Search form

1 Thessaloniciens 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gèvé Paulo, mâ Silas, mâ Timotéo, gèvé yu yè-ve pâr̂â Ékalésia rö Tèsalonika, rö-i Bâô Pevaa, mâ Ör̂ökau Ièsu Kérisö. Ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i mâ nâânévâ.

Mör̂u Mâ Tâ Néwèi I Pâi Xè Tèsalonika

2Gèvé bâ ëi yè Bâô xè xe-ve, mâ gèvé bâ êr̂ê-ve rö pâr̂â pwaér̂ö xé-vé, 3mâ gèvé bâ aʼvè néxâi rö némèè Bâô pâr̂â nêr̂ê né tâ néwèi xe-ve, mâ pâr̂â câwâ ka wii na yô-ê né vi méar̂i xe-ve, mâ ké mör̂ö i ka vi târ̂î xe-ve rö Ièsu Kérisö. 4Wè gèvé tâwai, pâ kaavèâi-vé rö-i Bâô, wêyê né ké wê pâbir̂i-ve, 5wè gèvé da vi vaa yè-ve i vi rherhî rö-i nô rö, aè na wê vi nââbéé na pâr̂â pètâbâ, mâ Ko-Ar̂ii, mâ vi rhîâgür̂ü. Gëve tâwai bar̂ee câwâ xé-vé rö pwar̂a-ve mâ vè ki-ve. 6Bör̂i xina, wè gëve pè vi cir̂i-vé mâ pè vi cir̂i Ör̂ökau, na gëve da vi rhèè rai cëi nô xar̂a vi or̂o né Ko-Ar̂ii, na gëve tö néjêr̂ê pâr̂â bwêêpë. 7Ökâré gëve dâ xina yè-r̂é paxa tâ néwèi rö Makédonia mâ Akaia. 8Wè na vi xè-i névâ xe-ve na nô i Ör̂ökau, na bör̂i da pwa yèr̂i rö névâ rö Makédonia mâ Akaia, aè na pôr̂ô bar̂ee na pâr̂â ékar̂aè ré na mâʼ kwéyë rö-i na tâ néwèi yè Bâô, na bör̂i da tâ mwér̂é cè gèré vi aʼpâgür̂ü yè-r̂é nô-né. 9Wè cér̂é rhau vi yëi, na cér̂é vi êr̂ê-ve, nô né ké dö cëi-vé e xe-ve, mâ cér̂é vi yëi bar̂ee nô né ké virai xe-ve pâr̂â bâô kaxoo-é, cè gëve pugèwè-ve wa Bâô ka mör̂u mâ avâr̂i, mâ cè ke-ve kâmö yar̂i xi-e, 10mâ târ̂î xè-i mi nékö o xi-e ré na pè mör̂u-é tëë rai pèii mé, wè Ièsu, ré pè mör̂u-ré rai vi rhôê ka yè pwa mi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index