Search form

2 Corinthiens 7

1Pa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, gèré tö xar̂a pâr̂â nô ka ûr̂û-ré, ré é êr̂ê baayê mâ, na bör̂i e na ki gèré dè pè korhî-ré rai pâr̂â kââ ka miir̂i rö-i kar̂ö mâ ko, mâ waa e rö-i ké vi rheewaa-ré rö-i bar̂a yè Bâô.

Vi Or̂o I Paulo

2Wè cëi-vé na gëve, na yèri kâmö ré gèvé waa nô ka téé yè-è, na yèri kâmö ré gèvé pè döwi-e, na yèri kâmö ré gèvé ârui-e. 3Gö da êr̂ê ûr̂û-ré vè pè tëvë-ve, wè gö wê cowa êr̂ê yè-ve, êr̂ê gëve tö pwéé-vé yè mé vèâ mâ mör̂u vèâ. 4Aè na kau na ké tëvë târi xi-nya yè-ve, aè na kau bar̂ee na ké vi or̂o xi-nya wa-ve, wè gö wê rhâri xè-i vi nââbéé, mâ gö dö pwérhar̂a vè kau rö népur̂u pâr̂â bwêêpë xé-vé wânii.

5Wè gèvé wê pwa rö Makédonia, na da tâ mui na kar̂ö-vé; aè gèvé bwêêpë rö-i pâr̂â kââ wânii; vi paa rö dèè mâ vi bar̂a rö léwé. 6Aè Bâô ré vi nââbéé pâi pa é pè ria-r̂é, wè na vi nââbéé-vé rö-i ké pwa i Tito, 7aè na da xè-i ké pwa xi-e rö, aè na e rö xè-i vi nââbéé ré gëve nââbéé-é; wè na vi yëwaa yè-vé na ce rhî vè e xe-ve ka pixê, mâ mêr̂ê tââ xe-ve, mâ rhî vè e vè kau xe-ve yè-nya, na bör̂i wê kau vi na pwérhar̂a xi-nya.

8Wè gö wê kâ vè yéé-ve rö-i pèci xi-nya, gö da vipââr̂i xè-i, rhaaxâr̂ö gö dè vipââr̂i yè-è; wè gö tö rhûû êr̂ê, na kâ vè yéé-ve na pèci-ré, aè rèi rö rhaaxâ nédaa, 9aè xina, wè gö vi or̂o, na da kèi ké kâ vè yéé-ve xi-nya, aè dè kèi rö ké yéé xe-ve, kwéyë rua na gëve vipââr̂i; wè é kâ vè yéé-ve rö-i kââ ka pâr̂i yè Bâô cè gëve da yaané xè xe-ve rö-i dèxâ kââ. 10Wè yéé rö-i Bâô, wè na pè tuö vipââr̂i kwéyë rua yè mör̂u, ö ké vipââr̂i-ré, wè é da tâwai vipââr̂i tëë xè-i, aè yéé rö-i bwêê jë, wè ka pè tuö pèii mé. 11Tö rhûû, ö yéé-ré rö-i Bâô, wè na pè tuö rö pwar̂a-ve vi wêêgûr̂û ka kau, mâ vi kâ vè târi, mâ cê yaané, mâ bar̂a, mâ rhî vè e ka pixê, mâ rhî vè e ka kau aau, mâ pè urhii. Rö-i pâr̂â kââ-ré, wè gëve cowa êr̂ê vèa, êr̂ê, na yèri ke-ve rö nô-ré.

12Aè pûû-é ké wê yu yè-ve xi-nya, wè na da vè ki rö kâmö ré waa nô ka yaané, mâ na da vè ki rhar̂i kâmö ré é waa vè yaané yè-è, aè cè ki wê tö vèa yè-ve, êr̂ê, gëve wêêgûr̂û-vé rö némèè Bâô. 13Ö kââ-ré ré wê vi nââbéé-vé.

Aè rö pâr̂â vi nââbéé-ré, wè na dè tö vèa bar̂ee na vi or̂o vè kau xé-vé xè-i vi or̂o i Tito, wè gëve rhau waa vè mâmâ wêê nénââ xi-e. 14Aè gö pè vi or̂o-nya xè xe-ve rö némèè-è, gö bör̂i da köö. Wè gèvé vi êr̂ê yè-ve pâr̂â kââ rö-i avâr̂i, na ûr̂û-ré na ké wê aʼvè e Tito xe-ve yè-vé; na bör̂i wê yexèvè. 15Na dö tâ néxâi-ve vè kau rö pwéé-é na na tâ néxâi ké pwêr̂êwaa-è xe-ve, mâ ké cëi-e xe-ve xar̂a bar̂a yè-è mâ keexer̂e. 16Gö vi or̂o, wè gö tâ néwèi-ve wânii rö-i pâr̂â kââ wânii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index