Search form

1 Thessaloniciens 5

1Pâ kaavèâi-vé éé, ö nédaa mâ ö pè mèèxa né pâr̂â kââ-ré, wè gö yè da yu yè-ve; 2Gëve rhau tâwai na gëve, êr̂ê, nè yè pwa ûr̂û kâmö ka pâr̂â rèi bwê na nô i Ör̂ökau. 3Tèi ökâré, cér̂é yè êr̂ê na pâr̂â kâmö, êr̂ê: «Nâânévâ mâ târâdâ!» Nè yè bör̂i kè ria ö-r̂é na yerii, na ûr̂û ké pèii i dèxâ bwè yè vi ër̂i, cér̂é yè bör̂i da ör̂ö rai. 4Aè gëve néparii, gëve da tö ka orê, cè ki yè ya vè cêrhö-ve na nédaa-ré, ûr̂û nédaa né ké pwa i kâmö ka pâr̂â. 5Gëve rhau pâr̂â pâlè daa mâ pâlè nédaa, gèré da pâr̂â pâlè bwê mâ orê. 6Koa yè kur̂u ûr̂û bör̂i, aè na e na ki gèré tâ rhî mâ waa tö rhûû. 7Wè cér̂é pa kur̂u, wè cér̂é kur̂u rèi bwê, aè cér̂é wâyö vè yaané, wè cér̂é wâyö tèi bwê. 8Aè gèré kâmö né daa na gèré, na e na gèré waa tö rhûû, gèré cur̂i âmëë ka mör̂ö né tâ néwèi mâ vi méar̂i, mâ gèré bar̂i bwaar̂a né vi târ̂î vi pè mör̂u. 9Wè na da pâbir̂i-ré na Bâô vè kââ né vi rhôê, aè cè ki gèré cëi vi pè mör̂u rö-i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö. 10Wè na mé vè ké-ré na Kérisö, bör̂i na ki gèré kur̂u mâ tâ rhî, gèré bâ mör̂u rö xi-e. 11Tö ökâré, vi nââbéé-ve mâ vi pè mör̂ö-ve vè rhaaxâ, na ûr̂û ké waa xe-ve.

Pè Cowa Pâr̂â Pè AʼVè Néxâi Mâ Pâr̂â Nô Né Vi Méar̂i

12Pâ kaavèâi-vé éé, gèvé pëër̂ii yè-ve cè gëve tâ néxâi-r̂é e, cér̂é pa waa nêr̂ê yè-ve, mâ vi winô yè-ve rö-i Ör̂ökau, mâ aʼvè néxâi yè-ve. 13Na e na gëve méar̂i-r̂é vè kau vi, xè-i nêr̂ê-r̂é. Na e na gëve cuè e vè rhaaxâ rö-i nâânévâ.

14Gèvé pëër̂ii yè-ve, pâ kaavèâi-vé, cè ke-ve vi aʼvè néxâi yè-r̂é pa bëvui nô, nââbéé-r̂é paxa bar̂a, pè mör̂ö-r̂é paxa yör̂a, na e na ki gëve kièo e yè-r̂é wânii. 15Waa tö rhûû cè ki da waa pè kwê nô ka yaané i nô ka yaané na dèxâ kâmö.

16Aè gëve bâ mèyè kââ ka e yè-ve vidù mâ yè-r̂é wânii. 17Na e na gëve bâ vi or̂o. 18Gëve bâ pwaér̂ö. Gëve bâ ëi rö-i pâr̂â kââ, wè na ûr̂û-ré na rhî vè e i Bâô vè ke-ve wânii rö-i Ièsu Kérisö.

19Koa yè ku vè mii ko. 20Koa yè yùù vè yar̂i nô né pérövéta. 21Aè rhîâgür̂ü pâr̂â kââ mâ tö xar̂a rö ka e. 22Öxar̂a-ve rai pâr̂â câwâ ka yaané.

23Na e na ki rheewaa-ve wânii na Bâô né nâânévâ. Na e na kaa töö xe-ve wânii, wè ko-ve, mâ mör̂u xe-ve mâ kar̂ö-ve, cè ki bâ e kwéyë rua rèi ö nédaa ré nè yè pwa mi na Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö! 24Ö ce ré aʼyè-ve, wè na avâr̂i, bör̂i ce ré yè yexèvè pâr̂â kââ-ré.

25Pâ kaavèâi-vé éé, na e na gëve pwaér̂ö vè ké-vé.

26Na e na gëve nââ vi méar̂i xe-ve ka e yè pâr̂â pâ kaavèâi wânii rö-i vi ji vè biö ka ar̂ii.

27Gö wapaur̂u-ve rö-i Ör̂ökau êr̂ê, na e na ki yè vâr̂â pèci-a yè pâr̂â pâ kaavèâi wânii.

28Ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index