Search form

1 Thessaloniciens 4

Câwâ Pè Vi Or̂o Bâô

1Ökââ bar̂ee, pâ kaavèâi-nya éé, gèvé pëër̂ii yè-ve mâ bëia yè-ve rö-i Ör̂ökau Ièsu, aè gëve cowa pâgür̂ü rai-vé câwâ ka e yè Bâô, mâ gëve dè yexèvè. Tö ökâré, vâr̂â vèr̂i mâ bâ vi e vi. 2Gëve tâwai pâr̂â dâ ré gèvé nââ yè-ve xè-i Ör̂ökau Ièsu. 3Wè rhî vè e i Bâô, cè ke-ve vi rheewaa-ve. Na e na gëve teyâ rai vi yôôbö, 4mâ tö xar̂a vidù kar̂ö-ve rö-i vi rheewaa mâ târi, 5aè koa yè kâyâi-ve yè pâr̂â vi wêêgûr̂û ka é tâ pêê, ûr̂û ké waa i pâi pa dö töö ré da tâwai Bâô. 6Ökâré koa yè waa dèxâ nô ka téé mâ ka yaané yè pâr̂â pâ kaavèâi-ve, wè nè mâ kâ vè târi pâr̂â nô-ré na Bâô, na ûr̂û ké bâ êr̂ê xé-vé mâ ye vè avâr̂i. 7Na da aʼyè-ve na Bâô yè vi yôôbö, aè yè vi rheewaa. 8Ö kâmö ré rhî vè yar̂i pâr̂â dâ-ré, wè na da rhî vè yar̂i dèxâ kâmö, aè na rhî vè yar̂i Bâô, ré wê nââ Ko-Ar̂ii xi-e cè ki tö xe-ve.

9Rö-i ké yè vi méar̂i-ve, gëve pâr̂â néparii, wè na da nô ka é yu yè-ve xi-nya; wè gëve wê dè cowa pâgür̂ü rai Bâô ké yè méar̂i-ve vè rhaaxâ, 10gëve bör̂i dè yexèvè ûr̂û-ré bar̂ee yè pâr̂â pâ kaavèâi-ve pa tö Makédonia. Aè gëve pè mör̂ö-ve rö, gëve néparii, cè ke-ve bâ köiwaa e vi. 11Na e na gëve tâwai ké yè cuè xar̂a târâdâ, gëve dè köiwaa nêr̂ê-ve mâ wakè i néxar̂a â-ve, na ûr̂û ké êr̂ê xé-vé yè-ve, 12cè ki yè tö vèa yè-r̂é rö bwêê wêyê na pâr̂â câwâ xe-ve ka e, na ki yèri dèxâ kâmö ka yè nââbéé-ve.

Ké Yè Pwa Tëë I Ör̂ökau

13Pâ kaavèâi éé, gèvé da bar̂i cè ke-ve da tâwai nô né-r̂é paxa kur̂u. Wè na e na gëve da yéé ûr̂û pâr̂â kâmö pa yèri ka vi târ̂î xé-r̂é. 14Na ki gèré tâ néwèi êr̂ê, na wê mé na Ièsu mâ na mör̂u tëë, na e na gèré tâ néwèi bar̂ee êr̂ê, cér̂é paxa mé rö-i Ièsu, wè nè pè xé-r̂é mi tëë na Bâô cér̂é Ièsu.

15Wè ö kââ-ré gèvé êr̂ê rö-i nô i Ör̂ökau, êr̂ê, gèré paxa mör̂u, é kâyâi-ré cè gèré târ̂î ké yè pwa i Ör̂ökau, gèré yè bör̂i da baayêr̂î-r̂é paxa kur̂u. 16Wè rèi dâ, na ki yè aʼ na angéla ka vi kwéjî, mâ aʼ na döö i Bâô, wè nè yè vi ria mi xè nékö na Ör̂ökau mâ rhau cér̂é paxa wê mé rö-i Kérisö, cér̂é yè mâ mör̂u tëë baayê. 17Aè gèré pa mör̂u ré tâ tö-a, wè é yè pè xé-ré rua vèr̂i-r̂é rö bwêêwé pâr̂â kö cè gèré rhau vi javirù gèré Ör̂ökau rö rua wêêwa, gèré yè bör̂i bâ tö gèré vèâ Ör̂ökau. 18Ökâré gëve vi nââbéé-ve vè rhaaxâ xè-i pâr̂â nô-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index