Search form

2 Corinthiens 12

Pâr̂â Ngërhûû Mâ Pâr̂â Kââ Ré É Êr̂ê Vèa Yè Paulo

1Na e na ki yè vi êr̂ê ki-e. Na da tâ mwér̂é. Aè gö yè dè waa bar̂ee xè-i pâr̂â ngërhûû mâ pâr̂â êr̂ê vèa mi xè Ör̂ökau. 2Gö tâwai dèxâ kâmö rö Kérisö ka pârör̂ö na ma kavùè na pâr̂â nédö tèi nédèè ké wê öxar̂a-è rua na pèkarir̂i nékö, gö da tâwai êr̂ê é waa rö kar̂ö, mâ gö da tâwai bar̂ee êr̂ê, é waa rö é rua né kar̂ö, na dè tâwai na Bâô. 3Gö tâwai kâmö-ré, aè é waa rö kar̂ö-è, aè é waa na ki yèri kar̂ö-è, gö da tâwai, na tâwai na Bâô, 4é bör̂i pè xi-e na paradaisö, na bör̂i pwêr̂ê yèri mêr̂ê tëvë ka é yè da tâwai êr̂ê, ka da pâr̂i dèxâ kâmö cè ki mâ êr̂ê. 5Gö yè êr̂ê ki-nya xè-i kâmö-ré, aè gö yè da êr̂ê ki-nya xè xi-nya, na e rö xè-i méyë rö xi-nya. 6Aè gö yè rhî vè e ki êr̂ê ki-nya wa, wè gö yè da vi mür̂ü, wè gö yè êr̂ê ka avâr̂i; aè gö pè mör̂ö-nya, koa-wi tâ néxâi-nya na dèxâ kâmö rö-i ké rhûû-nya xi-e mâ pwêr̂ê-nya.

7Cè göi da pè kau-nya rö-i ké vi kwéjî i pâr̂â êr̂ê vèa-ré, é wê bör̂i nââ yè-nya ka köyir̂ida rö-i kar̂ö, wè angéla i Satana cè ki ya-nya ria, cè ki göi da vi pè kau-nya. 8Aè gö karir̂i bëia i nô-ré yè Ör̂ökau, cè ki yèri rai-nya. 9Na bör̂i aʼcëi yè-nya na ce, êr̂ê: «Na pâr̂i-i na vi méar̂i vi bwir̂i xi-nya, wè na ye vè avâr̂i-e na ar̂inadö xi-nya rö-i ké méyë.» Tö ökâré, gö yè dè vi êr̂ê ki-nya xè-i ké méyë xi-nya, cè ki tö bwêêwé-nya na ar̂inadö i Kérisö. 10Tö ökâré, gö vi or̂o rö ké méyë xi-nya, mâ rö ké waa vè yaané rö ka tâ cérè, mâ rö vi yömör̂ui, mâ rö pâr̂â bwêêpë, na pûû-é na Kérisö, wè na gö méyë, tö ökâré gö bör̂i mör̂ö.

Vi Rhèè I Paulo Wa Pâi Xè Korénito

11Gö vi mür̂ü, aè dè gëve ré tùr̂ùwaa-nya wa, wè na pâr̂i-ve na ké yè aʼvè e-nya, aè ki göi da dö kâmö, gö da tö é ria né pâr̂â aposetolo. 12Na tö vèa rö pwar̂a-ve na pâr̂â pètâbâ né aposetolo xi-nya rö-i kièo wânii, rö-i pâr̂â pètâbâ mâ pâr̂â pè buèi mâ pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö. 13Aè gëve tö é ria xi-yé rai pâr̂â Ékalésia? Xè-i ké da pè yéé-ve xi-nya ra? Méar̂i-nya rö-i nô ka téé-ré! 14Tö rhûû, pèkarir̂i xina na ké kâ vè tö vâ xi-nya ké yè vi pwa yèr̂i-ve, aè gö yè da vi pè yéé-ve; wè gö da vi mèyè pâr̂â nékwêêr̂ê-ve, aè yè-ve rö. Wè na da nêr̂ê pâr̂â pâlè ké yè kâ vèâi vè ki pâr̂â pevaa mâ pâr̂â pâni-r̂é, aè na e rö na pâr̂â pevaa mâ pâr̂â pâni vè ki pâr̂â pâlè-r̂é. 15Aè gö rhî vè e cè ki dè rhau kâ vè bwir̂i mâ kâ vè bwir̂i-nya bar̂ee vè ki ko-ve, nè da dö kââ na ki gëve méar̂i-nya vè yar̂i, na gö méar̂i-ve vi kwéjî.

16Na e, wè gö da pè yéé-ve, rhaaxâr̂ö gö kâmö ka waa câwâ, gö bör̂i pè xe-ve rö-i yeyèè! 17Na wêr̂êi, gö waa pè pâr̂â pâr̂â nékwêêr̂ê-ve xè-i pâr̂â kâmö ré gö tùr̂ùwaa-r̂é ua-ve? 18Gö vi pur̂â Tito mâ tùr̂ùwaa-è cur̂u dèxâ kaavèâi. Na wêr̂êi, na waa pè pâr̂â pâr̂â nékwêêr̂ê-ve na Tito? Na wêr̂êi, gèré da vi xè-i ko ka rhaaxâ, mâ köiwaa mêr̂ê aʼ ka virù?

19Ökââ bar̂ee, na wêr̂êi, gëve tâ néxâi, êr̂ê, gèvé dè aʼvè târi-vé yè-ve? Gèvé tëvë rö némèè Bâô rö-i Kérisö. Pâr̂â pa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, pâr̂â kââ-ré, wè gèvé waa vè pè vâi-ve rua. 20Wè gö bar̂a, koa wè-nya pwa na ka tö rhûû-ve na ke-ve da ûr̂û rhî vè e xi-nya, aè koa wè-ve tö rhûû-nya bar̂ee na ké da ûr̂û rhî vè e xe-ve, koa-wi tuö na vi caa, mâ vi yar̂ii, mâ vi rhîaa, mâ vi vër̂ëë, mâ vi vâpèr̂u, mâ vi kââr̂â, mâ vi pè kau, mâ cê bë. 21Koa wi pè ria-nya na Bâô tö pwar̂a-ve, na ki göi pwa tëë, wè-nya tâârùù pâr̂â pa pôr̂ô pa da vipââr̂i rai vi yôôbö, mâ cuu pâr̂â mâ pâr̂â döwi ré cér̂é waa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index