bâô na pâr̂â ko ré vi êr̂ê vèa, êr̂ê, na wê pwa na Ièsu Kérisö rö-i kar̂ö; ökâré ko ka mi xè-i Bâô; 3aè ö ko ka da êr̂ê vèa Ièsu, wè na da mi xè-i Bâô, aè ökâré ko ka rhîaa yè Kérisö, ré gëve wê pwêr̂ê, êr̂ê, nè yè pwa, aè na dè mö ké tö-a bwêê jë xina na ce.

4Ba yar̂i xi-nya mwêê, xè-i mi Bâô na gëve, aè gëve dè vigâr̂â yè pâr̂â ko-ré, xè-i ké vi kwéjî na ce ré tö xe-ve rai ce ré tö bwêê jë. 5Cér̂é pâ ker̂e bwêê jë na cér̂é, cér̂é bör̂i pè mêr̂ê tëvë né bwêê jë, mâ na pwêr̂êwaa-r̂é na bwêê jë. 6Aè gëve pâr̂â kâmö ré mi xè-i Bâô na gëve, na bör̂i pwêr̂êwaa-ve na kâmö ré rhîâgür̂ü Bâô; aè na da pwêr̂êwaa-ve na kâmö ré ka da mi xè-i Bâô. Xè-i ö kââ-ré, wè gèré rhîâgür̂ü ko né avâr̂i mâ ko né vi mür̂ü.

Bâô Wè Vi Méar̂i

7Pâr̂â pa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, na e na ki gèré vi méar̂i-ré; wè xè-i mi Bâô na vi méar̂i, aè é ër̂i-r̂é xè-i Bâô na cér̂é wânii ré dö vi méar̂i mâ rhîâgür̂ü Bâô. 8Ö kâmö ré da dö vi méar̂i, wè na da rhîâgür̂ü Bâô, wè Bâô wè vi méar̂i. 9É wê cowa êr̂ê vèa yè-ré vi méar̂i i Bâô, rö-i ké kâyâi i Bâô O xi-e ka rhaaxâ rö na bwêê jë cè ki gèré mör̂u xè xi-e. 10Ökââ rö vi méar̂i, na da xè-i ké méar̂i xé-ré Bâô, aè xè-i rö ké méar̂i-ré xi-e, na bör̂i tùr̂ùwaa mi O xi-e vè êê pwaér̂ö vè nâânévâ xè-i pâr̂â yaané xé-ré.

11Pâr̂â pa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, nè yè méar̂i-ré ûr̂û-ré na Bâô, na bör̂i e na ki gèré vi méar̂i-ré bar̂ee na gèré. 12Na yèri aau rha kâmö ka yè tö rhûû Bâô yawi; aè gèré yè vi méar̂i-ré, nè bör̂i dè tö xé-ré na Bâô, na bör̂i e kwéyë na vi méar̂i xi-e rö xé-ré.

13Gèré dè tâwai êr̂ê, gèré tö xi-e, mâ na tö xé-ré na ce, xè-i ké nââ yè-ré xi-e ko xi-e. 14Aè gèré wê tö rhûû röi na gèré mâ gèré ye vè avâr̂i, êr̂ê, na tùr̂ùwaa O xi-e na Pevaa vè Ka vi pè mör̂u bwêê jë. 15Ö kâmö ré êr̂ê vèa, êr̂ê, na O i Bâô na Ièsu, wè nè tö xi-e na Bâô mâ nè tö-i Bâô na ce. 16Aè gèré tâwai na gèré vi méar̂i i Bâô yè-ré, gèré bör̂i tâ néwèi.

Bâô, wè vi méar̂i. Aè ö kâmö ré cuè rö vi méar̂i, wè na cuè rö-i Bâô na ce mâ na cuè rö xi-e na Bâô. 17Vi méar̂i ka e kwéyë rö xé-ré, wè kavèè-ré rèi nédaa né vi rhôôr̂u; wè na virù vèr̂i Ièsu na ké tö-a xé-ré rö-a bwêê jë. 18Na yèri bar̂a rö-i vi méar̂i, aè na yayâwâ virai bar̂a na vi méar̂i ka rhâri, wè na pè tö vèa bwêêpë na bar̂a, aè na da rhâri xè-i vi méar̂i na kâmö ré bar̂a.

19Tö ökâré méar̂i Bâô na gèré, wè na dè méar̂i-ré baayê na ce. 20Nè yè êr̂ê na dèxâ kâmö, êr̂ê: «Gö tâ néwèi Bâô», aè na rhîaa i kaavèâi-e, wè dè ce rö kâmö ka vee; wè ö kâmö ré da méar̂i kaavèâi-e ré na tö rhûû-é, nè mâ tâîî ké yè méar̂i Bâô ré na da tâwai tö rhûû-é? 21Aè ökââ mââyöö ré gèré tö xar̂a xè xi-e, êr̂ê, ö kâmö ré méar̂i Bâô, wè nè yè méar̂i kaavèâi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index