Search form

2 Corinthiens 8

Nââ Rö-I Wêê Nénââ Ka Rhî Vè E

1Pâ kaavèâi-nya mwêê, gèvé vi rherhî yè-ve vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô rö-i pâr̂â Ékalésia rö Makédonia. 2Rö néjêr̂ê pâr̂â yeyèè rö-i bwêêpë, wè na pè tö vèa êê vië ka kigör̂ödiwi na ké rhauadè xé-r̂é, mâ ké rhâri xé-r̂é i vi or̂o. 3Aè ye vè avâr̂i, êr̂ê, cér̂é dè nââ vi tara rö-i ké pâr̂i-r̂é, mâ vi kwéjî bar̂ee rö-i ké pâr̂i-r̂é, 4aè cér̂é tùr̂ù wapaur̂u rai-vé ké yè kâyâi-r̂é cè ki wii yè-r̂é rö nêr̂ê né vi nââbéé pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é. 5Aè cér̂é da yexèvè rö vi târ̂î xé-vé, aè cér̂é dè nââ-r̂é baayê yè Ör̂ökau, mâ yè-vé bar̂ee, mâ ûr̂û rhî vè e i Bâô. 6Ökâré pûû ké pëër̂ii yè Tito xé-vé, ké yè waa röi na ce rö pwar̂a-ve nêr̂ê né vi méar̂i-ré ûr̂û ké wê rhavûû xi-e. 7Aè na wê pôr̂ô rö pwar̂a-ve na pâr̂â kââ, wè tâ néwèi, mâ nô, mâ vi tâwai, mâ wêêgûr̂û vè kau, mâ vi méar̂i xe-ve yè-vé, na bör̂i e na ki pôr̂ô bar̂ee rö pwar̂a-ve na nêr̂ê né vi méar̂i-a.

8Gö da êr̂ê ûr̂û-ré xè-i mââyöö, aè é waawaa yè avâr̂i né vi méar̂i xe-ve xè-i ké vi wêêgûr̂û i bör̂i. 9Wè gëve wê tâwai vi méar̂i vi bwir̂i i Ör̂ökau Ièsu Kérisö, êr̂ê, na pè rhauadè-è vè ki-ve, na na wê kigör̂ödiwi, cè ki pè kigör̂ödiwi-ve rö-i rhauadè xi-e.

10Gö êr̂ê vèa vi tâ néxâi xi-nya rö-i kââ-ré, aè na dö pâr̂i-ve aau, gëve ré wê rhavûû baayê rèi nédö-ré, ké yè rhî vè e nô-ré mâ yexèvè. 11Aè xina, wè waa kwéyë cè ki virù na ké yexèvè xe-ve rö-i ka pâr̂i-ve, mâ ké rhî vè e xe-ve xiréé ka kau. 12Rhî vè e ka e, na ki tö vèa, wè na e rö-i kââ ré wii rö pwar̂a kâmö, aè na da rö-i kââ ré yèri rö pwar̂a-è.

13Cè ki da wii na vi nââbéé rö pwar̂a bör̂i, mâ rhauadè rö pwar̂a-ve, aè na e na ki rhau virù. 14Na e na ka vi örua rö pwar̂a-ve xina vè ki pa rhauadè rai-r̂é, aè na e na ka vi örua tö pwar̂a-r̂é vè ki pa rhauadè rai-ve, cè ki dö virù, na ûr̂û ka yu, êr̂ê:

15«Ö kâmö ré wii ki-e ka pôr̂ô, wè na yèri ka vi örua;

Aè ö kâmö ré wii ki-e ka duwê, wè na da wii na ka yèri rö pwar̂a-è.»

Tito Mâ Pâ Béé Vâr̂â Xi-E

16Ëi yè Bâô, wè, na vi nââ rö wêê nénââ i Tito vi wêêgûr̂û wa-ve ka ûr̂û-ré. 17Wè na cëi ké aʼyè-è na ce rö-i rhî vè e xi-e ka kau, na bör̂i dè vi tar̂a wa-ve na ce. 18Aè gèvé tùr̂ùwaa-r̂u vèâ kaavèâi ré cér̂é aʼvè e-é rö-i ké vi rherhîrëi xi-e vi rherhî ka e yè pâr̂â ékalésia. 19Aè na da cér̂é rö, aè cér̂é pâbir̂i-e bar̂ee na pâr̂â ékalésia cè ki béé vâr̂â xé-vé rö nêr̂ê né vi méar̂i-ré, ré gèvé waa vè pè kau Ör̂ökau, mâ cè ki pètâbâ né rhî vè e ka e xé-vé.

20Gèvé waa ûr̂û-ré, koa-wi aʼvè yaané-vé na dèxâ rö-i êê vië ka kau ré gèvé waa nêr̂ê né-é. 21Wè gèvé waa tö rhûû pâr̂â kââ ka e, na da rö némèè Ör̂ökau rö, aè rö némèè pâr̂â kâmö bar̂ee.

22Aè gèvé tùr̂ùwaa kaavèâi-vé cè ki vi cér̂é, gèvé rhîâgür̂ü rö-i pâr̂â wêyê ka dö pôr̂ô vi wêêgûr̂û xi-e, na bör̂i vi kwéjî bar̂ee na vi wêêgûr̂û xi-e xina, xè-i vi tâ néwèi vè kau xi-e yè-ve. 23Aè é yè ërëwaa Tito, na bör̂i kâmö ker̂e-nya na ce, mâ gövu wakè vèâ yè-ve; aè é yè ërëwaa bar̂ee pâr̂â kaavèâi-ve, cér̂é bör̂i pâr̂â pa é tùr̂ùwaa-r̂é i pâr̂â ékalésia, wè rhîrhér̂é i Kérisö. 24Tö ökâré, pèri vèa yè-r̂é rö némèè pâr̂â ékalésia, pètâbâ né vi méar̂i xe-ve, mâ ké ye vè avâr̂i ké pè vi or̂o-vé xe-ve.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index