Search form

2 Timothée 4

1Gö wapaur̂u-i rö némèè Bâô mâ Kérisö Ièsu ré yè rhôôr̂u pa mör̂u mâ pa mé, mâ rö-i ké yè tö vèa xi-e xar̂a mwâcir̂i xi-e, 2êr̂ê, vi vaa i vèr̂i nô, mâ mör̂ö vèr̂i rèi pâr̂â nédaa ka pâr̂i, mâ ka da pâr̂i, wè kâ vè târi, mâ aʼpâgür̂ü, mâ vi pur̂â vèr̂i xar̂a yör̂a e mâ vi aʼpâgür̂ü e. 3Wè nè yè wê pwa na nédaa ré cér̂é yè da cëi vi aʼpâgür̂ü ka mör̂u; aè cér̂é yè bar̂i pwêr̂ê pâr̂â kââ ka e yè-r̂é, cér̂é yè bör̂i kâ vèâi pâr̂â pa gaamëë xé-r̂é, cè ké-r̂é pâgür̂ü pâr̂â câwâ ka é rhî vè e xé-r̂é, 4mâ cér̂é yè törédèè böödê-r̂é rai avâr̂i, cè ké-r̂é pugèwè-r̂é mâ pwêr̂ê pâr̂â vi nimö. 5Aè gèi, wè tâ néxâi yè târi rö-i pâr̂â kââ wânii, pè mör̂ö-i rai pâr̂â bwêêpë, waa vèr̂i nêr̂ê kâmö ré vi rherhî ka e, waa e kwéyë nêr̂ê-i wânii.

6Wè é rhavûû xina ké yè nââ-nya vè êê yâmar̂a pè nâânévâ, aè na mö ké pwa na nédaa ré gö yè wê vi rèi. 7Gö wê cowa vi paa i vi paa ka e, gö wê pè cowa rö-i ka vi kwa, gö wê tuwir̂i tuxâgür̂ü tâ néwèi. 8Aè é tö xar̂a xina vè ki-nya bwaar̂a kör̂öna né câwâ ka târi, ré nè mâ nââ yè-nya rèi ö nédaa-ré na Ör̂ökau Ka vi winô ka târi; nè yè da bör̂i nââ yè-nya rhar̂i, aè nè yè nââ yè-r̂é wânii bar̂ee paxa wê méar̂i ké tö vèa xi-e.

Pâr̂â Ké Rhîâgür̂ü Vidù

9Mör̂ö vèr̂i na gèi cè ki mi pwa yèr̂i-nya, 10wè na wê virai-nya na Déma, na tâ néxâi yè ka tö yawi xina, na bör̂i wê vi na Tèsalonika; aè na wê vi na Galatia na Kérésé, mâ na wê vi na Dalmatia na Tito. 11Na tö pwar̂a-nya rhar̂i na Luka. Paur̂u vèr̂i Maréko mâ mi vèâ göu-é na pwar̂a-nya, wè na dö kââ yè-nya na ce cè ki waa nêr̂ê Bâô. 12Aè gö wê tùr̂ùwaa Tukiko na Éféso. 13Ki gèi mi, gè bör̂i pè mi bar̂ee mêr̂ê-nya mwâ rhâô, ré gö kâyâi rö Troas tö pwar̂a Karepo, mâ pè mi bar̂ee pâr̂â pèci, aè koa yè tâ nénui bar̂ee pâr̂â kâr̂â bwâr̂âwê pè yu rö-i. 14Na kau na ké waa nô ka yaané yè-nya i Alexandre, kâmö ré âr̂â vaö. Aè nè yè mâ êr̂ê tëë yè ka virù vèr̂i nêr̂ê-ê na Ör̂ökau.

15Koa i rö xè xi-e, wè na mör̂ö aau na ké yè tömâ xi-e yè pâr̂â nô xé-ré. 16Tö ka vi yiâ xi-nya baayê, wè na yèri kâmö ka vi nââbéé-nya, aè cér̂é wê rhau virai-nya. 17Ki yè yèri yè-r̂é pè kwê! Dè Ör̂ökau rö ré wê tömâ vèâ gövu-nya, mâ vi nââ yè-nya mör̂ö cè ki wê yexèvè xè xi-nya na ké vi vaa i nô, cè ké-r̂é wê rhavûû tö pwêr̂ê rö-i na pâr̂â kâmö pa dö töö. 18É wê pè mör̂u-nya rai néwâ liona. Nè yè cöö-nya na Ör̂ökau rai pâr̂â nêr̂ê wânii ka yaané, mâ nè yè pè mör̂u-nya kwéyë rua rö mwâcir̂i xi-e rö rua nékö. Na e na ki mâ pè kau-é waavi aau!

Pè Cowa Pâr̂â Nô Né Vi Méar̂i

19Vi méar̂i xi-nya yè Pèrisika mâ Akila, mâ mwââr̂ö i Onésiforo. 20Na tâ cuè rö Korénito na Érasto, aè gö wê kâyâi Tofimo rö Miléto wè na pèii. 21Mör̂ö vèr̂i na gèi cè ki yè mi pwa yèr̂i-nya baayêr̂î nékwénavö. Cér̂é méar̂i-i na Éubulo, mâ Puden, mâ Line, mâ Kolodia, mâ pâr̂â néparii wânii.

22Ki tö pwar̂a ko-i na Ör̂ökau!

Ki tö pwar̂a-ve wânii na vi méar̂i vi bwir̂i!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index