Search form

1 Jean 5

Vigâr̂â Xé-Ré Rai Bwêê jë

1É ër̂i-r̂é xè-i mi Bâô na pâr̂â kâmö ré tâ néwèi êr̂ê, Ièsu rö ré Kérisö, aè ö kâmö ka méar̂i ka ër̂i-e, wè na méar̂i bar̂ee ö kâmö ré ârè xè xi-e. 2Na wê tö vèa yè-ré êr̂ê, gèré méar̂i pâr̂â pâlè Bâô, xè-i ké tâ néwèi Bâô xé-ré, mâ yaxèvè pâr̂â mââyöö xi-e. 3Ö ké tâ néwèi Bâô, wè ökââ rö êr̂ê, gèré pwêr̂êwaa pâr̂â mââyöö xi-e, aè cér̂é da yéé na pâr̂â mââyöö xi-e, 4xè-i ké vigâr̂â yè bwêê jë na pâr̂â kââ ré ârè xè-i Bâô. Wè vigâr̂â ré vigâr̂â yè bwêê jë, wè tâ néwèi xé-ré! 5Wè wîr̂î ré vigâr̂â yè bwêê jë? Na da xa ce ré tâ néwèi, êr̂ê, O i Bâô rö na Ièsu Kérisö?

Ké Ye Vè Avâr̂i Ièsu Kérisö

6Ce rö Ièsu ré pwa rö-i rhëë mâ war̂a, na da xè-i rö rhëë, aè dè rhëë mâ war̂a; bör̂i ko ré ye vè avâr̂i-e, wè ko wè avâr̂i. 7Wè cér̂é parir̂i na cér̂é ré ye vè avâr̂i, 8wè ko mâ rhëë mâ war̂a, aè na rhaaxâ na nô né paxa rir̂i-ré. 9Gèré yè cëi ké ye vè avâr̂i xè-i mi kâmö, aè na dö vi kwéjî na ké ye vè avâr̂i xè-i mi Bâô; na bör̂i ye vè avâr̂i O xi-e na Bâô. 10Ö kâmö ré tâ néwèi yè O i Bâô, wè na tö xi-e na pè pè ye vè avâr̂i O i Bâô. Aè ö kâmö ré da tâ néwèi yè Bâô, wè na yi vè vee i-e, wè na da cëi na ce ké ye vè avâr̂i O xi-e i Bâô. 11Aè ökââ pè ye vè avâr̂i, wè na nââ yè-ré na Bâô mör̂u ka da tâwai yèri, aè na tö-i O xi-e na mör̂u-ré. 12Ö kâmö ré tö xi-e na O, wè na tö xi-e na mör̂u; aè ö kâmö ré da tö xi-e na O i Bâô, wè na da tö xi-e na mör̂u.

Mör̂u Ka Da Tâwai Yèri

13Gö wê yu röi pâr̂â kââ yè-vé, pâr̂â paxa tâ néwèi yè néé O i Bâô, cè ke-ve rhîâgür̂ü êr̂ê, na tö xe-ve na mör̂u ka da tâwai yèri. 14Na wii yè-ré na vi tâ néwèi ré ka mör̂ö, aè gèré yè vi pëër̂ii dèxâ kââ ka ûr̂û rhî vè e xi-e, na bör̂i tö pwêr̂ê-ré na ce. 15Aè gèré yè tâwai êr̂ê, na tö pwêr̂ê-ré, gèré bör̂i tâwai êr̂ê, nè yè cëi ö kââ-ré gèré pëër̂ii yè-è rö ké vi pëër̂ii xé-ré.

16Nè yè rhûû kaavèâi-e na dèxâ kâmö na na waa nô ka yaané ré é da mé xè-i, nè yè bör̂i pwaér̂ö, nè yè bör̂i nââ mör̂u yè kaavèâi-ré na Bâô; nè yè nââ mör̂u yè-r̂é paxa da waa nô ka yaané ré é mé xè-i. Na wii na nô ka yaané ka é mé xè-i, gö da êr̂ê ké yè pwaér̂ö xè-i. 17Aè pâr̂â câwâ ka da târi wânii, wè ö kââ-ré yaané, aè na dè wii na nô ka yaané é yè da mé xè-i.

18Gèré dè tâwai êr̂ê, na da waa yaané na kâmö ré e ër̂i-e xè-i Bâô, aè na waa tö rhûû-é na kâmö ré é ër̂i-e xè-i Bâô, na bör̂i da paxè-è na wi ka veevee.

19Gèré tâwai, êr̂ê, gèré mi xè-i Bâô, aè ö bwêê jë wânii wè na tö é ria né wi ka veevee.

20Aè gèré tâwai bar̂ee, êr̂ê, na wê pwa na O i Bâô, na bör̂i nââ yè-ré na ce vi tâ pâgür̂ü, cè gèré rhîâgür̂ü Bâô ka Avâr̂i, aè gèré rhau tö xi-e, wè Avâr̂i na ce, rö-i O xi-e Ièsu Kérisö. Ö Ce ré Bâô ka Avâr̂i, mâ mör̂u ka yè da tâwai yèri.

21Pâr̂â ba yar̂i xi-nya mwêê, waa tö rhûû-ve xè-i pâr̂â kaxoo-é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index