Search form

Actes 10

É Aʼyè Pètèru Na Pwar̂a Konélio

Apos 11.13,14; 10.30-35; Is 56.6,7; Sal 11.2-4

1Na wê tö Kaisara na dèxâ kâmö néé-é na Konélio, dèxâ kénéturio, wè na vi târ̂î dèxâ kar̂ö paa, néé-é na “Paa xè Itali.” 2Na kâmö ka rheewaa-è, mâ bar̂a yè Bâô na ce mâ wêê mwâ xi-e wânii, na wê nââ êê vië ka pôr̂ô yè pâr̂â kâmö, mâ na wê bâ pwaér̂ö yè Bâô. 3Bör̂i tèi pèkanii na ma kavùè pè mèèxa rèi daa, na bör̂i dö tö rhûû-é rö-i ngërhûû xi-e dèxâ angéla i Bâô ré vi ru yèr̂i-e, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Konélio!» 4Na bör̂i tö-a méâwaa-è na ce, mâ cê bar̂a xi-e, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Ö jië, wè Ör̂ökau?» Na bör̂i aʼcëi tëë na angéla, êr̂ê: «Cér̂é wê pwa rua rö némèè Bâô vè pè tâ néxâi na pâr̂â ké pwaér̂ö xi-i mâ êê vië xi-i. 5Aè xina, gèi nôâ bör̂i kâmö na Jaffa na ka aʼyè mi dèxâ Simona, é vi aʼyè vè Pètèru. 6Na tö pwar̂a dèxâ Simona, kâmö ka waa e kâr̂â bwâr̂âwê, ka tö pwar̂awiè na mwâ xi-e.» 7Na wê vi tëë na angéla ré wê pè aʼ-è, na bör̂i aʼyè kaar̂u kâmö yar̂i na Konélio, mâ dèxâ wi paa, kâmö ka bar̂a yè Bâô, béé pâr̂â kâmö yar̂i ré bâ tö pwar̂a-è. 8Na bör̂i wê jöwir̂i yè-r̂é pâr̂â nô-ré wânii, mâ tùr̂ùwaa-r̂é na Jaffa.

9Bör̂i gaar̂a, wè cér̂é mö ké tö wêyê, cér̂é bör̂i wê tö vè ubwa yè névâ, na bör̂i tèi rua na Pètèru na gwâ mwâ na ka pwaér̂ö rèi goowé karèè. 10Na bör̂i pwa yèr̂i-e na mêr̂ê, mâ bar̂i ara. Cér̂é bör̂i mö ké kâ vè tö vâ, na bör̂i tö vèa yè-è rö ngërhûû 11Na bör̂i wê tö rhûû na ce nékö na é cîî, mâ dèxâ kââ ré vi ria mi, na ûr̂û dèxâ mwââlöö ka kau ka é yöi i kwé rö kavùè böömèè mâ lèèi mi na bwêê jë. 12Aè cér̂é tö léwé é na pâr̂â bwâr̂âwê, mâ pâr̂â êê kwâna ré cuu rö bwêê jë, mâ pâr̂â mür̂ü ka cêê rö wêêwa. 13Na bör̂i pwa yèr̂i-e na dèxâ mêr̂ê tëvë êr̂ê: «Tömâ rua wè Pètèru, mâ yö vè mii mâ öi.» 14Na bör̂i êr̂ê na Pètèru êr̂ê: «Aè! Ör̂ökau, wè gö da ka öi yawi pâr̂â kââ ka miir̂i mâ êê vi pwanyâ.» 15Na bör̂i pèkaar̂u vi êr̂ê yè-è tëë na mêr̂ê tëvë, êr̂ê: «Ö kââ-ré na wê â vè né e na Bâô, wè gèi koa yè êr̂ê, na miir̂i!» 16É bör̂i pèkarir̂i vi waa ûr̂û-ré; é bör̂i lèèi rua tëë pâr̂â kââ na nékö.

17Aè na mö ké tâ vi nénââ na Pètèru êr̂ê, jië na nô né ö kââ-ré tö vèa yè-è, tö rhûû pâi ré na wê tùr̂ùwaa-r̂é na Konélio, wè, cér̂é bör̂i ërëyè mwâ i Simona, mâ tö-a tömâ rö mèö bé, 18mâ aʼ mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Na tö-a na Simona, é vi aʼyè vè Pètèru?» 19Aè na mö tâ néxâi na Pètèru ö kââ-ré wê tö vèa yè-è, na bör̂i êr̂ê yè-è na ko, êr̂ê: «Tö rhûû karir̂i kâmö ré vi mèyè-i. 20Aè tömâ rua mâ vi ria vèr̂i, mâ vi gëve-r̂é, aè koa yè vi rhèè, wè, gènyâ ré tùr̂ùwaa-r̂é.» 21Na bör̂i rhééröö ria na Pètèru wa kâmö-ré, mâ êr̂ê: «Tö rhûû, wè, gènyâ ré gëve vi mèyè, ö jië na kââ ré gëve vi waa ra-a?» 22Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Konélio kénéturio, wè kâmö ka târi mâ bar̂a yè Bâô, mâ cér̂é rhau ye vè avâr̂i-e na pâr̂â ba xè Juda wânii, wè na pè bwayûi-e na angéla ka ar̂ii, cè ki mâ vi paur̂u-i na wêê mwâ xi-e, cè ki mâ tö pwêr̂ê pâr̂â nô xi-i.» 23Na bör̂i pè xé-r̂é-r̂u na mwâ na Pètèru mâ cëi-r̂é.

Aè gaar̂a na bör̂i tömâ rua na ce mâ vi cér̂é, aè cér̂é vi ua-è bar̂ee na bör̂i pâ kaavèâi xè Jaffa. 24Cér̂é bör̂i pwa gaar̂a rö Kaisaréa. Na wê tö-a târ̂î-r̂é na Konélio, na wê aʼ kâ vèâi rö-i pâ ker̂e-é mâ bör̂i kâmö xi-e. 25Aè tèi ökâré na mö ké yè vi ru na Pètèru, na bör̂i vèr̂i ö-è na Konélio, mâ bèi ria rö duö köwi-e mâ tâ nôô yè-è. 26Na bör̂i rhèvui-e rua na Pètèru, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Tömâ rua, wè gö dè dèxâ kâmö bar̂ee na gènyâ.» 27Na tëvë ûr̂û-ré, na bör̂i vi ru mâ pwa yèr̂i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô ré wê kâ vèâi. 28Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gëve wê tâwai, êr̂ê na téé yè pâi xè Juda na ki mâ vi kâ vèâi mâ vi vè ubwa yè pâr̂â kâmö paxa dö töö, aè na pèri vèa yè-nya na Bâô êr̂ê, koa yè êr̂ê, na döwi mâ miir̂i na dèxâ kâmö. 29Tö ökâré, gö wê pwa rö-a, aè na yèri vi rhèè xi-nya na é tâ rhîyè-nya; bör̂i xina gö yè ërëwaa-ve êr̂ê, gëve vi tâ rhîyè-nya yè-yé?» 30Na bör̂i êr̂ê na Konélio, êr̂ê: «Rèi pè mèèxa ka ûr̂û-â, aè na bör̂i wê cowa na karir̂i nédaa na gö wê pwaér̂ö rö mwâ xi-nya rèi tè ye-a i mèèxa, aè tö rhûû na tömâ rö némèè-nya na dèxâ kâmö xar̂a mêr̂ê-ê ka kar̂a, mâ êr̂ê: 31“Konélio éé, é wê cowa tö pwêr̂ê ké pwaér̂ö xi-i, aè cér̂é wê aʼvè néxâi-i na pâr̂â êê vië xi-i rö némèè Bâô. 32Tö ökâré, gè vi tùr̂ù-i na Jaffa na ka aʼyè mi Simona, é vi aʼyè vè Pètèru; na tö mwâ i Simona, kâmö ka waa e kâr̂â bwâr̂âwê tö pwar̂awiè.” 33Gö bör̂i nôâ yè-i, na bör̂i e na ké waa xi-i na gè pwa. Aè xina, wè rhau gèvé-a rö némèè Bâô, gèvé tö-a cè ké-vé pwêr̂ê pâr̂â nô ré na êr̂ê yè-i na Ör̂ökau.»

Vi Pur̂â I Pètèru Rö Wêê Mwâ i Konélio

34Na bör̂i cîî néwâ-ê na Pètèru mâ êr̂ê: «Avâr̂i, gö wê rhîâgür̂ü êr̂ê, na da ka tâ néxâi wêê mèè kâmö na Bâô. 35Aè na e yè rö pâr̂â névâ na kâmö ré bar̂a yè-è mâ köiwaa nô ka târi. 36Na wê tùr̂ùwaa nô yè pâlè Israèl na na wê vi rherhîrëi nâânévâ, wêyê né-é na Ièsu Kérisö, ce rö ré ör̂ökau né pâr̂â kââ wânii, 37Gëve wê tâwai nô-ré, ré wê pâr̂i Juda wânii, na na wê rhavûû rö Galilé, tèi nédèè vi batiyi ré na vi vaa i na Ioané; 38gëve wê tâwai nô né ké ôâ Ièsu, wi xè Nazarèt xè-i Ko-Ar̂ii, mâ awir̂è i Bâô, ce ré wê vâr̂â pwânûr̂i na ka waa nô ka e, mâ rhau pè mör̂u-r̂é paxa tö awir̂è i méavor̂a, wè, na wê tö pwar̂a-è na Bâô. 39Aè gèvé-a ré ye vè avâr̂i pâr̂â kââ wânii ré na waa na ce rö névâ i pâi xè Juda mâ Iérusalèm. Ce ré cér̂é wê yö vè mii-e mâ cér̂é pè cevè-è rö kêê; 40na bör̂i pè mör̂u-é tëë na Bâô rèi pèkarir̂i nédaa, mâ nââ yè-è cè ki pè tö vèa-è, 41na da yè pâr̂â kâmö wânii, aè yè pâi pa ye vè avâr̂i ré na wê pâbir̂i-r̂é baayê na Bâô, wè dè gèvé-a paxa ara mâ wâyö gèvé-é tèi nédèè ké mör̂u tëë xi-e xè ka pèii mé. 42Na bör̂i ya tùr̂ùwaa-vé na ce na ka yër̂ëi yè pâr̂â bwêêiapâ, mâ ye vè avâr̂i êr̂ê, ce ré na ngërher̂e na Bâô cè ki rhôôr̂u pâr̂â pa pèii mé mâ pâr̂â pa mör̂u. 43Cér̂é ye vè avâr̂i-e na pâr̂â pérövéta, êr̂ê, é yè cöö virai rö-i néé-é pâr̂â nô ka yaané i pâr̂â kâmö paxa tâ néwèi-e.»

Cér̂é Cëi Ko-Ar̂ii Na Pâi Pa Dö Töö

44Na mö ké êr̂ê pâr̂â nô-ré na Pètèru, na bör̂i pwa na Ko-Ar̂ii tö bwêêwé-r̂é wânii ré wê pwêr̂ê nô. 45Cér̂é bör̂i dö cê vi rhîwir̂i-r̂é na pâi paxa tâ néwèi mi xè-i vâr̂â yêr̂ê pâ béé vâr̂â i Pètèru, wa ké piyöwîî kwââvâr̂â Ko-Ar̂ii rö bwêêwé pâi pa dö töö. 46Wè cér̂é pwêr̂ê-r̂é na cér̂é aʼ i pâr̂â mêr̂ê aʼ mâ pè kau Bâô, na bör̂i êr̂ê na Pètèru, êr̂ê: 47«Wîr̂î ré tâwai aʼrhua ké yè da vi batiyi pâi-â, pa wê cëi Ko-Ar̂ii ûr̂û-ré?» 48Na bör̂i vi câwâ wa ké yè batiyi-r̂é rö-i néé Ièsu Kérisö. Cér̂é bör̂i pëër̂ii yè Pètèru cè ki tö cér̂é-ré wîr̂î bör̂i nédaa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index