Search form

1 Timothée 3:16

16Aè é da tâwai vi yiâ, na kau aau na ké vi tö yêr̂ê ré tö vèa rö-i tâ néwèi xé-ré!

Kérisö,

Ce ré wê tö vèa rö-i kâmö,

É wè aʼvè târi-e rö-i ko,

Cér̂é tö rhûû-é na pâr̂â angéla,

É vi vaa i-e rö pâr̂â névâ,

É tâ néwèi-e rö-a bwêê jë,

Mâ na vi rua na nékö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index