Search form

1 Timothée 6

1Na e na pâr̂â êê yavia pa tö kaa jir̂è cè ké-r̂é tâ néxâi pâr̂â câwâ ka e yè pâ kaavûû-r̂é vidù, cè ki yèri ké yè vi pè kau-r̂é yè néé Bâô mâ vi aʼpâgür̂ü xi-e. 2Aè pâr̂â kâmö pa wii na kaavûû-r̂é pa tâ néwèi, koa yè rhî vè döwi-r̂é, êr̂ê, cér̂é pâ kaavèâi; aè na e na ké-r̂é dö kâmö yar̂i e yè-r̂é, wè cér̂é pâr̂â paxa tâ néwèi, mâ pâr̂â paxa é dö méar̂i-r̂é, na cér̂é ré cëi wakè xé-r̂é ka e. Vi aʼpâgür̂ü mâ vi pur̂â i pâr̂â kââ-ré.

Pâr̂â Vi AʼPâgür̂ü Ka Veevee Mâ Pâr̂â Mwâ Lèèwi Ka Avâr̂i

3Nè yè vi pur̂â i nô ka pi dèxâ na dèxâ kâmö, mâ nè da bar̂i yè nô né mör̂u, wè nô i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, mâ vèr̂i vi aʼpâgür̂ü ka pâr̂i vèr̂i tâ néwèi xé-r̂é 4na bör̂i vi êr̂ê ki-e na ce, mâ na da tâwai dèxâ kââ, aè na pèii xar̂a vi mèyè nô mâ vi caa i nô, na bör̂i tö vèa xè-i na pâr̂â vi yar̂ii, mâ vi caa, mâ vâpèr̂u, mâ vi dâ bwir̂i yè kâmö, 5mâ pâr̂â vi mör̂ö i pâr̂â kâmö pa boaa na vi tâ néxâi xé-r̂é, mâ pa yèri avâr̂i rö pwar̂a-r̂é, mâ pa tâ néxâi bar̂ee yè Bâô vè pè tuö i lèèwi yè-r̂é.

6Aè na pûû lèèwi ka kau na vi tâ nôô yè Bâô xar̂a wêê nénââ ka vi or̂o. 7Wè gèré da pè mi mâ dèxâ kââ na bwêê jë, na bör̂i avâr̂i, êr̂ê, gèré yè da pè tëë xè-i dèxâ kââ. 8Tö ökâré, nè yè wii yè-ré na ara mâ cur̂i, na bör̂i dè pâr̂i-ré, 9aè pâr̂â kâmö pa rhî vè e ké yè kigör̂ödiwi i lèèwi, cér̂é bèi ö yeyèè mâ wêê goo mâ pâr̂â rhî vè e pè vi mür̂ü mâ pè vi gayu ré yaluur̂i kâmö rö kâ vè bwir̂i mâ yerii. 10Wè kwèè pâr̂â yaané ka pôr̂ô na rhî vè e mwâné, ö kââ-ré cér̂é vi ua na bör̂i, cér̂é bör̂i tewa rai tâ néwèi, mâ vi rhöwöxè-r̂é i pâr̂â bwêêpë ka pôr̂ô yéyé.

Pâr̂â Pè AʼVè Néxâi Vidù

11Aè gèi, wè kâmö i Bâô mwêê, ör̂ö rai pâr̂â kââ-ré, mâ vi wa târi, mâ tâ nôô yè Bâô, mâ tâ néwèi, mâ vi méar̂i, mâ vi kièo, mâ yör̂a ka e. 12Vi paa i vi paa ka e né tâ néwèi, tuwir̂i tuxâgür̂ü mör̂u ka da tâwai yèri, ré é aʼyè-i yè-è, mâ ké wê êr̂ê vèa xi-i kââ ka e rö némèè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô paxa pè ye vè avâr̂i. 13Gö aʼvè néxâi yè-i rö némèè Bâô ré nââ mör̂u yè pâr̂â kââ wânii, mâ rö némèè Kérisö Ièsu, ce ré wê dö êr̂ê vèa-è rö némèè Ponétio Pilato, 14êr̂ê, gè yè târ̂î mââyöö, cè ki yèri ka lo rö-i, mâ pè aʼvè yaané kwéyë rua na ké wê tö vèa i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, 15wè nè mâ êr̂ê vèa-è rèi nédaa xi-e, aè ce rhar̂i rö ré Ör̂ökau ka kigör̂ödiwi i aʼvui, Ör̂ökau i pâr̂â Ör̂ökau, mâ kavèè i pâr̂â kavèè. 16Ce rhar̂i rö ré tö xar̂a mör̂u waavi, mâ cuè rö daa, ka é da tâwai vi vè ubwa i, ce ré na da tö rhûû-é na dèxâ kâmö, mâ é da tâwai tö rhûû-é, ki-e rö na vi pè kau mâ awir̂è waavi. Amen.

17Yakoa yè pâr̂â kâmö pa kigör̂ödiwi rèi nédaa xina, êr̂ê, koa yè pè kau-r̂é, mâ koa yè tö târ̂î yè pâr̂â lèèwi ka da tö aau, aè na e rö yè Bâô ré nââ yè-ré pè kwaayi pâr̂â kââ wânii pè vi or̂o-ré. 18Êr̂ê yè-r̂é cè ké-r̂é waa nô ka e, mâ kigör̂ödiwi i pâr̂â nêr̂ê ka e, mâ cè ki uvar̂a yè-r̂é na ké yè vië, mâ rhî vè e ké yè méar̂i, 19mâ kâ vèâi vè ki nédaa waavi lèèwi ka tö dö kavèè, cè ké-r̂é tuwir̂i mör̂u ka dö mör̂u.

20Timotéo mwêê, vi târ̂î-e pâr̂â kââ ré e wê kâyâi yè-i, vèr̂i rai pâr̂â nô ka yèri êê, 21mâ ka é te vè né, mâ pâr̂â vi yiâ i dèxâ gaamëë ré é da tâwai vi aʼyè, êr̂ê, gaamëë ré cér̂é cëi na bör̂i, cér̂é bör̂i tewa rai tâ néwèi.

Ki tö pwar̂a-i na vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index