Search form

2 Corinthiens 6

1Aè gèré yè wakè vèâ gèré Bâô, gèvé bör̂i wapaur̂u-ve êr̂ê, koa wè-ve cëi vi bwir̂i vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô. 2Wè na êr̂ê na ce êr̂ê:

«Gö pwêr̂ê-i rèi nédaa né cëi,

Aè gö nââbéé-i rèi nédaa né mör̂u.»

Tö rhûû, xina, wè nédaa né cëi, aè tö rhûû xina, wè nédaa né mör̂u.

3Na yèri dèxâ kâmö ré gèvé nââ pè dùxè-è rö-i dèxâ kââ, koa-wi mâ aʼvè yaané nêr̂ê. 4Aè rö-i pâr̂â kââ wânii, wè gèvé dè vi êr̂ê vèa-vé, êr̂ê, pâr̂â kâmö yar̂i i Bâô, rö-i vi pè mör̂ö ka kau rö bwêêpë, mâ yèri nékwêêr̂ê, mâ vi rhèè, 5mâ rö-i vi kurhauʼ, mâ rö-i vi pö, mâ rö-i vi caa, mâ rö-i pâr̂â wakè ka yéé, mâ rö-i vi târhî mâ tö mêr̂ê, 6mâ rö-i câwâ ka korhî, mâ vi tâwai, mâ pu vè kièo, mâ câwâ ka e, mâ Ko-Ar̂ii, mâ vi méar̂i ka yèri vee rö-i, 7mâ rö-i nô ka avâr̂i, mâ awir̂è i Bâô, mâ rö-i o né vi paa né câwâ ka târi, rö ékar̂aè é gaamëë mâ é dara; 8rö-i vi pè kau, mâ pè yar̂i, rö-i rhè nôô né ka e mâ ka yaané; na ûr̂û gèvé pâr̂â pa vee na gèvé avâr̂i rö; 9na ûr̂û pâr̂â pa é da tâwai-vé, na é dö tâwai-vé; na ûr̂û pâr̂â pa yè mé, na gèvé dö mör̂u; na ûr̂û é kujir̂è-vé, aè é da yö vè mii-vé; 10na ûr̂û gèvé vi nénââwêr̂ê, na gèvé bâ vi or̂o; na ûr̂û gèvé pa rhauadè, na gèvé pè kigör̂ödiwi pâr̂â pa pôr̂ô yéyé; na ûr̂û kâmö ka yèri kââ, na gèvé tö xar̂a pâr̂â kââ.

11Pâr̂â pâ kè Korénito éé, na cîî-e vè ke-ve na néwâ-vé, vè ke-ve, na kôvui na wêê nénââ xé-vé. 12Gèvé da tö kërhùr̂ùù rai-ve pwéé-vé, aè gëve, wè gëve pè öxùr̂ù pâr̂â pwéé-ve. 13Waa pè kwê yè-vé na gëve, gö pè aʼ-ve ûr̂û pâlè-nya, vi kôvui-ve bar̂ee na gëve!

Waa Tö Rhûû Pâr̂â Vi Tâ Néxâi Né Dö töö

14Koa-yè vi jir̂è-ve vèâ gëve pâr̂â pa da tâ néwèi, wè cur̂u yè tö vèâ tâîî na târi mâ téé? Aè cur̂u yè tö vèâ tâîî na daa mâ orê? 15Aè cur̂u yè rhaaxâ tâîî na Kérisö mâ Bélial? Aè cur̂u yè rhaaxâ tâîî na kâmö ré tâ néwèi mâ kâmö ka da tâ néwèi? 16Aè nè yè rhaaxâ tâîî na nô né mwâ waa ar̂ii i Bâô mâ pâr̂â kaxoo? Wè gèvé-a, wè gèvé mwâ i Bâô ka mör̂u; na ûr̂û ké êr̂ê i Bâô, êr̂ê:

«Gö yè cuè rö pwar̂a-r̂é, mâ vi vèâ gèvé-r̂é;

Aè gö yè Bâô xé-r̂é, aè cér̂é yè ba xi-nya.»

17Tö ökâré,

«Vi rua rai-r̂é, mâ tö vidù rai-r̂é, na êr̂ê na Ör̂ökau,

Aè koa yè tuwir̂i kââ ka miir̂i;

Gö yè bör̂i cëi-ve;

18Aè gö yè Pevaa xe-ve,

Mâ gëve yè pâr̂â pâlè-nya, o mâ pûr̂ûbwè,

Na êr̂ê na Ör̂ökau ka tâwai wânii.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index