Search form

3 Jean 1

Nô Né Vi Méar̂i

Filém 1.7; Mat 10.40-42

1Gènyâ ka béâr̂i, gö yu vèr̂i yè Gaio, dö wêê nénââ xi-nya, mâ kâmö ré gö tâ néwèi-e rö-i avâr̂i.

2Dö wêê nénââ xi-nya mwêê, gö bëia yè-i cè ki gèi e vi rö-i pâr̂â wêyê mâ mör̂ö na kar̂ö-i, na ûr̂û ké mör̂ö i ko-i. 3Wè gö vi or̂o vè kau tö ka pwa i bör̂i pâ kaavèâi ré wê ye vè avâr̂i i avâr̂i ré tö pwéé-i, mâ ké köiwaa xi-i rö-i avâr̂i. 4Na yèri vi or̂o ka vi kwéjî xi-nya rai ké yè pwêr̂ê, êr̂ê, cér̂é köiwaa rö-i avâr̂i na pâr̂â pâlè-nya.

Ké Tömâ Vè Mör̂ö I Gaio

5Dö wêê nénââ xi-nya mwêê, gè waa nêr̂ê ka avâr̂i tö ka waa xi-i béé pâr̂â pâ kaavèâi, mâ pâr̂â pâ kaavèâi pa döwöö bar̂ee. 6Pâr̂â kâmö-ré, wè cér̂é rhau ye vè avâr̂i rö némèè pâr̂â Ékalésia ké vi kââwaa xi-i. Aè gè yè nââbéé bwêê vâr̂â xé-ré rö-i câwâ ka pâr̂i Bâô. 7Wè na pûû-é na néé-é na ké wê vi xé-ré, aè na yèri aau dèxâ kââ ré cér̂é wê cëi rai pâi pa dö töö. 8Tö ökâré, na e na ki gèré cëi e pâr̂â kâmö pa ûr̂û-ré cè ki gèré waa nêr̂ê vèâ vè ki avâr̂i.

Diotéréfé Mâ Démétério

9Gö yu yè pâr̂â Ékalésia, aè Diotéréfé, kâmö ré bar̂i vi kwéjî rö pwar̂a-r̂é, wè na da cëi-vé. 10Tö ökâré, na ki gö yè pwa rö-i, gö yè bör̂i aʼvè néxâi pâr̂â kââ-ré na waa na ce, na na vi kââr̂â i-ve, na da bör̂i ö kââ-ré rö, aè na da cëi bar̂ee na ce pâr̂â pâ kaavèâi, aè na yayâwâ-r̂é koa rai pâ Ékalésia, mâ aʼrhua pâr̂â kâmö pa bar̂i rhî vè e ké yè cëi-r̂é.

11Dö wêê nénââ xi-nya mwêê, koa yè pè vi cir̂i câwâ ka yaané, aè na e rö na câwâ ka e. Xè-i mi Bâô na kâmö ré waa câwâ ka e, aè ö kâmö ré waa câwâ ka yaané, wè na da tö rhûû Bâô yawi.

12Aè wi-a Demitério, wè cér̂é ye vè avâr̂i-e na pâr̂â kâmö wânii, mâ na aʼvè e-é bar̂ee na avâr̂i. Gèvé dè ye vè avâr̂i-e bar̂ee na gèvé, aè gè dè tâwai êr̂ê, na avâr̂i na ké ye vè avâr̂i xé-vé.

Pè Cowa Pâr̂â Nô Né Vi méar̂i

13Na pôr̂ô na pâr̂â kââ ré gö bar̂i yu yè-i vèr̂i, aè gö da rhî vè e ké yè yu yè-i i rhëë pè yu pèci mâ mèè pè yu pèci. 14Wè gö tâ néwèi ké yè vi javirù göru-i, göru yè bör̂i vi tëvë vi rhûû némèè-r̂u.

15Na e na ki tö pwar̂a-i na târâdâ!

Cér̂é méar̂i-i mâ pâr̂â pâ ker̂e-i. Gö nââ vi méar̂i xi-nya ka e yè pâr̂â pâ ker̂e-ré vidù.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index