Search form

2 Pierre 3

Vi Kîbô Rö-I Ké Yè Pwa Tëë I Ör̂ökau

Jud 14-19; Mat 24.37-39; 2Tes 1.7-10

1Pâ kaavèâi pa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, ökââ pèci pèkaar̂u ré gö yu yè-ve, aè tö-i duö pèci ka kaar̂u wânii, 2wè gö pur̂â yè vi tâ pâgür̂ü xe-ve cè ke-ve wê tâ néxâi pâr̂â nô ka baayê ka e êr̂ê vèa mâʼ i pâr̂â pérövéta pa ar̂ii, mâ mââyöö i Ör̂ökau ka vi pè mör̂u, ré cér̂é vi aʼpâgür̂ü yè-ve na pâr̂â aposetolo xe-ve. 3Wè gëve yè rhîâgür̂ü ö kââ-ré êr̂ê, rèi pâr̂â nédaa ka taadè, wè cér̂é yè pwa na pâr̂â kâmö pa vi aʼvè rhônô, mâ pa vi kaʼ, aè cér̂é yè dè vi ua pâr̂â rhî vè e xé-r̂é ka yaané mâ êr̂ê, êr̂ê: 4«Âri ö ké êr̂ê baayê ma'ʼ ré yè pwa? Wè rhavûû rèi ö ké kur̂u i pâr̂â pâ bèmûû-ré mâʼ xiréé, wè na bâ tö virù na kétöné pâr̂â kââ wânii rhavûû rèi ö kââ-ré é yaxai-r̂é.» 5Wè cér̂é da bar̂i tâwai, êr̂ê, na wii na nékö xiréé xè-i mi nô i Bâô, mâ bwêê jë bar̂ee, ré é pè rua xè nérhëë, mâ waa vè e xè-i nérhëë, 6aè pûû-é rö-ré wè na karui bwêê jë na rhëë mâ kâ vè yèri bwêê jë, na bör̂i ö nékö mâ bwêê jë xina, 7wè é târ̂î-r̂é mâ tö xar̂a vè kââ né kêmör̂u vè ki nédaa né vi rhôôr̂u mâ yerii i pâr̂â kâmö paxa da bar̂a yè Bâô.

8Pâ kaavèâi pa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, koa yè tâ nénui na gëve nô-â ka rhaaxâ r̂ö, êr̂ê, tö némèè Ör̂ökau, wè na ûr̂û rhaaxâ rö nédaa na pâr̂â nédö ka yè mille, aè ö mille pâr̂â nédö, wè na ûr̂û rhaaxâ rö nédaa. 9Na da yidöö na Ör̂ökau rö ké yexèvè ké êr̂ê xi-e baayê ma'ʼ, ûr̂û ké tâ néxâi i bör̂i, êr̂ê na yidöö, aè na kièo vè mwââ rö ké tö rhûû-ve xi-e, wè na da bar̂i cè ki yèri dèxâ kâmö rai-ré, aè na e na gèré rhau pwa yèr̂i vipââr̂i.

10Nè yè pwa na nédaa i Ör̂ökau na ûr̂û ö kâmö ré pâr̂â, aè nè yè vi vè puu na nékö xar̂a ké kô vè kau xi-e rèi ö nédaa-ré, nè yè bör̂i rhëë na pâr̂â kââ wânii xè-i ké pixê vè kau, aè é yè kèr̂i virai bwêê jë bar̂ee mâ pâr̂â kââ ré é waa rö-i. 11Aè tö ké yèri pâr̂â kââ wânii, bör̂i jië na câwâ ka yè pâr̂i-ve! Na wêr̂êi, na da e na ki gëve pâr̂â kâmö pa avâr̂i rö-i câwâ né vi rheewaa mâ câwâ né tâ nôô yè Bâô? 12Mâ pâr̂â kâmö pa târi, mâ rhî vè e ké yè wê pwa i nédaa i Bâô, ö nédaa ré nè yè rhau kê rö-i na nékö mâ vi vè rhëë, nè yè bör̂i wê rhau mé na pâr̂â kââ wânii rö bwêê jë xè-i kêmör̂u? 13Aè tö ké êr̂ê baayê, wè gèré târ̂î dèxâ nékö ka döwöö mâ bwêê jë ka döwöö, ré nè yè cuè rö-i na târi.

14Tö ökâré, pâ kaavèâi pa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, gëve pâr̂â kâmö ré paxa târ̂î pâr̂â kââ-ré, wè mör̂ö na gëve cè ki mâ wê tö rhûû-ve na ce xar̂a nâânévâ, na na yèri ka yaané mâ pè aʼvè yaané rö némèè-è. 15Aè tâ néxâi na gëve êr̂ê, ö ké kièo vè mwââ i Ör̂ökau xé-ré, wè ökâré vi pè mör̂u yè-ve, na ûr̂û ké yu yè-ve i Paulo, ö kaavèâi-ré ka dö wêê nénââ xé-ré, ré wê yu ûr̂û rhî tâwai ré na nââ yè-è na Bâô. 16Na waa ûr̂û-ré rö-i pâr̂â pèci xi-e, wè na vi êr̂ê pâr̂â kââ-ré; aè ökâré rö bör̂i nô ka tâ cérè na ké yè rhîâgür̂ü, cér̂é bör̂i pugèwè na bör̂i pa da tâwai, mâ bör̂i pa vi rhèè, cér̂é waa ûr̂û-ré bar̂ee wa ka yu mâʼ, mâ pè yerii-r̂é xè-i.

17Tö ökâré, pâ kaavèâi pa dö wêê nénââ xi-nya mwêê, koa-ve wé-r̂é yörhèè-ve na paxa da tâ nôô yè Bâô, mâ koa wè-ve bèi tö ka tömâ vè mör̂ö xe-ve. 18Na e na ki gëve wê kau vi rö-i vi méar̂i vi bwir̂i mâ vi rhîâgür̂ü i Ör̂ökau xé-ré ka vi pè mör̂u, wè Ièsu Kérisö. Ki tö pwar̂a-è na rhîrhér̂é xina mâ waavi aau. Amen.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index