Search form

2 Thessaloniciens 3

Pwaér̂ö Vè Ké-Vé

1Pâ kaavèâi-vé éé, wè ökââ na léé, êr̂ê, pwaér̂ö vè ké-vé, cè ki mârui na nô i Ör̂ökau mâ cè ki mâ pè kau-é, na ûr̂û rö pwar̂a-ve. 2Pwaér̂ö yè Bâô cè ki cöö-ve rai pâr̂â kâmö pa yaané mâ vee. Wè na da kâmö wânii ré cëi tâ néwèi.

3Na avâr̂i na Bâô, nè yè pè mör̂ö-ve mâ öxar̂a-ve rai ka veevee. 4Gèvé rö-i Ör̂ökau wa nô-ré, êr̂ê, gëve yexèvè mâ gëve yè köiwaa pâr̂â kââ ré gèvé êr̂ê yè-ve.

5Ki yörhèè wêê nénââ xe-ve na Ör̂ökau yè vi méar̂i i Bâô mâ yè vi pè mör̂ö-i Kérisö.

Na Dö Kââ Na Wakè

6Pâ kaavèâi-vé éé, gèvé aʼvè néxâi-ve rö-i néé Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö, êr̂ê, na e na gëve tö koa rai pâr̂â kaavèâi-ve pa tö yaané, mâ pa da köiwaa vi aʼpâgür̂ü ré gèvé wê aʼpâgür̂ü yè-r̂é. 7Gëve tâwai na gëve wêyê né ké yè pè vi cir̂i-vé, wè gèvé da tö-i yaané yawi mâ', na gèvé cuè rö pwar̂a-ve. 8Gèvé da ara i bwir̂i néara i dèxâ kâmö; aè gèvé bâ waa nêr̂ê tèi bwê mâ daa, na gèvé yör̂a mâ bwêêpë, cè ki da yéé yè dèxâ rai-ve. 9Na wê pâr̂i-ve ké yè da waa ûr̂û-ré, aè gèvé bar̂i waa cè ki nââ yè-ve dâ xè xé-vé ré gëve yè pè vi cir̂i. 10Wè tèi nédaa ré gèvé mö tö pwar̂a-ve, gèvé bâ vi êr̂ê: «Na ki da bar̂i wakè na dèxâ kâmö, na e bar̂ee na ki da ara.»

11Aè gèvé pwêr̂ê êr̂ê, na wii bör̂i rö pwar̂a-ve ré bâ tö yaané, mâ cér̂é da wakè, mâ cér̂é bâ vi wa pâr̂â nêr̂ê i bwir̂i. 12Gèvé pëër̂ii yè-r̂é mâ vi pur̂â-r̂é rö-i Ör̂ökau Ièsu Kérisö, êr̂ê, na e na cér̂é ara dö êê ara xé-r̂é, xè-i mi wakè xé-r̂é ka tâdâ.

13Aè gëve pâ kaavèâi-vé éé, koa yè yör̂a rai waa câwâ ka e. 14Na ki da bar̂i pwêr̂ê pâr̂â kââ ré gèvé êr̂ê rö pèci-a na dèxâ kâmö, na e na gëve pè tö vèa-è, mâ gëve da vi vè ubwa i-e. 15Rhaaxâr̂ö gëve da tâ néxâi cè ke-ve rhîaa xi-e, aè na e na gëve aʼvè néxâi-e ûr̂û dèxâ kaavèâi-ve na ce.

Aʼvui Mâ Vi Méar̂i

16Na e na ki nââ yè-ve nâânévâ, rèi pâr̂â nédaa mâ rö-i pâr̂â wêyê na Ör̂ökau né nâânévâ! Ki tö pwar̂a-ve na Ör̂ökau!

17Gö kâyâi yè-ve vi méar̂i xi-nya, na gènyâ Paulo, xè-i néxar̂a â-nya xè rua. Gö yu néé-nya ûr̂û-ré rö pâr̂â pèci xi-nya. Ökâré ka yu xi-nya.

18Ki tö pwar̂a-ve wânii na vi méar̂i vi bwir̂i i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index