Search form

1 Pierre 3

Pâr̂â Bwè Mâ Pâr̂â Kui-Ré

1Na ûr̂û-ré bar̂ee na gëve pâr̂â powè, wè pwêr̂êwaa pâ kui-ve, cè ké-r̂é rhî vè e nô i Bâô xè-i câwâ ka e i pâr̂â powè xé-r̂é, aè na da xè-i rö vi pur̂â. Na ki bar̂i wii na bör̂i rai-r̂é ka da pwêr̂êwaa nô i Bâô, na e na ki yörhèè-r̂é na câwâ ka e i pâr̂â powè xé-r̂é, 2na ké-r̂é tö rhûû câwâ xe-ve ka korhî mâ ka vi rheewaa. 3Pè umui-ve, aè na da umui rö-i kar̂ö, ökââ ré é ber̂a gwâ mâ pè umui pâr̂â kââ né mwâné mii, mâ cur̂i pâr̂â jer̂e kwêêr̂ê, 4aè na e rö na ké mâ pè umui kâmö ka tö yêr̂ê rö pwéé, ö kââ-ré rö jer̂e kwêêr̂ê ka yè da tâwai bo rö pâr̂â wêê nénââ ka kièo mâ ka var̂awê e, ö kââ-ré ka dö kââ rö némèè Bâô. 5Wè cér̂é waa ûr̂û-ré na pâr̂â powè pa vi rheewaa-r̂é mâ' xiréé, paxa tâ néwèi yè Bâô, mâ paxa pwêr̂êwaa pâ kui-r̂é, 6na ûr̂û-ré na Sara, wè na pwêr̂êwaa Abérahama mâ na vi aʼyè-è «Ör̂ökau.» Gëve pâr̂â pâlè-è na gëve na ki gëve dè waa nô ka e, mâ da vi rhèè xè-i bar̂a.

7Aè gëve pâr̂â pâi, na e na ki gëve waa ûr̂û-ré bar̂ee, cuè vèâ gëve pâr̂â powè pâ kui-ve xar̂a gaamëë; aè dè pè kau bwè, wè dè rhëë ka yör̂a na ce, aè é yè rhau vi ye nôâ yè-u vi méar̂i vi bwir̂i né mör̂u. Na e na ki dè ûr̂û-ré cè ki yèri pè rhèwir̂i pwaér̂ö xe-ve.

Bwêêpë Rö-I Ké Yè Waa Kââ Ka Târi

8Ökââ dèxâ, na e na ki rhau rhaaxâ na wêê nénââ xe-ve, na e na gëve vi méar̂i xar̂a vi kââwaa, mâ vi méar̂i-ve vèâ na ûr̂û néparii, mâ na e na gëve vi rheè, mâ tö xar̂a wêê nénââ ka yar̂i. 9Koa yè waa pè kwê nô ka yaané xè-i nô ka yaané, mâ âju xè-i âju, aè na e na ki gëve ëi xè-i ké wê aʼyè-ve cè ki ye nôâ yè-ve aʼvui.

10«Ö kâmö ré rhî vè e mör̂u, mâ bar̂i tö rhûû pâr̂â nédaa ka e,

Wè na e na ki öxar̂a kur̂umé-é rai nô ka yaané,

Mâ duö kâr̂âwâ néwâ-ê rai vi tëvë ka veevee,

11Na e na ki wê tö koa rai yaané mâ waa nô ka e,

Na e na ki vi mèyè nâânévâ mâ köiwaa,

12Wè na tö bwêêwé pâr̂â kâmö pa târi na duö pièmè-è

Ör̂ökau, mâ cur̂u pwêr̂ê pâr̂â pwaér̂ö xé-r̂é na duö böödê-ê;

Aè na mör̂ö yè-r̂é pâr̂â paxa waa yaané na némèè Ör̂ökau.»

13Aè wîr̂î na kâmö ré yè waa vè yaané-ve, na ki gëve mör̂ö köiwaa nô ka e? Aè gëve yè bwêêpë xè-i câwâ ka târi, nè yè kau mâmâ na ko-ve! 14Koa yè bar̂a i ké vi pè bar̂a-ve mi xè-i kâmö, mâ koa yè vi rhèè rö, 15aè vi rheewaa rö pwéé-ve Kérisö Ör̂ökau, mâ bâ tâdâ kâ vè tö vâ ké yè aʼcëi yè-r̂é wânii pâr̂â paxa yè ërëwaa-ve wa nô né tâ néwèi ré tö pwéé-ve, 16aè na e na ki wii yè-ve na vi rhîâgür̂ü ka târi, ö kââ-ré nè yè tö vèa xè-i na vi tâ néxâi xe-ve ka e, cér̂é yè bör̂i köö na cér̂é paxa aʼvè yaané câwâ xe-ve ka e tö pwar̂a Kérisö, xè-i ké aʼvè yaané-ve xé-r̂é. 17Wè na wê dè e, na ki rhî vè e na Bâô, na ké yè bwêêpë xè-i nô ka e ré gëve waa, rai ké yè ûr̂û-ré xè-i yaané ré gëve waa. 18Wè na rhaaxâ na ké bwêêpë i Kérisö na pûû-é na yaané; ce ré târi, wè na bwêêpë vè ké-ré pa da târi, na waa cè ki mâ yörhèè-ré wa Bâô, é wê yö vè mii-e rö-i kar̂ö, aè é pè mör̂u-é rö-i ko, 19bör̂i rö-i ko na vi na ka vi pur̂â yè pâr̂â ko rö léwé mwâ pö kâmö, 20pâr̂â ko ré da tâ néwèi mâʼ xiréé, rèi nédaa né ké dö kièo vè mwââ i Bâô, tèi nédaa i Noa, na na rhu kwâ xi-e na ce, ö kwâ ré é pè mör̂u rai rhëë bör̂i pa duwê rö-i wè kanii rö na ma karir̂i ré wê örua. 21Ö rhëë-ré, wè na ûr̂û yeyèè wa rhëë né vi batiyi, wè na da gââ virai miir̂i i kar̂ö na rhëë-a, aè na ûr̂û vi kîbô i wêê nénââ ka avâr̂i rö némèè Bâô, na bör̂i pè mör̂u-ve rö-i mör̂u tëë i Ièsu Kérisö, 22ré tö ékar̂aè é gaamëë i Bâô, rhavûû rèi nédaa ré na wê tèi rua na ce na nékö, mâ cér̂é wê pwêr̂êwaa-è na pâr̂â angéla, mâ pâr̂â ar̂inadö mâ pâr̂â awir̂è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index