Search form

2 Corinthiens 1

1 Nô Né Vi Méar̂i

1Paulo, aposetolo i Ièsu Kérisö xè-i rhî vè e i Bâô, mâ Timotéo, kaavèâi-e, na yu pèci yè pâr̂â Ékalésia i Bâô rö Korénito, cér̂é vèâ pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é rö Asia wânii; 2na e na ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i, mâ nâânévâ mi xè-i Bâô Pevaa xé-ré, mâ Ör̂ökau Ièsu Kérisö!

Na Ëi Yè Bâô Na Paulo

3Aʼvè e Bâô, wè Pevaa i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, wè Pevaa né vi kââwaa wânii mâ Bâô né vi nââbéé wânii, 4ré vi nââbéé-vé rö pâr̂â bwêêpë xé-vé wânii, cè gèvé tâwai vi nââbéé pâi ré bwêêpë, xè-i vi nââbéé ré na vi nââbéé-vé i na Bâô! 5Wè ûr̂û ké kau rö xé-vé na bwêêpë i Kérisö, na ûr̂û-ré bar̂ee na ké kau i vi nââbéé mi xè-i Kérisö. 6Aè é yè kâ vè bwêêpë-vé, wè ökâré pè vi nââbéé-ve, mâ pè vi pè mör̂u-ve; é yè vi nââbéé-vé, wè ökâré pè vi nââbéé-ve, cè ki pâr̂i-ve na pâr̂â bwêêpë ré gèvé bwêêpë xè-i. 7Aè na tö mör̂ö na vi târ̂î xé-vé wa-ve, wè gèvé wê tâwai êr̂ê, ûr̂û ké yè wii yè-ve i bwêêpë, na ûr̂û-ré bar̂ee na ké yè wii yè-ve i vi nââbéé.

8Pâ kaavèâi-nya, gèvé da bar̂i cè ke-ve da tâwai bwêêpë xé-vé, ré pwa yèr̂i-vé rö Asia, ré na dö pè yéé-vé, aè na wê dö yar̂i aau na mör̂ö xé-vé, gèvé bör̂i da tâ néxâi tëë ké yè mör̂u. 9Aè na wê tö xé-vé na nô né ké yè mé, cè gèvé da vi tâ néwèi yè-vé rö, aè na e rö yè Bâô ré pè mör̂u tëë pâr̂â paxa mé. 10Ce ré wê öxar̂a-vé rai pèii ka ûr̂û-ré, mâ ce ré pè mör̂u-vé xina, mâ ce ré gèvé tâ néwèi yè-è, êr̂ê, nè yè bâ pè mör̂u-vé na ce. 11Gëve nââbéé bar̂ee na gëve rö-i vi pwaér̂ö vè ké-vé, na bör̂i wêyê né ké yè vi ëi xè-i xé-vé i bör̂i paxa pôr̂ô na vi méar̂i xé-r̂é vè ké-vé.

Na wê Da Pè Yexèvè Tëë Pâr̂â Wakè XI-E Na Paulo

12Wè ökââ pè vi or̂o-vé, wè ké ye vè avâr̂i i vi rhîâgür̂ü xé-vé, êr̂ê, gèvé waa câwâ ka avâr̂i mâ târi rö némèè Bâô, aè na da xè-i gaamëë né kar̂ö, aè xè-i mi vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô na ké waa xé-vé câwâ rö-a bwêê jë, ka wê vi kwéjî rö pwar̂a-ve. 13Aè gèvé da yu yè-ve dèxâ kââ rai kââ ré gëve vâr̂â mâ üü yè-è, aè gö vi târ̂î, êr̂ê, gëve yè üü yè-è kwéyë rua rö léé. 14Gëve wê üü yè-vé na bör̂i rai-ve, êr̂ê, gèvé-a, wè pè vi or̂o-ve, na ûr̂û-ve, wè pè vi or̂o-vé rèi nédaa i Ör̂ökau xé-ré Ièsu.

15Aè tö-i vi tâ néxâi-ré, wè na wê tö pwéé-nya xiréé na ké yè vi pwa yèr̂i-ve cè gëve kaar̂u vi or̂o. 16Wè gö wê tâ néxâi ki yè pwa rhâmâ rö pwar̂a-ve na gö yè vi na Makédonia, mâ vi pwa yèr̂i-ve tëë na ki göi mi tëë xè Makédonia, cè gëve rhiè-nya vi na Juda. 17Na wêr̂êi, gö êr̂ê vi bèr̂éé rö-i vi tâ néxâi xi-nya-ré? Aè pâr̂â kââ ré gö tâ néxâi, wè na wêr̂êi, gö tâ néxâi yè-è rö-i nô né kar̂ö ra, na bör̂i tö pwar̂a-nya na üüwa, mâ aè? 18Aè na avâr̂i na Bâô, wè na da üüwa mâ aè na nô xé-vé yè-ve. 19Wè O i Bâô Ièsu Kérisö ré gèvé vi vaa i yè-ve, gèvé Silas, Timotéo mâ gènyâ, na da tö xi-e na ké êr̂ê üüwa mâ aè. Na wê tö xi-e rö na üüwa. 20Wè pâr̂â kââ ka êr̂ê i Bâô baayê, wè na dè üüwa rö xi-e; xè xi-e bar̂ee na ké êr̂ê Amen xé-vé pè pè kau Bâô. 21Aè Bâô ré pè tömâ vè mör̂ö ré vèâ rö pwar̂a Kérisö, 22mâ ce ré ôâ-vé, mâ ce ré waa pètâbâ-ré, mâ nââ vè pè ye vè avâr̂i rö wêê nénââ xé-vé Ko-Ar̂ii.

23Aè gö aʼyè Bâô cè ki ye vè avâr̂i rö bwêêwé ko-nya, êr̂ê, tèi ökâré gö da tö pwa rö Korénito, wè gö méar̂i-ve; 24wè gèvé da vi winô né tâ néwèi xe-ve, aè gèvé dè nââbéé vi or̂o xe-ve, wè gëve wê tömâ vè mör̂ö rö tâ néwèi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index