Search form

1 Timothée 2

Pâr̂â Vi AʼPâgür̂ü Rö-I Ké Yè Pwaér̂ö

1Tö ökâré, gö pur̂â-ve baayê, êr̂ê, é yè vi pëër̂ii, mâ vi pwaér̂ö, mâ vi bëia, mâ ëi, vè ki pâr̂â kâmö wânii, 2vè ki pâr̂â Ör̂ökau, mâ pâr̂â kâmö wânii pa vi winô, cè ki gèré cuè e mâ vi e xar̂a bar̂a yè Bâô, mâ câwâ ka târi. 3Ökâré ka e rö némèè Bâô mâ pè vi or̂o-é, ce ré pè mör̂u-ré, 4mâ rhî vè e cè ké-r̂é rhau mör̂u na pâr̂â kâmö, mâ vi pwa rö ka vi rhîâgür̂ü avâr̂i. 5Wè na rhaaxâ rö na Bâô, mâ na rhaaxâ rö na ce ré vi tö négowé né Bâô mâ kâmö, wè Kérisö Ièsu dö kâmö, 6ré dè nââ-ê vè pè urhii pâr̂â kâmö. É ye vè avâr̂i nô-ré rèi nédaa ka pâr̂i, pè ye vè avâr̂i êr̂ê Bâô wè na bar̂i pè mör̂u pâr̂â kâmö, 7ökâré pûû-é cè ki mâ pè tömâ-nya cè ki vi vaa i-e mâ aposetolo, aè gö êr̂ê avâr̂i, aè gö da veevee ka vi aʼpâgür̂ü yè pâi pa dö töö yè tâ néwèi mâ avâr̂i.

8Tö ökâré, gö rhî vè e pâr̂â pâi cè ké-r̂é vi pwaér̂ö rö pâr̂â kaa töö, mâ navui rua néxar̂a â ka yèri yaané rö-i, mâ da vi vër̂ëë, mâ da vi caa.

9Na ûr̂û-ré bar̂ee na pâr̂â powè, wè na e na ké-r̂é cur̂i mêr̂ê ka pèri vèa nô né ké bë vè tâ, mâ tö vè yar̂i, na e na ké-r̂é vi umui-r̂é, na da rö-i pûr̂û gwâ é vùi, mâ mwâné mii, mâ perle, mâ cur̂i ka kau na pè urhii, 10aè na e rö rö-i nêr̂ê ka e, ö kââ-ré ka pâr̂i yè pâr̂â powè pa êr̂ê vèa êr̂ê cér̂é kâmö yar̂i i Bâô. 11Nêr̂ê bwè na ké yè pwêr̂ê pâgür̂ü xar̂a tâwâdê mâ pwêr̂êwaa. 12Aè gö da kâyâi yè bwè cè ki vi aʼpâgür̂ü, mâ winô yè wi, aè na e yè-è cè ki cuè tâwâdê. 13Wè é yaxai baayê Adamu, na bör̂i taadè na Éva. 14Aè é da ârui Adamu, aè dè bwè ka é wê ârui, na bör̂i tar̂a kwéjîr̂i. 15Rhaaxâr̂ö, nè yè dè mör̂u na bwè rö-i vi ër̂i, na ki yè köiwaa vè mör̂ö na ce rö-i tâ néwèi, mâ vi méar̂i mâ vi rheewaa xar̂a tö vè yar̂i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index