Search form

1 Timothée 6:21

21mâ ka é te vè né, mâ pâr̂â vi yiâ i dèxâ gaamëë ré é da tâwai vi aʼyè, êr̂ê, gaamëë ré cér̂é cëi na bör̂i, cér̂é bör̂i tewa rai tâ néwèi.

Ki tö pwar̂a-i na vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index