Search form

1 Pierre 4

Pâr̂â Mör̂u É Pugèwè

1Tö ökâré na wê bwêêpë na Kérisö rö-i kar̂ö, na e na ki gëve tömâ tö gaamëë xar̂a wêê nénââ ka ûr̂û-ré, wè na wê cowa virai yerii na kâmö ré bwêêpë rö-i kar̂ö, 2gëve bör̂i da köiwaa tëë rhî vè e i kâmö, aè na e rö na rhî vè e i Bâô, rèi ökâré gëve mö ké tö kar̂ö. 3Wè cowa na ké waa rhî vè e i pâi pa dö töö rèi pâr̂â nédaa yawi, mâ rö-i pâr̂â wêyê bwir̂i, mâ vi wêêgûr̂û mâ wâyö yaané, mâ mââmui vè kau êê ara, mâ wâyö, mâ waa ar̂ii yè pâr̂â kaxoo-é ka miir̂i. 4Cér̂é bör̂i tâ néxâi bwir̂i xè-i ké da rhau rhâmâ gëve-r̂é, wa vi jixö xé-r̂é ka dö yaané, cér̂é bör̂i aʼvè yaané-ve xè-i. 5Aè cér̂é yè êr̂ê vèa vidù pâr̂â câwâ xé-r̂é yè ö ce ré kâ vè tö vâ cè ki mâ rhôôr̂u pâr̂â kâmö pa mör̂u mâ pa mé. 6Pûû-é rö-ré, é vi vaa bar̂ee i vi rherhî ka e yè pâr̂â kâmö paxa mé, cè ki mâ rhôôr̂u-r̂é rö-i kar̂ö ûr̂û pâr̂â kâmö, cér̂é yè bör̂i tâwai ké mör̂u i ko-r̂é rö-i Bâô.

Paxa Vi Târ̂î E Pâr̂â Kwââvâr̂â I Bâô

7Na tö vè ubwa na léé pâr̂â kââ wânii, tö ökâré tö gaamëë na gëve, mâ tâ rhî mâ pwaér̂ö. 8Aè tö bwêêwé pâr̂â kââ wânii, wè na e na ki gëve vi méar̂i-ve rö-i wêê nénââ ka pixê, wè nè yè karui pâr̂â yerii ka pôr̂ô yéyé na vi méar̂i. 9Vi béé tö vèâ na dèxâ kâmö yè dèxâ rö-i wêê mwâ xi-e, aè koa yè vi yiâ wêr̂ê wa. 10Na ûr̂û ké cëi vidù xe-ve pâr̂â kwââvâr̂â xè-i mi Bâô, na e na ki gëve vi nââbéé-ve vè rhaaxâ i kwââvâr̂â ré gëve cëi vidù. 11Nè yè bar̂i tëvë na dèxâ kâmö, na e na ki mâ tëvë ûr̂û ké êr̂ê vèa xè-i mi Bâô; nè yè bar̂i waa nêr̂ê na dèxâ kâmö, na e na ki mâ waa nêr̂ê ûr̂û ar̂inadö é nââ xè-i mi Bâô, cè ké-r̂é pè kau Bâô rö-i pâr̂â kââ wânii xè-i Ièsu Kérisö, ré tö pwar̂a-è na rhîrhér̂é mâ awir̂è waavi aau. Amen!

Bwêêpë Vè Rhaaxâ Vèr̂i Kérisö

12Pâr̂â paxa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, koa yè vi buèi na gëve xè-i yeyèè ré ûr̂û kêmör̂u rö pwar̂a-ve ré vi pwa na ka waawaa yè-ve, na ûr̂û dèxâ kââ ka döwöö ka mö ké pwa yèr̂i-ve. 13Aè na e na ki gëve vi or̂o xè-i ké rhau bwêêpë gëve vèâ Kérisö, cè ki gëve mâ rhau vi or̂o gëve vèâ-ê na ki mâ tö vèa na rhîrhér̂é xi-e. 14É yè aʼvè yaané-ve, na pûû-é na néé Kérisö, na bör̂i kau mâmâ na ko-ve, wè na cuè rö pwar̂a-ve na ko né rhîrhér̂é wè ko i Bâô. 15Aè koa yè bwêêpë dèxâ kâmö rai-ve xè-i ké kâmö xi-e ka vi yö vè mii, mâ kâmö ka pâr̂â, mâ ka waa nô ka yaané, mâ ka rhîwaa bwir̂i nékwêêr̂ê dèxâ kâmö. 16Aè na e rö na ké yè bwêêpë i dèxâ kâmö xè-i ké kérisiano xi-e, bör̂i koa yè köö xè-i, aè na e na ki pè kau Bâô na ce rö-i néé ré é vi aʼyè-è, êr̂ê, kâmö i Kérisö.

17Tö ökâré, wè cé-a na nédaa né vi ërëwaa, rhavûû rö mwâ i Bâô. Wi yè rhavûû rö pwar̂a-ré, ö jië na pè urhii yè pâr̂â kâmö ré rhî vè döwi vi rherhî ka e i Bâô? 18Ûr̂û ké êr̂ê i ka yu êr̂ê:

«Aè nè kau na nêr̂ê kâmö ka târi cè ki pè mör̂u-é,

Nè yè bör̂i tâîî na kâmö ka da tâ nôô yè Bâô mâ kâmö ka yaané?»

19Tö ökâré na e yè pâr̂â kâmö ré bwêêpë wa rhî vè e i Bâô cè ké-r̂é waa câwâ ka e mâ kâyâi pâr̂â ko-r̂é yè ce ré ka avâr̂i mâ yaxai pâr̂â kââ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index