Search form

1 Timothée 5

Nêr̂ê Pâr̂â Kâmö Pa Avâr̂i

1Koa yè vër̂ëë kâmö ka béâr̂i, aè na e na ki mâ pur̂â-ê ûr̂û pevaa; mâ pâr̂â pâi dowa ûr̂û pâr̂â néparii, 2mâ pâr̂â powè béâr̂i ûr̂û pâr̂â pâni-ré, mâ pâr̂â powè dowa ûr̂û pâr̂â béé ër̂i, rö-i câwâ ka korhî wânii.

3Pè kau pâr̂â powè pa jâmé pa avâr̂i rö ké jâmé xé-r̂é. 4Aè nè wii na pâlè dèxâ bwè jâmé, ra wi yè wii na pâ ër̂i-e, na e na ké-r̂é pâgür̂ü baayê ké yè pè kau pâ ker̂e-r̂é mâ waa pè kwê ka e yè pâ ër̂i-r̂é, wè ökâré kââ ka e rö némèè Bâô. 5Aè ö bwè jâmé ka avâr̂i rö ké jâmé xi-e, mâ ka tö rhar̂i, wè na tâ néwèi yè Bâô, mâ köiwaa vi pwaér̂ö, mâ vi bëia rèi bwê mâ daa. 6Aè ö bwè jâmé ré vi mèyè ké yè vi or̂o rö-i kar̂ö, wè na wê dè mé na ce, na na mö ké mör̂u na kar̂ö. 7Êr̂ê vèa yè-r̂é pâr̂â kââ-ré, cè ki yèri pè aʼvè yaané ké waa xé-r̂é. 8Aè nè yè da waa tö rhûû pâ ker̂e-é na dèxâ kâmö, mâ waa tö rhûû baayê népanôr̂ö xi-e, nè yè bör̂i kâmö ka vi rhîaa rai tâ néwèi, mâ ka kau na yerii xi-e rai kâmö ré da tâ néwèi.

9Koa yè yu néé bwè jâmé ka da tö karir̂i tâwarè rha kâmö na pâr̂â nédö xi-e, mâ ka dè rhaaxâ rö mâ na kui-e, 10mâ na e na ki yè bwè ka é aʼvè e-é rö-i pâr̂â nêr̂ê-ê, êr̂ê, na wê ër̂i rö-i pâr̂â pâlè-è, mâ wê méar̂i pâr̂â kâmö pa döwöö, mâ wê gââ pâr̂â köwi xè ria i pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é, mâ nââbéé pâr̂â kâmö pa bwêêpë, mâ bâ waa pâr̂â nêr̂ê ka e wânii.

11Aè koa yè cëi pâr̂â bwè jâmé ka dowa, wè nè yè pè xé-r̂é rai Kérisö na yör̂a, 12cér̂é bör̂i bar̂i vi pè öyö, na bör̂i tö pwar̂a-r̂é na nô ka téé, êr̂ê, cér̂é wê virai vi tâ néwèi xé-r̂é ka baayê. 13Dèxâ, wè cér̂é pâgür̂ü ké yè viö rai wakè, mâ vi bwir̂i na pâr̂â mwâ, aè cér̂é da viö rhar̂i rai wakè, aè cér̂é dè vi tëvë vi bwir̂i bar̂ee, mâ vi ërëwaa nêr̂ê pâr̂â kâmö, mâ êr̂ê pâr̂â nô ka da pâr̂i-r̂é. 14Tö ökâré, gö rhî vè e cè ké-r̂é öyö na pâr̂â powè jâmé pa dowa mâ ké-r̂é ër̂i pâr̂â o yar̂i, mâ vi târ̂î-e wêê mwâ xé-r̂é, cè ki yèri pûû ké yè aʼvè yaané-r̂é i pâi pa vi rhîaa. 15Wè cér̂é wê téé waa méavor̂a na bör̂i. 16Nè wii na dèxâ kâmö ka tâ néwèi, na ki wi, na ki bwè, mâ wii bar̂ee na bör̂i powè jâmé rö pwar̂a-è, na e na ki nââbéé â-r̂é na ce, cè ki kâ vè mâmâ xè-i nêr̂ê pâr̂â Ékalésia, mâ cè ké-r̂é nââbéé rö pâr̂â powè jâmé pa avâr̂i rö ké jâmé xé-r̂é.

17Na e na ki mâ dö méar̂i pâr̂â béâr̂i pa vi winô e, mâ méar̂i vi kwéjî pâr̂â kâmö pa pè mör̂ö-r̂é rö nêr̂ê né nô, mâ nêr̂ê né vi aʼpâgür̂ü. 18Wè na êr̂ê na ka yu mâʼ êr̂ê: «Koa yè pöi néwâ pôr̂ômökau ré texai bélé. Dèxâ, wè é yadii kâmö ka wakè.» 19Koa yè cëi vi vâpèr̂u wa dèxâ béâr̂i na ki da wii kaar̂u kâmö ra, wi yè karir̂i, vè pè ye vè avâr̂i. 20Cér̂é ré waa nô ka yaané, wè pè tëvë-r̂é rö némèè pâr̂â kâmö wânii, cè ké-r̂é bar̂a na pâr̂â kâmö xè-i.

21Gö dö tuxâgür̂ü yè-i rö némèè Bâô, mâ Kérisö Ièsu mâ rö némèè pâr̂â angéla é pâbir̂i, êr̂ê, gèi mâ târ̂î e pâr̂â kââ-ré, aè koa yè dâ yè dèxâ mâ nââbéé dèxâ. 22Koa yè yùù névua néxar̂a â-i rö bwêêwé dèxâ kâmö, mâ koa yè vi béé nô ka yaané i bör̂i; vi târ̂î e câwâ xi-i cè ki korhî.

23Koa yè wâyö rö tëë dö rhëë, aè na e na gèi pè divââ ka yar̂i vè kââ né pwari xi-i, mâ pâr̂â pèii ré bâ pwa yèr̂i-i. 24Na dö tö vèa na yaané i bör̂i kâmö, na é da tö rhôôr̂u-r̂é, aè na tö vèa rhaadè rö pwar̂a bör̂i. 25Na ûr̂û-ré bar̂ee, waa pâr̂â nêr̂ê ka e ka wê tö vèa, aè bör̂i nêr̂ê ka e ka da tö vèa, wè na tâ cérè na ki bâ tö yêr̂ê.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index