Search form

1 Pierre 5

Pè Ara E Pâr̂â Bwêê Mutô I Bâô

1Gö vi pur̂â pâi béâr̂i rö pwar̂a-ve, aè gènyâ-â bar̂ee dèxâ béâr̂i, mâ kâmö ré ye vè avâr̂i pâr̂â bwêêpë i Kérisö, mâ kâmö ré yè wii yè-è xè-i rhîrhér̂é ré yè wê tö vèa. 2Pè ara pâr̂â bwêê mutô i Bâô rö pwar̂a-ve, mâ waa tö rhûû, na da ké yè vi câwâ yè-ve cè ke-ve waa, aè na e rö na gëve waa rö-i rhî vè e xè-i Bâô; na da xè-i ké bar̂i pè urhii, aè na e rö xè-i vi pè mör̂u ka é bar̂i yè-è; 3na da cè ki kau rö bwêêwé-ve, aè na e rö cè ke-ve dâ ré nè pè vi cir̂i na bwêê mutô. 4Ké yè bör̂i tö vèa na kaavûû pâr̂â kâmö pa vi târ̂î mutô, gëve yè bör̂i cëi bwaar̂a kör̂öna ka rhîrhér̂é ré da tâwai yè bo.

5Na ûr̂û-ré bar̂ee na gëve pâi paxa mö ké dowa, pwêr̂êwaa pâi béâr̂i. Üüwa, rhau gëve rö-i wânii, cur̂i na gëve pâr̂â câwâ ka yèri vi pè kau rö-i, cè ki gëve vi waa nêr̂ê vèâ, êr̂ê: «Wè na yapurhâi na Bâô pâr̂â kâmö pa vi pè kau-r̂é, mâ na nââ vi méar̂i vi bwir̂i xi-e yè-r̂é pâr̂â kâmö ka yar̂i ria na wêê nénââ xé-r̂é.» 6Tö ökâré, pè vi ria-ve rö é vè ria né néxar̂a â ka ar̂inadö i Bâô, cè ki mâ pè kau-ve na ce rèi nédaa ka yè pâr̂i. 7Kâyâi yè-è pâr̂â ké yéé xe-ve wânii, wè na dè yamaiwaa-ve na ce.

8Cuè tö gaamëë na gëve, mâ tâ rhî, wè ö vi rhîaa xe-ve, wi-a méavor̂a, wè na dè köyö rhâmâ vi rhéédè pwânûr̂i mâ kauʼûr̂û liona, wè na vi mèyè kâmö ré nè yè ya. 9Na e na ki gëve bâ mör̂ö rai-e, mâ yapurhâi-e rö-i tâ néwèi xe-ve, wè gëve wê tâwai êr̂ê, na wê wii na wêêkaâr̂â bar̂ee i pâi pa vi rheewaa-r̂é gëve vèâ rö-a bwêê jë xè-i pâr̂â bwêêpë ka ûr̂û-ré. 10Aè Bâô, pûû vi méar̂i vi bwir̂i wânii, ré vi aʼyè-ve yè rhîrhér̂é ré yè da tâwai yèri i Kérisö, na ki gëve yè wê cowa bwêêpë rö-i, tèi nédaa ka ubwa, wè nè yè mâ' kâ vè târi-ve na ce, mâ pè tömâ-ve vè mör̂ö mâ pè mör̂ö-ve. 11Ki tö pwar̂a-è na awir̂è waavi aau. Amen!

Pè Cowa Pâr̂â Nô Né Vi Méar̂i

12Gö wê cowa yu yè-i Silas, wè gö tâ néxâi, êr̂ê, na kaavèâi ka avâr̂i na ce. Gö kâyâi yè-ve pâr̂â nô ré ka ubwa vè pè vi pur̂â-ve mâ pè ye vè avâr̂i êr̂ê, ökâré vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô ka avâr̂i, tömâ vè mör̂ö na gëve röi.

13Aè pâr̂â ékalésia rö Babilona, ré é pâbir̂i-r̂é vèâ gëve, wè cér̂é méar̂i-ve, aè na ûr̂û-ré bar̂ee na Maréko, o xi-nya. 14Vi méar̂i-ve na gëve xè-i vi ji vè biö né vi méar̂i.

Na e na ki tö pwar̂a-ve wânii na nâânévâ gëve pâr̂â kâmö rö Kérisö

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index