Search form

2 Thessaloniciens 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gèvé Paulo, mâ Silas, mâ Timotéo, gèvé yu yè-ve, pâ Ékalésia rö Tèsalonika, rö-i Bâô Pevaa xé-ré mâ rö-i Ièsu Kérisö, Ör̂ökau xé-ré. 2Ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i mâ nâânévâ xè-i mi Bâô Pevaa xé-ré mâ Ièsu Kérisö, Ör̂ökau xé-ré.

Vi Rhôôr̂u É Wê Aʼdâ Rö-I Ké Yè Pwa Tëë I Kérisö

3Pâ kaavèâi-vé éé, na e na gèvé bâ ëi yè Bâô vè ke-ve. Na târi na ki ûr̂û-ré, wè na bâ vi e vi na tâ néwèi xe-ve, mâ na bâ kau vi na vi méar̂i xe-ve vidù yè pâr̂â kâmö. 4Ökâré gèvé tâwai êr̂ê vèa yè pâr̂â ékalésia i Bâô êr̂ê, na wii na ké-vé rö pwar̂a-ve xè-i ké mör̂ö rhùr̂ùù xe-ve mâ tâ néwèi rö négomu né pâr̂â kôjuwaa mâ bwêêpë ré pwa yèr̂i-ve.

5Pètâbâ né ké yè rhôôr̂u vè târi i Bâô na ö kââ-ré, wè nè yè vi na ka pâr̂i-ve na mwâcir̂i i Bâô xè-i ké bwêêpë xe-ve vè ki-e. 6Wè târi i Bâô na ké yè nââ xi-e kôjuwaa yè pâr̂â kâmö paxa kôjuwaa-ve, 7mâ ké yè nââ yè-ve, paxa bwêêpë, târâdâ yè-ré vèâ, tèi ökâré nè yè tö vèa mi rö nékö na Ièsu, cér̂é vèâ pâr̂â angéla paxa vi pè awir̂è xi-e, 8nè yè pwa xar̂a mèèjar̂a kêmör̂u, cè ki waa pè urhii yè-r̂é pa da rhîâgür̂ü Bâô, mâ pa da pwêr̂êwaa vi rherhî i Ör̂ökau xé-ré Ièsu. 9Wè nè yè pè urhii yè-r̂é na yerii ka tö aau, tö ké tö vè mwâi rai némèè Ör̂ökau mâ rhîrhér̂é né mör̂ö xi-e, 10tèi nédaa ré nè yè pwa cè ki mâ pè kau-é rö-i pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é xi-e, mâ é yè buèi-e xè-i pâr̂â paxa wê tâ néwèi-e; aè gèvé wê cëi na gèvé ka é vi ye vè avâr̂i xé-vé yè-ve.

11Ökâré pûû-é gèvé bâ pwaér̂ö vè ki-ve, cè ki yè pâr̂i-ve na ké yè aʼyè-ve xi-e, mâ cè ki yexèvè na ce rö-i awir̂è xi-e pâr̂â vi tâ néxâi né vi kââwaa xi-e baayê. 12Tö ökâré cè ki pè kau rö xe-ve néé Ièsu Ör̂ökau xé-ré, rö-i vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô mâ Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index