Search form

1 Timothée 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gènyâ Paulo aposetolo i Ièsu Kérisö rö-i vi winô i Bâô ka pè mör̂u-ré, mâ Kérisö Ièsu ré gèré tö vi târ̂î yè-è, 2gö yu yè Timotéo dö o xi-nya rö-i tâ néwèi. Ki tö pwar̂a-i na vi méar̂i vi bwir̂i mâ vi kââwaa, mâ nâânévâ xè-i mi Bâô Pevaa, mâ Kérisö Ièsu, Ör̂ökau xé-ré!

Waa Tö Rhûû Pâr̂â Vi AʼPâgür̂ü Ka Veevee

3Na ûr̂û gö pëër̂ii yè-i cè gèi tö Éféso xiréé na gö vi na Makédonia, cè ki gèi aʼvè néxâi yè bör̂i, 4êr̂ê, cér̂é yè da vi aʼpâgür̂ü i dèxâ vi aʼpâgür̂ü ka pi dèxâ, mâ cér̂é yè da rhî vè dö kââ pâr̂â vi nimö vi bwir̂i, mâ pâr̂â cî kani ka baayê ma' é bâ vi aʼvâbèr̂i, wè na tuö na vi caa xè-i rai wakè i Bâô rö-i tâ néwèi. 5Aè mèèwâ vi câwâ-ré, wè vi méar̂i xè-i mi wêê nénââ ka korhî, mâ vi aʼpâgür̂ü ka e, mâ tâ néwèi ka yèri vee rö-i. 6Wè cér̂é teyâi rai pâr̂â kââ-ré na bör̂i, mâ cér̂é tewa rö nô ka yèri êê; 7cér̂é rhî vè e ké yè kâmö ka vi pur̂â rö-i mââyöö i Bâô, aè cér̂é da rhîâgür̂ü ké êr̂ê xé-r̂é, mâ ké ye vè avâr̂i xé-r̂é.

8Aè gèré dè tâwai, êr̂ê, na dè e na mââyöö, na ki mâ dè vi vè târi rö wêyê xi-e, 9wè gèré tâwai, êr̂ê, é da pè tömâ mââyöö vè ki kâmö ka târi, aè vè ki pâr̂â kâmö paxa yaané, mâ paxa tar̂a kwéjîr̂i mââyöö, mâ paxa da bar̂a yè Bâô, mâ paxa téé, mâ döwi, mâ kwér̂ènô, mâ paxa vi yö vè mii pevaa xé-r̂é, mâ paxa vi yö vè mii pâni-r̂é, mâ pâr̂â paxa vi yö vè mii kâmö, 10mâ pâr̂â paxa vi yôôbö, mâ miir̂i cèrè, mâ pâr̂â paxa pâr̂â kâmö, mâ vee, mâ vi kîbô veevee, mâ pâr̂â câwâ wânii ka da virù vèr̂i vi aʼpâgür̂ü ka târi. 11Vi aʼpâgür̂ü-ré wê na mi xè-i vi rherhî né rhîrhér̂é i Bâô ka kigör̂ödiwi wânii, ré é kâyâi yè-nya.

Rhîâgür̂ü Kwéyë Ké E I Bâô

12Gö ëi yè Kérisö Ièsu Ör̂ökau xé-ré, ré wê pè mör̂ö-nya, wè na tâ néxâi-nya êr̂ê, gö kâmö ka avâr̂i, na bör̂i nââ yè-nya nêr̂ê-ê, 13gènyâ ré pè kau-nya yè-è mâ, mâ kôjuwaa-è, mâ rhôê xi-e, na bör̂i vi rheè yè-nya na ce, xè-i ké waa xi-nya na gö da tâwai, mâ tö-i ké da tâ néwèi xi-nya. 14Aè na wê dö kau aau na vi méar̂i vi bwir̂i i Ör̂ökau xé-ré, xar̂a tâ néwèi, mâ vi kââwaa ré tö Kérisö Ièsu. 15Ökââ nô ka avâr̂i, mâ ka dö tâ mwér̂é na ké yè cëi, êr̂ê, na pwa na Ièsu Kérisö rö-a bwêê jë na ka pè mör̂u-ré pâr̂â kâmö pa yaané, aè gènyâ ré yaané vi kwéjî. 16É bör̂i vi rheè yè-nya xè-i, cè ki pè tö vèa baayê rö xi-nya na Ièsu, gènyâ ré yaané vi kwéjî, ké kièo xi-e vè mwââ yéyé, cè ki dâ yè-r̂é paxa yè tâ néwèi yè-è waavi, cè ké-r̂é cëi mör̂u ka yè da tâwai yèri. 17Ki tö pwar̂a Ör̂ökau né ka tö aau, ka bâ mör̂u aau, mâ ka é da tâwai tö rhûû, wè Bâô ka rhaaxâ rö, ki ki-e rö na pè pè kau mâ rhîrhér̂é waavi aau! Amen.

18O xi-nya mwêê, Timotéo, gö nââ yè-i vi aʼvè néxâi-ré, ûr̂û ké wê êr̂ê vèa baayê aau mâ wa-i, êr̂ê, vi paa i vi paa ka e, 19Tuwir̂i vi tâ néwèi mâ vi rhîâgür̂ü ka e, ré cér̂é kâyâi virai na bör̂i, cér̂é bör̂i mû rö-i nô né tâ néwèi. 20Bör̂i rai-r̂é, wè Uménaio, mâ Alexandre ré gö kâyâi-r̂u yè Satana cè ku-r̂u mâ pâgür̂ü ké yè da pè kau-r̂u yè Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index