Search form

2 Jean 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gènyâ béâr̂i, gö yu vèr̂i yè bwè ré é pâbir̂i-e mâ pâr̂â pâlè-è, ré gö méar̂i-r̂é rö-i avâr̂i, na bör̂i da gènyâ rhar̂i, aè dè cér̂é wânii bar̂ee ré cér̂é tö vi tâwai avâr̂i, 2xè-i avâr̂i ré tö pwéé-ré, mâ ré yè bâ tö pwar̂a-ré kwéyë rua waavi. 3Ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i mâ vi kââwaa mâ vi pè mör̂u xè-i mi Bâô Pevaa, mâ xè-i mi Ièsu Kérisö, O i Pevaa rö-i avâr̂i mâ vi méar̂i!

Avâr̂i Mâ Vi Méar̂i

4Gö vi or̂o vè kau, wè gö tö rhûû na cér̂é vi wa avâr̂i na pâr̂â pâlè-i, na ûr̂û mââyöö ré gèré cëi mi rai Pevaa. 5Aè xina wê gö wapaur̂u-i bwè-rè, na da ûr̂û mââyöö ka döwöö ré gö yu vèr̂i yè-i, aè dè mââyöö xé-ré rö ka rhavûû êr̂ê, na e na gèré vi méar̂i-ré. 6Ökââ vi méar̂i, wè gèré yè köiwaa pâr̂â mââyöö xi-e. Ökââ mââyöö ré gëve pwêr̂ê rö ka rhavûû cè ke-ve köiwaa vèr̂i.

7Wè cér̂é pôr̂ô na pâr̂â kâmö pa vi ârui rö-a bwêê jë, pâr̂â kâmö ré cér̂é da rhî vè e, êr̂ê, na pwa na Ièsu rö-i kar̂ö. Ö kâmö ka ûr̂û-ré, wè ka pè vi mür̂ü na ce, mâ ka rhîaa i Kérisö. 8Koa-ve, koa-wi bwir̂i rai-ve na pâr̂â kââ ré gèvé wê cowa wakè yè, aè na e na ki gëve cëi pè yadii ka rhâri.

9Ö kâmö ré pâgür̂ü, na da bör̂i tömâ vè mör̂ö rö vi aʼpâgür̂ü i Kérisö, wè na da tö pwar̂a-è na Bâô, aè ö kâmö ré tömâ vè mör̂ö rö vi aʼpâgür̂ü i Kérisö, wè na tö pwar̂a-è na Pevaa mâ O. 10Nè yè pwa yèr̂i-ve na dèxâ kâmö, na da bör̂i pè vi aʼpâgür̂ü-â, koa yè bör̂i cëi-e na wêê mwâ xe-ve, mâ koa yè tuwir̂i köwi-e, 11wè ö kâmö ré tuwir̂i köwi-e, na tö vi nââbéé pâr̂â nêr̂ê-ê ka yaané.

Pè Cowa Pâr̂â Ké Vi Rhîâgür̂ü

12Na pôr̂ô yéyé na pâr̂â nô ré gö wê rhî vè e cè göi yu yè-ve vèr̂i, aè gö da bar̂i ké yè yu rö-i dee pèci mâ rhëë pè yu pèci, wè gö tâ néwèi ké yè wê pwa yèr̂i-ve; gèré yè bör̂i vi tëvë vi rhûû némèè-ré, nè yè bör̂i yexèvè kwéyë na vi or̂o xé-ré.

13Cér̂é nôâ vi méar̂i xé-ré ka e yè-i na pâlè bwè kür̂ü-i ré é pâbir̂i-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index