Search form

1 Thessaloniciens 3

1Na bör̂i dö kau yè-vé ké yè tö rhûû-ve, gèvé bör̂i cëi ké yè tö rhar̂i rö Aténa, 2mâ gèvé nôâ yè-ve Timotéo, kaavèâi-vé mâ kâmö yar̂i i Bâô rö ka vi vaa i vi rherhî i Bâô, cè ki pè mör̂ö mâ nââbéé tâ néwèi xe-ve, 3cè ki yèri kâmö ka yè vi rhèè rö négomu né pâr̂â kôjuwaa xina, ré gëve tâwai êr̂ê, nè yè pwa yèr̂i-ve. 4Yawi, rèi nédaa ré gèvé tö pwar̂a-ve, gèvé bör̂i aʼvè néxâi yè-ve êr̂ê, nè pwa yèr̂i-vé na kôjuwaa, gëve bör̂i tâwai êr̂ê, na wê yexèvè. 5Tö ökâré, na dö kau rö pwéé-nya na ké yè tâwai nô né tâ néwèi xe-ve, gö bör̂i nôâ yè-ve, kèi ké bar̂a xi-nya êr̂ê, na pè vi mür̂ü-ve na ka waa yeyèè, mâ na wê bwir̂i na nêr̂ê-vé rö pwar̂a-ve.

6Aè na pwa mi tëë xina na Timotéo xè pwar̂a-ve, na bör̂i vi yëwaa yè-vé tâ néwèi xe-ve mâ vi méar̂i xe-ve, na êr̂ê ké bâ tâ néxâi-vé xe-ve, mâ rhî vè e xe-ve cè gèré mâ vi javirù tëë, ö kââ-ré rhî vè e xi-nya bar̂ee. 7Na bör̂i nââbéé-nya rö négomu né pâr̂â bwêêpë mâ kôjuwaa na vi tâ néwèi xe-ve, gëve pâ kaavèâi-nya. 8Xina, wè gèvé mör̂u xè-i rö ké cuè vè mör̂ö xe-ve rö Ör̂ökau. 9Ökâré gèvé dö ëi yè Bâô vè ke-ve, xar̂a vi or̂o ka kau ré gèvé tâ pêê xè xe-ve rö némèè Bâô. 10Tèi bwê mâ daa gèvé pwaér̂ö yè-è vè mör̂ö cè ki nââ yè-vé na ce ké yè tö rhûû-ve, mâ cè ki waa vè kwéyë kââ ka mö ké yèri rö tâ néwèi xe-ve.

11Na e na Bâô, Pevaa xé-ré, mâ Ièsu Ör̂ökau xé-ré cè ki waa vè bavar̂a wêyê xé-vé wa-ve! 12Na e na ki pè pwarui mâ pè tuö vi méar̂i xe-ve yè-ve vidù mâ yè pâr̂â kâmö na Ör̂ökau. 13Na e na ki pè mör̂ö pâr̂â wêê nénââ xe-ve na ce, mâ waa cè ke-ve yè dö târi rö-i vi rheewaa rö némèè Bâô mâ Pevaa xé-ré, rèi ö nédaa ré nè yè pwa mi na Ör̂ökau xé-ré Ièsu, cér̂é vèâ pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é xi-e! Amen.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index