Search form

2 Timothée 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gènyâ Paulo, aposetolo i Ièsu Kérisö xè-i mi rhî vè e i Bâô, cè ki vi rherhîrëi nô né mör̂u ré tö Kérisö Ièsu, 2gö yu yè Timotéo, o xi-nya ka dö wêê nénââ xi-nya. Ki tö pwar̂a-i na vi méar̂i vi bwir̂i mâ vi méar̂i mâ vi kââwaa xè-i mi Bâô Pevaa mâ Kérisö Ièsu, Ör̂ökau xé-ré!

Vi Rhîâgür̂ü Mâ Pè AʼI Mör̂ö Rö-I Avâr̂i

3Gö ëi yè Bâô ré cér̂é waa nêr̂ê-ê na pâ pevaa xi-nya, mâ gö köiwaa nêr̂ê-ê bar̂ee xar̂a vi rhîâgür̂ü ka târi, gö ëi, wè gö da tâ mui rö ké yè tâ néxâi-i rö-i pâr̂â pwaér̂ö xi-nya rèi bwê mâ daa. 4Gö tâ néxâi duö pwêê rhëë rö duö pièmè-i, mâ gö rhî vè e vè kau ké yè vi cêmèèr̂i-i cè ki göi wê rhâri xè-i vi or̂o. 5Gö tâ néxâi bar̂ee tâ néwèi rö pwar̂a-i ka yèri vee rö-i, ré na baayê rö-i na bwè béâr̂i Loïs, gèè xi-i mâ Euniké pâni-i, aè gö rhîâgür̂ü êr̂ê, na dè tö pwar̂a-i bar̂ee na tâ néwèi-ré. 6Tö ökâré, gö tâ néxâi-i cè gèi pè wér̂a kwââvâr̂â i Bâô ré tö xi-i, rö ké yùù duö néxar̂a â-nya rö bwêêwé-i. 7Wè na da nââ yè-ré na Bâô ko né bar̂a, aè na nââ yè-ré ko né mör̂ö, mâ vi méa mâ gaamëë.

8Tö ökâré, gè yè da köö rö ké yè ye vè avâr̂i Ör̂ökau xé-ré, mâ dè gènyâ bar̂ee, ré kâmö xi-e ka tö êê pö. Aè na e na gèi béé-nya rö-i pâr̂â bwêêpë vè ki vi rherhî ka e xè-i awir̂è i Bâô 9ce ré pè mör̂u-ré, mâ aʼyè-ré i mêr̂ê aʼ ka ar̂ii, na da xè-i pâr̂â nêr̂ê-ré, aè dè xè-i rö rhî vè e xi-e mâ vi méar̂i vi bwir̂i xi-e, ré é nââ yè-ré rö-i Kérisö Ièsu, xiréé waavi, 10mâ ka tö vèa xina xè-i ké tö vèa xi-e, ö ce ka pè mör̂u, wè Kérisö Ièsu, ré wê pè yèri awir̂è né pèii mé mâ pè tö vèa mör̂u ka da tâwai yèri rö vi rherhî ka e.

11Aè é pâbir̂i-nya vè pè vi vaa i vi rherhî ka e, vè aposetolo mâ kâmö ka vi aʼpâgür̂ü. 12Pûû-é rö ré gö bwêêpë xè-i pâr̂â kââ-ré; gö da köö, wè gö wê rhîâgür̂ü-é, ö ce ré gö tâ néwèi-e, na bör̂i tâ mwér̂é rö pwéé-nya, êr̂ê, na tâwai na ce ké yè târ̂î ka kâyâi yè-è xi-nya kwéyë rua tèi ö nédaa-ré.

13Tuwir̂i tuxâgür̂ü dâ né pâr̂â nô ka mör̂u ré gè pwêr̂ê rai-nya, rö-i tâ néwèi mâ vi méar̂i rö pwar̂a Kérisö Ièsu. 14Ö kââ ka e ré é wê kâyâi vèr̂i yè-i, wè waa tö rhûû-é xè-i Ko-Ar̂ii ré tö xé-ré.

15Gè wê tâwai, êr̂ê, cér̂é rhau virai-nya na cér̂é wânii rö Asia, cur̂u tö cér̂é bar̂ee na Fugélo mâ Hémogèni. 16Na e na ké tö bwêêwé mwââr̂ö i Onésiforo na vi kââwaa i Ör̂ökau, wè na pôr̂ô na ké pè pixê-nya xi-e, aè na da köö xi-nya xè-i ker̂e vaö ré é pöi-nya i; 17aè na wê pwa rö Roma, na bör̂i wê dè vi mèyè-nya vè mör̂ö, na bör̂i wê kwéyëër̂i-nya; 18Ki dè nââ yè-è na Ör̂ökau vi kââwaa rö pwar̂a Ör̂ökau rèi ö nédaa-ré. Aè gè tâwai-e na gèi êr̂ê, na pôr̂ô yéyé na pâr̂â kââ na nââbéé â-nya rö-i na ce rö Éféso.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index