Search form

2 Thessaloniciens 2

Vi Rhôê Ka Taadè

1Tö-i nô né ké yè pwa mi i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, mâ ké yè vi ya vèâi-ré gèré-é, gèvé pëër̂ii yè-ve, pâ kaavèâi éé, 2cè ki da gë na vi tâ néxâi xe-ve ka gaamëë, mâ cè ki da vi rhèè na wêê nénââ xe-ve xè-i bör̂i nô xè-i ko, mâ bör̂i nô, mâ bör̂i pèci ré é êr̂ê, na mi xè xe-ve, ûr̂û ké tö vè ubwa i nédaa i Ör̂ökau. 3Na e na ki yèri kâmö ka pè vi mür̂ü-ve rö-i dèxâ wêyê. Wè na e na ki pwa baayê na nédaa né pi vi kâyâi, wè nè tö vèa rèi na kâmö né yaané, wè na o i yerii na ce. 4Na tömâ yè pâr̂â kâmö, mâ pâr̂â kââ ka ar̂ii, mâ da bar̂a rai cuè rö mwâ ka ar̂ii i Bâô mâ êr̂ê, na ce ré Bâô. 5Na wêr̂êi, gëve da tâ néxâi tëë êr̂ê, gö cowa êr̂ê vèa yè-ve pâr̂â kââ-ré tèi ökâré gö mö tö pwar̂a-ve? 6Aè xina, gëve tâwai ö jië ré aʼrhua-è, wè nè mâ tö vèa rö rèi nédaa xi-e. 7Wè ka tö yêr̂ê i nô ka yaané, wè na mö wii na yô-ê, na e na ki yèri rö ce ré aʼrhua cè ki tö vèa. 8Nè yè bör̂i tö vèa na kâmö né yaané, aè nè yè bör̂i pè yerii-e na Ör̂ökau Ièsu xè-i jöu néwâ-ê, nè yè pè yerii-e rö-i rhîrhér̂é né ké yè pwa xi-e. 9Nè tö vèa na kâmö né yaané rö-i awir̂è i Satana, xar̂a pâr̂â pètâbâ, mâ pè buèi mâ ar̂inadö ka vee, 10mèyè wa pâr̂â vi pè vi mür̂ü né nô ka yaané yè-r̂é, ré yè pèii mé xè-i ké da cëi xé-r̂é rhî vè e yè avâr̂i cè ké-r̂é mör̂u. 11Tö ökâré, na kâyâi yè-r̂é na Bâô awir̂è né vi mür̂ü, cè ké-r̂é cëi nô ka vee, 12Cér̂é yè yerii na cér̂é wânii paxa da tâ néwèi yè avâr̂i, aè cér̂é yè vi or̂o wa câwâ ka yaané.

É Wê Pâbir̂i-Ve Yè Mör̂u

13Pâ kaavèâi-vé pa dö wêê nénââ xé-vé rö-i Ör̂ökau, wè na e na gèvé bâ ëi yè Bâô vè ke-ve, wè na pâbir̂i-ve na Bâô rö ka rhavûû vè vi pè mör̂u, rö-i vi rheewaa i ko mâ tâ néwèi yè avâr̂i. 14Ö kââ-ré na aʼyè-ve yè-è, rö-i vi rherhî xi-e, cè ki wii yè-ve na rhîrhér̂é xè-i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö. 15Tö ökâré, pâ kaavèâi éé, tömâ vè mör̂ö, tuwir̂i tuxâgür̂ü pâr̂â vi aʼpâgür̂ü ré é nââ yè-ve, rö-i nô xé-vé mâ rö-i pèci xé-vé.

16Na e na ki yè vi nââbéé wêê nénââ xe-ve mâ pè mör̂ö-ve rö-i pâr̂â nêr̂ê ka e mâ nô ka e, na Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, mâ Bâô Pevaa xé-ré, ré méar̂i-ré, mâ ré nââ yè-ré rö-i vi méar̂i vi bwir̂i xi-e, dèxâ vi nââbéé ka tö aau, mâ dèxâ ka vi târ̂î ka e kwéyë. 17Pè mör̂ö pâr̂â pwéé-ve cè ki gëve waa kââ ka e rö-i pâr̂â nêr̂ê mâ mêr̂ê aʼ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index