Search form

2 Corinthiens 9

Pè Nââbéé Pâr̂â Pâ Kaavèâi

1Gö tâ néxâi êr̂ê, na da tâ mwér̂é cè göi yu yè-ve nô né wakè rö pwar̂a pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é. 2Wè gö wê tâwai rhî vè e xe-ve ka e ré gö pè vi or̂o-nya xè-i vè ke-ve rö pwar̂a pâi xè Makédonia, na gö êr̂ê vèa, êr̂ê, na wê rha nédö na ké cowa kâ vè tö vâ i Akaia; aè na pè tuö vi wêêgûr̂û i bör̂i pa pôr̂ô na rhî vè e xe-ve ka e. 3Aè gö tùr̂ùwaa pâ kaavèâi cè ki da bwir̂i na ké aʼvè e-ve xé-vé rö-i kââ-ré mâ cè gëve wè cowa kâ vè tö vâ röi ûr̂û ké êr̂ê xi-nya. 4Koa wi pwa gèvé vèâ bör̂i kâmö xè Makédonia na ka tö rhûû-ve, na gëve da tö kâ vè tö vâ, gèvé yè bör̂i köö töwè na ki mâ da êr̂ê köö xe-ve rö-i nô ka dö tâ mwér̂é-a. 5Ökâré pûû ké wê tâ néxâi xi-nya êr̂ê, na dö kââ na ké yè pëër̂ii yè pâ kaavèâi, cè ké-r̂é wê tâ vi baayê vèr̂i wa-ve mâ kâ vè tö vâ pè vi méar̂i xe-ve ré é êr̂ê xiréé, cè ki wê tö vâ rö-i mâ cè ki ûr̂û êê vië né vi méar̂i, aè nè yè da ûr̂û êê vië né âmu.

6Aè ökââ bar̂ee, ö kâmö ré nai vè yar̂i, nè yè dè yar̂i na ké yè vi yiur̂u xi-e, aè ö kâmö ré nai vè kau, nè yè bör̂i dè kau bar̂ee na ké yè vi yiur̂u xi-e. 7Na e na ké-r̂é mâ rhau nââ vidù na pâr̂â kâmö ûr̂û rhî vè e xé-r̂é rö pwéé-r̂é, na da kèi wêê nénââ ka yéé mâ vi winô yè-r̂é; wè na rhî vè e na Bâô kâmö ré nââ rö-i vi or̂o. 8Wè na tâwai na Bâô ki yè nââ yè-ve pâr̂â vi méar̂i vi bwir̂i ka pôr̂ô, cè ki bâ wii rö pwar̂a-ve na kââ ka yè pâr̂i ki yè mâmâ xe-ve, mâ kââ ka pôr̂ô bar̂ee vè ki nêr̂ê ka e, 9na ûr̂û ka yu, êr̂ê:

«Na wê nââ vi bwir̂i na ce, na wê nââ yè pâi pa rhauadè;

Na tömâ waavi na târi xi-e.»

10Aè ce ré nââ pwêê kaaxür̂ü yè kâmö ré vi nai, mâ var̂awa vè êê ara xi-e, wè nè yè waa vè pôr̂ô bar̂ee pwêê kaaxür̂ü xe-ve, mâ pè tuö pâr̂â pwêê né câwâ ka târi xe-ve. 11É pè kigör̂ödiwi-ve rö-i pâr̂â kââ wânii, cè ke-ve wê tö vi nââ rö-i wêê nénââ ka vi or̂o, ö kââ-ré pè tö vèa ëi yè Bâô xè xe-ve. 12Wè ö ké waa nêr̂ê-â, wè nè yè da pâr̂i rö vi nââbéé ka kau yè pâi pa vi rheewaa-r̂é, aè pè tuö parui pâr̂â vi ëi yè Bâô. 13Aè rö-i pètâbâ nêr̂ê-â, wè cér̂é pè kau Bâô xè-i ké pwêr̂ê nô xe-ve mâ rhî vè e yè vi rherhî i Kérisö, mâ xè-i êê vi méar̂i xe-ve yè-r̂é mâ yè pâr̂â kâmö wânii. 14Cér̂é pwaér̂ö vè ke-ve mâ méar̂i-ve vè kau aau rö-i vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô, ré vi kwéjî rö pwar̂a-ve. 15Ëi yè Bâô xè-i kwââvâr̂â xi-e ré é da tâwai êr̂ê kwéyë!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index