Search form

2 Corinthiens 5

1Gèvé wê tâwai, êr̂ê, na ki wê bèi na mwâ ré gèvé mör̂u rö-i rö-a bwêê jë, na bar̂i êr̂ê kar̂ö-vé, na dè wii yè-vé na mwâ xè-i mi Bâô, wè mwâ ka é da waa xè-i duö néxar̂a â, aè ka yè tö aau waavi. 2Wè gèvé tê rö mwâ vi ârè xé-vé, aè gëve rhî vè e na ké-vé cur̂i mwâ xé-vé rö nékö, 3na ki pwa yèr̂i-vé na ké-vé wê cur̂i, aè gèvé da tö bwar̂i. 4Wè gèré mö tö mwâ vi ârè rö-a, mâ tê, mâ wê yéé, wè na da xè-i ké rhî vè e xé-vé ké yè wê cùù virai mêr̂ê, aè na e rö na ké yè curhîwîî cè ki wê mââmui pèii mé na mör̂u. 5Wè ö ce ré yaxai vé vè kââ né ö kââ-ré, wè Bâô, wè ce ré nââ yè-vé pètâbâ pè ye vè avâr̂i ko.

6Tö ökâré, gèvé bâ mör̂ö, wè gèvé tâwai, êr̂ê, gèvé mö tö kar̂ö, gèvé bör̂i tö vè mwâi rai Ör̂ökau 7wè gèvé vi xè-i tâ néwèi, aè na da xè-i ké tö rhûû. 8Gèvé dè pè mör̂ö-vé, mâ rhî vè e vi kwéjî na ké yè vi tö vè mwâi gèvé kar̂ö, mâ tö gèvé Ör̂ökau. 9Ökâré gèvé dè mör̂ö, cè ki yè cëi-vé na ce, na ki gèvé tö kar̂ö-a mâ na ki wê yèri-vé. 10Wè gèré yè rhau tö vèa rö némèè kaa cuè né vi rhôôr̂u-i Kérisö, cè gèré cëi vidù ka virù vèr̂i pâr̂â kââ ré gèré waa na gèré wê tö kar̂ö, ûr̂û ka é waa xé-r̂é ka e mâ ka yaané.

Nâânévâ Vèr̂i Bâô Rö-I Kérisö

11Wè gèvé wê tâwai nô né bar̂a yè Ör̂ökau, gèvé bör̂i mèyè ki yè wapaur̂u pâr̂â kâmö, aè gèvé dè tö vèa yè Bâô, mâ gèvé tâ néxâi êr̂ê, gèvé tö vèa bar̂ee rö vi rhîâgür̂ü xe-ve. 12Wè gèvé da vi aʼvè e-vé tëë yè-ve, aè gèvé nââ yè-ve wêyê cè ke-ve vi or̂o xè xé-vé, cè ki wii yè-ve na pè aʼcëi yè-r̂é paxa vi or̂o rö-i ka tö vèa, aè na da tö-i ka tö pwéé. 13Wè gèvé yè wê vi bwéjé, bör̂i ö kââ-ré vè ki Bâô; aè gèvé yè gaamëë, bör̂i ö kââ-ré vè ki-ve. 14Wè, na tuxâgür̂ü-ve na vi méar̂i i Kérisö, mâ gèvé tâ néxâi, êr̂ê, na wê mé na rhaaxâ kâmö vè ki pâr̂â pa pôr̂ô yéyé, cér̂é bör̂i wê dè rhau mé röi, 15aè na wê mé na ce vè ki pâr̂â pa pôr̂ô yéyé, cè ké-r̂é da vi mör̂u vè ké-r̂é tëë na pâi pa mör̂u, aè na e rö vè ki cér̂é ré wê mé mâ mör̂u tëë vè ké-r̂é.

16Tö ökâré, gèvé yè da rhî vè gür̂ü dèxâ kâmö rö-i nô né kar̂ö, aè gèvé wê rhî vè gür̂ü Kérisö rö-i nô né kar̂ö, bör̂i xina wè, gèvé da rhî vè gür̂ü-é tëë ûr̂û-ré. 17Tö ökâré, nè yè tö-i Kérisö na dèxâ kâmö, na bör̂i kâmö ka é yaxai vè döwöö tëë na ce. Aè na wê yèri pâr̂â kââ xiréé, aè tö rhûû, na wê döwöö tëë na pâr̂â kââ. 18Aè pâr̂â kââ-ré, wè xè-i mi Bâô, ré wê vi nâânévâ gèré vèâ-ê rö-i Kérisö, aè na wê nââ yè-vé nêr̂ê né vi nâânévâ. 19Wè, na wê vi nâânévâ yè bwêê jë na ce mâ Bâô rö-i Kérisö, aè, é da nââ tëë nô ka yaané xé-r̂é rö bwêêwé-r̂é, aè, é nââ yè-vé nô né vi nâânévâ.

20Tö ökâré, gèvé pâr̂â pa vi pè nô i Kérisö na gèvé, na ûr̂û na wapaur̂u na Bâô xè xé-vé; gèvé wapaur̂u-ve vè ki Kérisö, êr̂ê: “Vi nâânévâ na gëve yè Bâô!” 21Ce rö Kérisö ré da tâwai nô ka yaané, wè é wê pugèwè-è vè yaané vè ké-ré cè ki mâ pugèwè-ré rö xi-e vè târi i Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index