Search form

1 Timothée 4

Pâi Pa Vi Pur̂â I Pâr̂â Vi AʼPâgür̂ü Ka Veevee

1Aè na êr̂ê vèa na ko, êr̂ê, cér̂é yè kâyâi virai tâ néwèi xé-r̂é na bör̂i, tèi pâr̂â nédaa ka taadè, cér̂é yè köiwaa bör̂i ko ka pè vi mür̂ü, mâ vi aʼpâgür̂ü xè-i pâr̂â u, 2cér̂é kâyâi-r̂é yè vi ârui pâr̂â kâmö pa vee, pâr̂â kâmö pa é âr̂â-i vi rhîâgür̂ü xé-r̂é xè-i vaö kê wér̂a, 3cér̂é yakoa ké yè vi öyö, mâ ké yè da ara bör̂i êê ara ré na yaxai na Bâô, cè ké-r̂é pè xar̂a ëi na pâr̂â kâmö ré tâ néwèi mâ vi rhîâgür̂ü avâr̂i. 4Wè na e na pâr̂â kââ ré na yaxai na Bâô, na bör̂i yèri dèxâ cè ki mâ virai, na ki mâ pè xar̂a ëi, 5wè é rheewaa rö-i nô i Bâô mâ pwaér̂ö.

Kâmö Yar̂i Ka E I Ièsu Kérisö

6Gè yè aʼvè néxâi yè pâ kaavèâi-i nô-ré, gè yè bör̂i dè kâmö ka waa nêr̂ê e i Kérisö Ièsu, mâ kâmö ka néara-è na nô né tâ néwèi mâ vi rhîâgür̂ü ka e, ré gè wê köiwaa avâr̂i. 7Na e na ki gèi da cëi pâr̂â vi nimö bwir̂i mâ vi nimö i pâr̂â powè béâr̂i. Aè waa cè ki bâ uvar̂a yè-i na tâ nôô yè Bâô. 8Wè na da tâ mwér̂é vè kau na nêr̂ê né kar̂ö, aè nêr̂ê né tâ nôô yè Bâô, wè na tâ mwér̂é yè pâr̂â kââ wânii, wè na wii na ké êr̂ê baayê vè ki mör̂u xina, mâ mör̂u bar̂ee waavi. 9Ökââ nô ka avâr̂i, mâ na dö kââ na ké yè cëi, 10wè na pûû-é na nô-ré na ké da yör̂a xé-ré rai waa nêr̂ê, mâ ké pè mör̂ö-ré rai bwêêpë, wè gèré tö târ̂î yè Bâô ka mör̂u, ce ré pè mör̂u pâr̂â kâmö wânii, mâ na vi kwéjî yè-r̂é paxa tâ néwèi.

11Na e na ki gèi aʼvè néxâi pâr̂â kââ-ré mâ aʼpâgür̂ü. 12Na e na ki da rhî vè döwi ké dowa xi-i na dèxâ kâmö; aè na e na gèi dâ yè pâr̂â kâmö pa tâ néwèi rö-i nô xi-i, mâ câwâ xi-i, mâ vi méar̂i xi-i, mâ tâ néwèi xi-i, mâ câwâ xi-i ka korhî. 13Na e na gèi mör̂ö vâr̂â pèci, mâ vi vaa i nô, mâ vi aʼpâgür̂ü kwéyë rua na göi pwa. 14Koa yè kâ vè bwir̂i kwââvâr̂â ré tö xi-i, ö kââ-ré cér̂é nââ yè-i rö-i nô né pérövéta, mâ ké yùù néxar̂a â-r̂é i pa béâr̂i rö bwêêwé-i. 15Tâ néxâi e pâr̂â kââ-ré, na e na ké-r̂é uvar̂a yè-i cè ki wê tö vèa yè pâr̂â kâmö wânii na ké kau vi i pâr̂â nêr̂ê-i. 16Waa tö rhûû-i mâ vi pur̂â xi-i; köiwaa vè mör̂ö röi pâr̂â kââ-ré, wè gè yè waa ûr̂û-ré, gè yè bör̂i dè pè mör̂u-i, mâ gëve vèâ bar̂ee cér̂é ré pwêr̂êwaa-i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index