Search form

2 Corinthiens 11

Paulo Mâ Pâr̂â Aposetolo Pa Veevee

1Aau! Na ki yè pâr̂i-ve na dèxâ böömèè vi bwéjé xè xi-nya! Na e! Nââbéé â-nya na gëve. 2Wè gö vi pèr̂i wa-ve xè-i vi yar̂ii i Bâô, wè gö aʼwîî-ve wa rhaaxâ wi, cè ki göi pèri-ve yè Kérisö, ûr̂û dèxâ bwè dowa ka rhéö. 3Aè waa ûr̂û ké vi ârui Éva i mârhùr̂ii xè-i vi ârui xi-e, gö bar̂a wii vi mür̂ü na vi tâ néxâi xe-ve rai wêê nénââ ka târi mâ rhauadè yè Kérisö. 4Wè nè yè vi vaa i dèxâ Kérisö na dèxâ kâmö ka pi vi dèxâ rai Kérisö ré gèvé da vi vaa i yè-ve, aè gëve yè cëi dèxâ ko rai ö kââ-ré gëve wê cëi, mâ dèxâ vi rherhî ka e rai ö kââ-ré gëve wê cëi, na bör̂i dè pâr̂i-ve e.

5Aè gö tâ néxâi, êr̂ê, gö da tö é ria né pâr̂â dö aposetolo-ré rö-i dèxâ kââ. 6Wè gö yè kâmö ka da tâwai-e ki yè tëvë, na bör̂i da ûr̂û-ré tö-i rhî tâwai, mâ gö cowa ye vè avâr̂i rö pwar̂a-ve rö-i pâr̂â wêyê mâ rö-i pâr̂â kââ.

7Na wêr̂êi, gö waa nô ka yaané na gö dè pè vè yar̂i-nya cè ki mâ pè kau-ve, mâ vi vaa yè-ve i vi rherhî ka e i Bâô na na yèri pè yadii? 8Na ûr̂û gö cëi ké nââbéé-nya i bör̂i ékalésia, na gö wê cëi pè yadii rai-r̂é pè nââbéé köwi-ve. Aè tèi ökâré gö wê tö pwar̂a-ve mâ rhauadè, wè gö da pè yéé dèxâ kâmö; 9aè ö kââ-ré wê yèri rai-nya, wè cér̂é dè nââ yè-nya na pâ kaavèâi mi xè Makédonia. Aè gö dè pè mör̂ö-nya rö-i pâr̂â kââ wânii, cè göi da yéé yè-ve, aè gö yè dè bâ pè mör̂ö-nya. 10Na ûr̂û avâr̂i i Kérisö, na yèri kâmö ka yè pè rai-nya pè vi or̂o-a rö pâr̂â névâ rö Akaia. 11Aè xi-yé? Xè-i ké da méar̂i-ve xi-nya ra?

12Na dè rhî tâwai na Bâô! Ö ké waa xi-nya, wè gö yè dè bâ waa ûr̂û-ré, cè ki mâ yâwîî wêyê i pâr̂â kâmö pa vi mè pûû-é, cè ké-r̂é wê tö vèa, êr̂ê, cér̂é virù vèr̂i-ve rö ka pè vi or̂o xé-r̂é. 13Wè cér̂é pâr̂â aposetolo pa vee na pâi pa ûr̂û-ré, mâ pâi pa waa nêr̂ê ka vee, cér̂é dè vi pugèwè-r̂é vè pâr̂â aposetolo i Kérisö. 14Aè na da pè buèi na nô-ré, wè na dè vi pugèwè-è bar̂ee na Satana vè angéla né daa. 15Tö ökâré, na yèri pè buèi na ké-r̂é dè pugèwè-r̂é na pâr̂â kâmö yar̂i xi-e vè kâmö yar̂i né câwâ ka târi, aè nè yè virù vèr̂i nêr̂ê-r̂é na léé-ré.

Pâr̂â Bwêêpë I Paulo Rö-I Nêr̂ê Né Aposetolo

16Gö êr̂ê tëë, êr̂ê, koa yè tâ néxâi na dèxâ kâmö, êr̂ê, gö vi bwéjé; aè nè yè tâ néxâi ûr̂û-ré, bör̂i wê cëi-nya na ûr̂û kâmö ka bwéjé, cè ki göi tâwai bar̂ee ka yar̂i ké yè pè rhîrhér̂é-nya. 17Aè ö ké êr̂ê xi-nya, êr̂ê, na pâr̂i-nya bar̂ee kè yè êr̂ê ki-nya, wè gö da vi êr̂ê rö-i Ör̂ökau, aè gö êr̂ê rö-i vi bwéjé. 18Wè cér̂é pôr̂ô na pâr̂â pa pè vi or̂o-r̂é rö-i kar̂ö, gö yè dè pè vi or̂o-nya bar̂ee. 19Gëve dè gaamëë na gëve, aè na dè e yè-ve na kè yè cëi pâr̂â pa bwéjé. 20Wè gëve dè cëi e na ki pugèwè-ve vè kâmö yar̂i na dèxâ kâmö, mâ mââmui-ve na dèxâ kâmö, mâ öxar̂a-ve, mâ pè kau-é rai-ve, mâ dèi némèè-ve. 21Aè gö köö rai êr̂ê, êr̂ê: “Gèvé dö yör̂a aau rai.”

Aè ki wii na dèxâ kââ ré na da bar̂a i na dèxâ kâmö cè ki vi pè kau-é xè-i, gö tëvë rö-i vi bwéjé, gö da bar̂a cè ki tëvë ûr̂û-ré bar̂ee na gènyâ. 22Na wêr̂êi, cér̂é pâi xè Hébèru na cér̂é? Gö dè ûr̂û-ré bar̂ee na gènyâ. Cér̂é pâi xè Israèl na cér̂é ra? Gö dè ûr̂û-ré. Cér̂é pâr̂â pâ mör̂u-i Abérahama na cér̂é ra? Gö dè ûr̂û-ré. 23Cér̂é pâr̂â kâmö yar̂i i Kérisö na cér̂é ra? Gö yè êr̂ê ûr̂û kâmö ka bwéjé, êr̂ê, na vi kwéjî rai-r̂é na ké kâmö i Kérisö xi-nya, vi kwéjî rö-i nêr̂ê; wè gö kâmö ka é wê kujir̂è vè pôr̂ô, ka é nââ-ê vè pôr̂ô rö mwâ pö kâmö. Ka pôr̂ô na ké wê tâwai mé xi-e. 24Cér̂é kanii vi kujir̂è-nya na pâi xè Juda i tâwarè kaar̂u kâmö vi kujir̂è, virai rhaaxâ böömèè, 25na karir̂i ké kurhauʼ-nya i köö kêê, aè na rhaaxâ na ké rhaxè-nya i pèyaa, aè gö karir̂i vi mû rö nérhëë rö pâr̂â kwâ, rhaaxâ bwê mâ rhaaxâ karèè xi-nya rö nérhëë. 26Na pôr̂ô yéyé ké bâ vi xi-nya, ca göi yaané rö pâr̂â kar̂ö rhëë, ca göi yaané xè-i pâr̂â kâmö pa pâr̂â, ca göi yaané xè-i pâr̂â pâ ker̂e-nya, ca göi yaané xè-i pâr̂â pâi pa dö töö, ca göi yaané rö pâr̂â névâ, ca göi yaané rö nékaê, ca göi yaané rö nérhëë, ca göi yaané xè-i pâ kaavèâi pa vee. 27Gö tö wakè ka yéé mâ bwêêpë, mâ bâ tâ rhî, mâ bar̂i ara, mâ bar̂i wâyö, mâ bâ tö mêr̂ê, mâ rhâô mâ tö bwar̂i. 28Dèxâ, wè na bâ tö yawi rö pwar̂a-nya na ké waa tö rhûû rèi pâr̂â nédaa, mâ tâ vi nénââ yè pâr̂â ékalésia. 29Nè yè yör̂a na dèxâ kâmö, na wêr̂êi, gö yè da yör̂a bar̂ee? Wîr̂î ré yè dùxè cè ki da u rö xi-nya?

30Nè yè êr̂ê ki-e na dèxâ kâmö, gö yè bör̂i êr̂ê ki-nya na ké méyë xi-nya. 31Ö Bâô Pevaa i Ör̂ökau xé-r̂é Ièsu Kérisö, ré é yè aʼvè e-é kwéyë rua waavi, ré dè rhî vè gür̂ü êr̂ê gö da vee! 32Ö gavana rö Damaséko, ka kâmö i ör̂ökau Aréta, wè na waa tö rhûû névâ i pâi xè Damaséko, cè ki mâ tuwir̂i-nya. 33É bör̂i lèèi-nya ria xè-i dèxâ wêêyor̂o rö dèxâ kêbö, gö bör̂i ör̂ö rai duö néxar̂a â-ê.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index