Search form

2 Corinthiens 10

Na Kërhùr̂ùù Nêr̂ê-Ê Na Paulo

1Aè gènyâ Paulo, gö pëër̂ii yè-ve rö-i ka kièo mâ ka vië i Kérisö, gènyâ ré yör̂a na némèè na gö tö pwar̂a-ve, aè gö mör̂ö na gö tö vè mwâi rai-ve! 2Gö pëër̂ii na ki göi pwa, koa yè tuwir̂i-nya, wè cè ki göi mör̂ö yè-ve xar̂a mör̂ö ré gö tâ néxâi ké yè mör̂ö yè bör̂i kâmö, pa tâ néxâi yè-vé, êr̂ê, gèvé köiwaa rö-i kar̂ö. 3Na ki gèvé köiwaa rö-i kar̂ö, gèvé da vi paa rö-i kar̂ö. 4Wè pâr̂â o né vi paa xé-vé, wè na da o né kar̂ö, aè cér̂é mör̂ö xè-i Bâô cè ké-r̂é pè bèi pâr̂â mwâ gu. 5Mâ pè bèi pâr̂â vi tâ néxâi mâ pâr̂â kââ ka pwi rua ré tö vèa yè vi rhîâgür̂ü Bâô, mâ ya pèi pâr̂â vi tâ néxâi wânii yè pwêr̂êwaa Kérisö. 6Gèvé kâ vè tö vâ bar̂ee ké yè waa pè urhii yè pâr̂â ké vi texai nô, na ki wê tö rhaavu na ké pwêr̂êwaa xe-ve.

7Aè gëve tö rhûû pâr̂â kââ rö-i wêê mèè! Nè yè tâ néxâi na dèxâ, êr̂ê, na kâmö i Kérisö na ce, na e na ki dè tâ néxâi tëë rö xi-e, êr̂ê, na kâmö i Kérisö, aè gèvé dè kâmö i Kérisö bar̂ee na gèvé. 8Aè gö yè dö vi or̂o vè kau wa târi rö pwar̂a-ve, ré na nââ yè-vé na Ör̂ökau, vè pè vâi rua, aè na da pè kâ vè maii-ve, 9wè gö yè bör̂i da köö, cè ki da tö vèa, êr̂ê, gö bar̂i pè bar̂a-ve i pâr̂â pèci xi-nya. 10Wè cér̂é êr̂ê: «Na yéé mâ mör̂ö na pâr̂â pèci xi-e, aè na ki tö-a na ce rö-i kar̂ö-è, na bör̂i yör̂a, mâ na da dö kââ na nô xi-e.» 11Na e na kâmö ré tëvë ûr̂û-ré cè ki tâ néxâi, êr̂ê, ké waa xé-vé rö-i nô na gèvé yu pèci tö ka tö vè mwâi, wè na virù vèr̂i ké waa xé-vé na gèvé tö pwar̂a-ve.

12Wè gèvé da mör̂ö cè gèvé tö vi béé, mâ pè virù-ve vèr̂i bör̂i kâmö, pâi pa dè vi aʼvè e-r̂é. Wè cér̂é da tâ pâgür̂ü na ké-r̂é dâ-r̂é i dâ xé-r̂é, mâ dè pè virù-r̂é vèr̂i-r̂é. 13Aè gèvé yè da vi êr̂ê ké-vé rai dö dâ, aè na e rö rö-i dâ ré na vi dâ yè-vé na Bâô, cè ki dâ kwéyë rö pwar̂a-ve. 14Wè gèvé da kwéjîr̂i dâ xé-vé, na ûr̂û ké wê da pwa xé-vé rö pwar̂a-ve, wè gèvé pa kwéyë rua yèri-ve baayê xar̂a vi rherhî ka e i Kérisö. 15Wè gèvé da vi êr̂ê ké-vé rai dö dâ rö-i wakè i bör̂i kâmö, wè rhîrhér̂é xé-vé; aè na wii na vi târ̂î xé-vé, na ki yè kau vi na tâ néwèi xe-ve, êr̂ê, gèvé yè tâ mwér̂é vi rö xe-ve, rö-i dâ é vi dâ yè-vé, 16mâ gèvé yè vi vaa i vi rherhî ka e yè pâr̂â névâ ré tö vè vèr̂i rai-ve, aè gèvé yè da vi êr̂ê ké-vé wa pâr̂â kââ ré é kâ vè tö vâ rö ka é dâ yè dèxâ kâmö.

17Aè ö kâmö ré yè vi êr̂ê ki-e, na e na ki êr̂ê ki-e rö Ör̂ökau. 18Wè e yè da cëi-e ö kâmö ré dè aʼvè e-é, aè na e rö na kâmö ré na aʼvè e-é na Ör̂ökau.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index