Search form

1 Pierre 4:11

11Nè yè bar̂i tëvë na dèxâ kâmö, na e na ki mâ tëvë ûr̂û ké êr̂ê vèa xè-i mi Bâô; nè yè bar̂i waa nêr̂ê na dèxâ kâmö, na e na ki mâ waa nêr̂ê ûr̂û ar̂inadö é nââ xè-i mi Bâô, cè ké-r̂é pè kau Bâô rö-i pâr̂â kââ wânii xè-i Ièsu Kérisö, ré tö pwar̂a-è na rhîrhér̂é mâ awir̂è waavi aau. Amen!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index