Search form

1 Pierre 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gènyâ Pètèru, aposetolo i Ièsu Kérisö, gö yu yè pâr̂â pa tewö ré paxa tö vidù rhar̂i rö pâr̂â névâ rö Ponéto, mâ Galatia, mâ Kapadokia, mâ Asia, mâ Bitunia, 2pâr̂â kâmö ré é pâbir̂i-r̂é xè-i ké tâwai wânii baayê i Bâô Pevaa, mâ xè-i mi vi rheewaa i ko, cè ké-r̂é pwêr̂êwaa-è, mâ cè ki wii yè-r̂é xè-i vi ngaiö xè-i war̂a i Ièsu Kérisö. Na e na ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i mâ nâânévâ ka bâ kau vi.

Vi Târ̂î Ka Mör̂u.

3Na e na ki mâ aʼvè e Bâô Pevaa i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, wè rö-i vi méar̂i vi bwir̂i ka kau xi-e, na ër̂i-ré vè döwöö tëë, cè ki wii yè-ré na vi târ̂î ka mör̂u, xè-i mi ké mör̂u tëë xè ka pèii mé i Ièsu, 4mâ cè ki wii yè-r̂é bar̂ee na vi ye nôâ ka yè da tâwai bo, mâ ka yèri ka yaané xè-i, mâ ka yè da gë, ökâré é nââ rö rua nékö, 5wè gëve ré é vi târ̂î-ve xè-i ar̂inadö i Bâô, na vi wêyê né na tâ néwèi yè vi pè mör̂u ré é kâ vè tö vâ cè ki mâ êr̂ê vèa rèi nédaa ka taadè!

6Xina-ré, gëve vi or̂o vè kau xè-i, aè gëve yè yéé xina rö-i pâr̂â yeyèè ré pôr̂ô na nô-né, tèi rö bör̂i nédaa xina, 7é yè bör̂i tö rhûû ké ye vè avâr̂i i vi tâ néwèi xe-ve, wè na dö kââ na ce rai mwâné mii ré tâwai yèri, na é wê waawaa-è baayê rö kêmör̂u, é yè bör̂i aʼvè e mâ pè kau mâ vi buèi tèi ökâré nè yè tö vèa tëë na Ièsu Kérisö; 8ré gëve da tö rhûû, aè gëve dè méar̂i-e, mâ gëve dè tâ néwèi-e rö, na gëve da tö tö rhûû-é xina-ré, 9mâ gëve vi or̂o vè kau xè-i pwérhar̂a ka rhîrhér̂é, wè gëve yè cëi böömèè vi tâ néwèi xe-ve, ökâré vi pè mör̂u i ko-ve.

10Cér̂é vi mèyè mâ vi ërëwaa mör̂u-ré na pâr̂â pérövéta, pâr̂â kâmö ré êr̂ê vèa baayê wa vi méar̂i vi bwir̂i ré yè mâ pwa yèr̂i-ve, 11cér̂é wê vi mèyè nédaa mâ nô-né xè-i ko i Kérisö ré wê tö pwéé-r̂é, mâ êr̂ê vèa yè-r̂é baayê pâr̂â bwêêpë i Kérisö, mâ rhîrhér̂é ré yè mi rhaadè. 12É wê êr̂ê vèa yè-r̂é êr̂ê, na da vè ké-r̂é na pâr̂â kââ ré cér̂é êr̂ê vèa, aè dè ke-ve rö na pâr̂â kââ ré cér̂é êr̂ê vèa xina na pâr̂â paxa vi vaa i yè-ve vi rherhî ka e, ré cér̂é dö bar̂i tö rhûû na pâr̂â angéla.

Mör̂u Rö-I Mör̂u Ka Ar̂ii

13Tö ökâré, pögür̂ü pè pöi pwéé-ve, mâ tâ rhî, mâ dö vi târ̂î vè mör̂ö rö-i vi méar̂i vi bwir̂i ré é yè pwa xar̂a yè-ve na ké yè tö vèa tëë i Ièsu Kérisö. 14Na e na ki gëve virù vèr̂i pâr̂â kâmö pa pwêr̂ê nô, aè koa yè pè virù-ve vèr̂i câwâ xe-ve baayê ma'ʼ, na gëve mö ké orê. 15Gëve yè vi rheewaa-ve rö-i pâr̂â câwâ xe-ve wânii, na ûr̂û ké vi rheewaa-è xi-e, ö ce ré wê aʼyè-ve, 16wè é wê cowa yu mâʼ, êr̂ê: «Pè ar̂ii-ve na gëve, wè gö ar̂ii.»

17Gëve yè aʼyè Pevaa, ö ce ré da tâ néxâi wêê mèè kâmö, aè na vi ërëwaa vidù pâr̂â kâmö wa nêr̂ê-r̂é vidù, ëi, wè bar̂a na gëve rèi ökâré gëve mö ké tö bwêê vâr̂â xe-ve, 18wè gëve wè tâwai êr̂ê, na da xè-i pâr̂â kââ ré yè bo, wè mwâné mè mâ mwâné mii, na ké wê urhii-ve tëë rai câwâ ka yaané, ré gëve wê pâgür̂ü xè-i pâr̂â pâ pevaa xe-ve, 19aè é wê urhii-ve rö xè-i war̂a i Kérisö, ré kau na pè urhii, na ûr̂û olè mutô ka yèri ka yaané xi-e mâ miir̂i xi-e; 20wè Kérisö ré é wê kâ vè tö vâ baayê, na é da tö yùè kavèè bwêê jë, mâ é wê êr̂ê vèa vè ke-ve tèi nédaa ka taadè. 21Wè na vi wêyê né tâ néwèi xe-ve yè Bâô na ce, ré é pè mör̂u-é tëë xè ka pèii mé, mâ é nââ yè-è rhîrhér̂é, ökâré na virù vèr̂i vi târ̂î yè Bâô na vi tâ néwèi xe-ve yè-è.

22Gëve wê cowa waa vè korhî ko-ve tö ka pwêr̂êwaa xe-ve avâr̂i kwéyë rö vi méar̂i ka yèri vee rö-i yè pâr̂â pâ kaavèâi wânii, vi méar̂i-ve na gëve xè-i wêê nénââ ka pixê, wè é ër̂i-ve vè döwöö tëë, 23na da bör̂i xè-i mi pwêê ré yè bo, aè xè-i rö pwêê ré da tâwai yè bo, xè-i rö nô ka mör̂u, mâ ka tö waavi, wè nô i Bâô.

24Wè é wê yu êr̂ê:

«Wè na ûr̂û nédeewi na pâr̂â kar̂ö wânii;

Ö ké rhî i kar̂ö kâmö, wè na ûr̂û bur̂u nédeewi,

Na mèr̂i na nédeewi, na bör̂i maʼ ria na bur̂u-é;

25Aè nô i Ör̂ökau, wè na tömâ vè mör̂ö kwéyë rua waavi.»

Bör̂i nô-ré, wè na dè nô né vi rherhî ka e ré é vi vaa i yè-ve.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index