Search form

2 Pierre 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gènyâ Simona Pètèru, kâmö yar̂i mâ aposetolo i Ièsu Kérisö, gö yu yè pâr̂â kâmö ré wii na tâ néwèi xé-r̂é ka dö kââ, rö-i târi i Bâô xé-ré, mâ Ka vi pè mör̂u xé-ré, wè Ièsu Kérisö. 2Na e na ki kau mâ pôr̂ô vi rö pwar̂a-ve na vi méar̂i i vi bwir̂i mâ nâânévâ, na gëve bâ rhîâgür̂ü vi kwéjî Bâô mâ Ièsu Kérisö, Ör̂ökau xé-ré.

Ké AʼYè Mâ Ké Pâbir̂i I Bâô

3Wè na wê nââ yè-ré röi na ce pâr̂â kââ wânii cè gèré mör̂u mâ tâ nôô yè-è, na nââ xè-i awir̂è xi-e, mâ rö-i ké yè rhîâgür̂ü xé-ré ö ce ré vi aʼyè-ré xè-i rhîrhér̂é xi-e mâ ar̂inadö xi-e, 4wè na pûû-é rö-ré, na nââ yè-ré pâr̂â kââ é êr̂ê baayê ma' ka dö kââ mâ ka dö kau mâmâ, cè ki wii ke-ve xè-i mi Bâô, gëve pâr̂â kâmö pa ör̂ö rai ka bo rö-a rö bwêê jë xè-i pâr̂â vi wêêgûr̂û ka yaané, 5üüwa, na pûû-é rö-ré, na e na ki gëve dö mör̂ö rö-i pâr̂â nêr̂ê wânii, nixâr̂â-ve vè béé tâ néwèi xe-ve, mâ gaamëë vè béé nixâr̂â, 6mâ nââ câwâ né kar̂ö ka tâdâ vè béé gaamëë, mâ nââ kièo vè béé câwâ né kar̂ö ka tâdâ, mâ nââ tâ nôô yè Bâô vè béé kièo, 7mâ nââ ké yè méar̂i-ve ûr̂û néparii vè béé tâ nôô yè Bâô, mâ vi méar̂i vè béé vi méar̂i rö-i néparii. 8Wè nè yè wii rö pwar̂a-ve na pâr̂â kââ-ré, mâ nè yè pôr̂ô, nè bör̂i pugèwè-è na wêê nénââ xe-ve cè ke-ve da pâr̂â kâmö bwir̂i, mâ gëve yè da pâr̂â kâmö ré é da tö rhûû-r̂é, tö ka rhîâgür̂ü Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö. 9Wè na wê bwi na kâmö ré da kigör̂ödiwi i pâr̂â kââ-ré, mâ na rhî vi yaako mâ na wê tâ nénui ké wê waa cè ki korhî i wêê nénââ xi-e rai pâr̂â yerii xi-e mâʼ xiréé.

10Tö ökâré pâ kaavèâi-nya mwêê, mör̂ö vèr̂i na gëve na ka yexèvè ké vi aʼyè-ve, mâ ké pâbir̂i-ve, wè gëve yè bâ waa i pâr̂â kââ-ré na gëve yè da tâwai yè dùxè-ve. 11Nè ûr̂û-ré, é yè bör̂i dö ka vèâi-ve na ka vi ru rö mwâcir̂i ka yè da tâwai yèri, wè mwâcir̂i i Ör̂ökau xé-ré ré pè mör̂u-ré, wè Ièsu Kérisö.

12Tö ökâré, gö yè bâ kâ vè tö vâ-nya na ka aʼvè néxâi-ve xè-i pâr̂â kââ-ré, rhaaxâr̂ö gëve wê dè tâwai-r̂é, mâ tömâ vè mör̂ö rö-i avâr̂i ka tö pwar̂a-ve. 13Aè gö tâ néxâi na gènyâ, êr̂ê, nêr̂ê-nya na ké yè pur̂â-ve vè mör̂ö na gö mö ké tö mwâ vi ârè rö-a, 14wè gö tâwai êr̂ê, gö yè tù rua mâ virai vi udâ mwâ vi ârè-ré, na ûr̂û ké êr̂ê vèa yè-nya i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö. 15Üüwa, gö yè waa nêr̂ê vè mör̂ö cè ki gëve bâ tâwai tâ néxâi pâr̂â kââ, na ki göi wê mé.

Cér̂é Ré Tö Rhûû Rhîrhér̂é I Kérisö

16Na da rö-i pâr̂â vi nimö ka veevee i pâr̂â kâmö pa gaamëë né bwêê jë, na ké êr̂ê vèa xé-vé yè-ve ar̂inadö mâ ké pwa i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, aè na e rö-i vi ye vè avâr̂i xé-vé rhîrhér̂é xi-e ka é tö rhûû xé-vé. 17Wè na wê ki-e na vi pè kau mâ rhîrhér̂é xè-i mi Bâô Pevaa, ré na pwa yèr̂i-e na nô xi-e rö-i rhîrhér̂é ka vi kwéjî, na na êr̂ê: «Ökââ O xi-nya, dö wêê nénââ xi-nya, gö vi or̂o wa-è.» 18Aè gèvé wê pwêr̂ê nô ré mi xè nékö, tèi ökâré gèvé mö tö gèvé-é tö gwêêwè ka ar̂ii.

19Aè gèvé ye vè avâr̂i nô ré gëve tâ néxâi-e yè-è, na ûr̂û mwââ kêmör̂u ka wér̂a vèa rö ka orê kwéyë rua rèi wêê daa, na bör̂i wê pwé rua na kavivèdaa tö pâr̂â wêê nénââ xe-ve, 20aè gëve wê rhîâgür̂ü baayê, êr̂ê, pâr̂â kââ ré é êr̂ê baayê ma'ʼ wânii rö ka yu 21wè na da tö vèa vi bwir̂i, wè na da tö vèa na dèxâ nô é êr̂ê baayê ma'ʼ xiréé rö-i rhî vè e i kâmö, aè cér̂é dè êr̂ê vèa na pâr̂â kâmö mâʼ xè-i mi Bâô rö, aè na waa nêr̂ê rö wêê nénââ xé-r̂é na Ko-Ar̂ii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index