Search form

1 Timothée 3

Pâr̂â Pa Vi Câwâ Rö Ékalésia

1Ökââ nô ka avâr̂i, êr̂ê nè yè rhî vè e na dèxâ kâmö na ki yè waa nêr̂ê ka vi târ̂î waa ar̂ii, na rhî vè e nêr̂ê ka e. 2Na e yè ka vi târ̂î waa ar̂ii-ré cè ki yèri pè aʼvè yaané-é, na na ki rhaaxâ rö na bwè xi-e, mâ ki kâmö ka waa tö rhûû na ce, mâ ka tâ néxâi yè târi, mâ ka e na kétöné-é, mâ ka méar̂i kâmö döwöö, mâ tâwai vi aʼpâgür̂ü. 3Na da kâmö ka bar̂i wâyö vè kau divââ, mâ rhôê, aè na e na ki kièo, mâ da vi caa, mâ na da wêêgûr̂û-é na lèèwi. 4Na kâmö ka vi winô e rö wêê mwâ xi-e, cér̂é dè pwêr̂êwaa-è na pâlè-è xar̂a vi tâ néxâi yè târi; 5wè nè yè da tâwai na dèxâ kâmö ké yè vi winô e rö wêê mwâ xi-e, na nè yè mâ tâîî ké yè vi târ̂î Ékalésia i Bâô? 6Na e na ki da kâmö ka mö ké vipââr̂i, koa-wi pè kau-é, nè yè bör̂i bèi na yerii i méavor̂a. 7Na e bar̂ee na ki mâʼ e na rhenô yè-r̂é pa tö bwêê wêyê, koa wé-r̂é aʼvè yaané-é, nè yè bör̂i bèi na ce ö wêê goo i méavor̂a.

Pâr̂â Diköna

8Na ûr̂û-ré bar̂ee na pâr̂â diköna, wè na e na ké-r̂é pâr̂â kâmö pa avâr̂i, mâ pa da kaar̂u na ké tëvë xé-r̂é, cér̂é da wâyö vè kau divââ, mâ na da wêêgûr̂û-r̂é na lèèwi, 9aè cér̂é tuwir̂i tuxâgür̂ü ka tö yêr̂ê i tâ néwèi rö vi rhîâgür̂ü ka avâr̂i. 10Na e na ki mâ waawaa yè-r̂é wîr̂î bar̂ee, aè ki yèri pè aʼvè yaané-r̂é, cér̂é yè bör̂i waa nêr̂ê diköna. 11Na ûr̂û-ré bar̂ee na pâr̂â powè, wè na e na ké-r̂é pâr̂â kâmö é da aʼvè bwir̂i-r̂é, mâ pa da vi vâpèr̂u, mâ pa waa tö rhûû, mâ pa avâr̂i rö-i pâr̂â kââ wânii. 12Na e na pâr̂â diköna cè ki rhaaxâ rö na bwè xé-r̂é, mâ vi winô e yè pâr̂â pâlè-r̂é, mâ rö wêê mwâ xé-r̂é. 13Wè pâr̂â kâmö pa waa e nêr̂ê-r̂é, na bör̂i dè mâʼ e na rhenô né-r̂é, mâ na wii yè-r̂é na târi ka kau rö-i tâ néwèi ré tö Kérisö Ièsu.

Ké Kau Aau I Ka Tö Yêr̂ê

14Gö yu vèr̂i yè-i pâr̂â kââ-ré waanawê, wè gö tâ néxâi ké yè dè vi pwa yèr̂i-i yawi. 15Aè na ki göi yidöö, gèi mâ rhîâgür̂ü xè-i ka pâr̂i cè ki vi câwâ rö mwâ i Bâô, wè na Ékalésia i Bâô ka mör̂u na mwâ-ré, mâ rhea mâ kavèè avâr̂i. 16Aè é da tâwai vi yiâ, na kau aau na ké vi tö yêr̂ê ré tö vèa rö-i tâ néwèi xé-ré!

Kérisö,

Ce ré wê tö vèa rö-i kâmö,

É wè aʼvè târi-e rö-i ko,

Cér̂é tö rhûû-é na pâr̂â angéla,

É vi vaa i-e rö pâr̂â névâ,

É tâ néwèi-e rö-a bwêê jë,

Mâ na vi rua na nékö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index